Aktualności

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2015

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób.

Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci wynosi od 20.000 zł do 200.000 zł.

Termin składania ofert: od 9 stycznia do 2 lutego 2014 r. do godz. 16.00

W konkursie ogłoszonym w ramach Programu, należy złożyć ofertę w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert oraz w wersji papierowej. Do wersji papierowej należy dołączyć wymagane załączniki.

Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://asos2015.mpips.gov.pl/. Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać poprzez Generator Ofert do dnia 2 lutego 2015 r. do godz. 16.00

Jeden, podpisany egzemplarz oferty wraz z wymaganymi załącznikami (oferta powinna być stale połączona z załącznikami) należy wysłać pocztą do dnia 10 lutego 2015 r. (decyduje data wpływu do MPiPS) na adres:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
Z dopiskiem: Konkurs Program ASOS Edycja 2015

Załączniki:

Czytaj dalej →

Nabór na kolejną kadencję Rady Sportu w Mieście Suwałki

Nabór na kolejną kadencję Rady Sportu w Mieście Suwałki

Do dnia 15 stycznia br. organizacje pozarządowe oraz inne instytucje realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej mogą zgłaszać swoich przedstawicieli na nową kadencję Rady Sportu.

Propozycje osób wraz z rekomendacją i deklaracją złożoną przez kandydata należy składać do Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach: bezpośrednio w kancelarii ogólnej, pokój nr 4-5 w godz. 7.30 – 15.30 lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

Kandydatów do składu Rady można zgłaszać wg poniższych kategorii:
– uczniowskie kluby sportowe, pozostałe kluby i stowarzyszenia sportowe,
– inne organizacje pozarządowe realizujące w ramach zadań statutowych zadania z zakresu kultury fizycznej,
– szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, pozostałe szkoły mające swoje siedziby w Suwałkach, w tym szkoły wyższe,
– inne jednostki organizacyjne miasta realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej,
– okręgowe bądź polskie związki sportowe,
– zawodnicy uprawiający sport amatorsko lub zawodowo,

Podmiot mający swoją siedzibę w Suwałkach może zgłosić maksymalnie jedną osobę w danej kategorii

Załączniki:

Czytaj dalej →

Wyniki wyborów do Suwalskiej Rady Seniorów

Wyniki wyborów do Suwalskiej Rady Seniorów

Organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób starszych  wybrały swoich przedstawicieli do Suwalskiej Rady Seniorów.

W ramach ogłoszonego naboru, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działania na terenie Miasta Suwałk, zgłosiły dwunastu kandydatów. Głosowanie odbyło się w dniach od 4.12.2014 r. do 18.12.2014 r. a o jego wynikach dowiedzieliśmy się jeszcze w starym 2014 roku.

Do Rady przeszło siedmioro z pośród wszystkich zgłoszonych osób, które uzyskały największą liczbę głosów tj. Jadwiga Sowulewska, Barbara Grabowska, Tadeusz Chludziński, Wiesława Giczewska, Maria Jolanta Lauryn, Bożenna Maskowicz, Dariusz Żukowski. Aż pięcioro z nich to reprezentacji organizacji członkowskich Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM czyli Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Okręgowy w Suwałkach; Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Suwałkach oraz Suwalskiego Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej. Skład Rady uzupełnią jeszcze dwie osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Renkiewicza.

Wniosek o jej utworzenie w dniu 27 maja 2014 r. zgłosiły do Prezydenta dwie największe organizacje zrzeszające osoby starsze w Suwałkach, tj. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Okręgowy w Suwałkach oraz Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach.

Rada będzie miała charakter opiniodawczo-doradczy oraz konsultacyjny, a jej kadencja potrwa 2 lata.

Wszystkim osobom wchodzącym w jej skład serdecznie gratulujemy!

Załączniki:

Czytaj dalej →

Wesołych Świąt

Wesołych Świąt

2

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM życzy spokojnych i pełnych radości świąt Bożego Narodzenia a także dużo sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku

Czytaj dalej →

Kalendarz Federacji

Kalendarz Federacji

W ramach działań promocyjnych, Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM wydała kalendarz ścienny oraz dwa kalendarze książkowe na rok 2015. Kalendarze prezentują działania w których aktywnie uczestniczyło nasze zrzeszenie oraz te, które udało nam się samym zorganizować w mijającym już 2014 roku m.in. ognisko integracyjne Federacji, VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, kawiarenki obywatelskie, strefa NGO na Suwałki Blues Festival i wiele wiele innych 🙂 Zapraszamy do obejrzenia kalendarza jak również do aktywnego włączenia się w działania Federacji 🙂

 

Kalendarz ścienny Federacji

Czytaj dalej →

Przedstawiciele organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych organizowanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego w 2015 roku

Przedstawiciele organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych organizowanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego w 2015 roku

W ramach przeprowadzonego naboru na ekspertów do komisji oceny ofert w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego w 2015 roku, zgłoszone zostały 22 osoby.

Poniżej prezentujemy przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy będą uczestniczyli w pracach komisji w podziale na priorytety konkursów w ramach Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku:

Priorytety: pomoc społeczna, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, działania na rzecz osób z niepełnosprawnością
1. Karolina Poczykowska – zgłoszona przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych,
2. Agnieszka Raszkiewicz – zgłoszona przez Fundację Spe Salvi,

Priorytet: ochrony i promocji zdrowia
1. Katarzyna Łotowska – zgłoszona przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych,
2. Dotota Ejsztet – zgłoszona przez Podlaski Klub Biznesu,
3. Agata Biedrzycka-Zgiet – zgłoszona przez „Ja i Ty Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych”,

Priorytety: rozwój kultury fizycznej, ratownictwo i ochrona ludności, turystyka i krajoznawstwo
1. Krzysztof Luty – zgłoszony przez Podlaskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,
2. Katarzyna Kulik – zgłoszona przez Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej,
3. Krzysztof Mnich – zgłoszony przez Stowarzyszenie Europartner Akie,

Priorytety: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie inicjatyw mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
1. Magda Skup – zgłoszona przez Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku,
2. Krzysztof Leończuk – zgłoszony przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych,
3. Urszula Tomasik – zgłoszona przez Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe,

Priorytet: rozwój społeczeństwa obywatelskiego
1. Dr Piotr Sitniewski – zgłoszony przez Fundację Jawność.pl,
2. Renata Giczewska-Węcek – zgłoszona przez Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”,
3. Anna Moskwa – zgłoszona przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze I Konsultingowe,

Priorytet: ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego
1. Agnieszka Olender – zgłoszona przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych,
2. Andrzej Świetlikowski – zgłoszony przez Stowarzyszenie Wspierania Środowisk Lokalnych „Aktywne Osiedle”,

Priorytet: upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i rozwój przedsiębiorczości
1. Tomasz Kozłowski – zgłoszony przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze I Konsultingowe,
2. Jan Borawski – zgłoszony przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej,

Priorytet: promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy
1. Izabela Tomaszewska – zgłoszona przez Stowarzyszenie ReAktywacja,
2. Marta Siemieniuk – zgłoszona przez Podlaskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,
3. Monika Kożuchowska-Dojlido – zgłoszona przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Odział w Białymstoku,
4. Paweł Backiel – zgłoszony przez Stowarzyszenie Europartner Akie.

Czytaj dalej →

Suwalska Rada Seniorów

Suwalska Rada Seniorów

W ramach ogłoszonego naboru, organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób starszych prowadzące działania na terenie Miasta Suwałk, zgłosiły dwunastu kandydatów do Suwalskiej Rady Seniorów.

Wniosek o utworzenie takiej Rady w dniu 27 maja br. zgłosiły do Prezydenta dwie największe organizacje zrzeszające osoby starsze w Suwałkach, tj. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Suwałkach oraz Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach.

Swoich przedstawicieli wybierać mogą organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Suwałk i inne podmioty działające na rzecz osób starszych w drodze głosowania.

Głos można oddać na nie więcej niż 7 kandydatów, stawiając znak „x” w kratce przy nazwisku kandydata.

Jednej Organizacji i innemu podmiotowi działającemu na rzecz osób starszych przysługuje jedna karta do głosowania, a wybór kandydatów winien być potwierdzony podpisami osób upoważnionych do wyrażania woli w imieniu Organizacji lub innego podmiotu działającego na rzecz osób starszych.

Głosowanie odbędzie się w dniach od 4.12.2014 r. do 18.12.2014 r.

Zgłoszenia w zamkniętej kopercie z pieczątką organizacji głosującej i dopiskiem „Głosowanie do Suwalskiej Rady Seniorów” należy dostarczyć do dnia 18.12.2014 r. do godz. 15.30:

 • pocztą tradycyjną na adres: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miejski, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
 • internetowo za pomocą systemu ePUAP.

Decyduje data wpływu.

Wyniki głosowania, uwzględniające liczbę głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o tym, którzy kandydaci weszli w skład Suwalskiej Rady Seniorów, zostaną ogłoszone na stronie internetowej Miasta Suwałki www.um.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania.

W dniu dzisiejszym tj. 3 grudnia br. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się prezentacja kandydatów zgłoszonych do Suwalskiej Rady Seniorów.

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki:

 

Czytaj dalej →

Baza kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert na lata 2015-2016

Baza kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert na lata 2015-2016

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk, została utworzona Baza kandydatów na członków komisji konkursowych na lata 2015-2016. W skład bazy wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Bazę kandydatów prowadzi Pełnomocnik Prezydenta Miasta Suwałk ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Baza kandydatów na członków komisji konkursowych na lata 2015-2016

 1. Andruczyk Beata – Fundacja Ego w Suwałkach
 2. Giczewska Wiesława – Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej w Suwałkach
 3. Jakimowicz Kazimierz – Klub Strzelecki LOK Wigry w Suwałkach
 4. Jakubowska Ewa – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Suwałkach
 5. Kotowska Ewa Katarzyna – Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach
 6. Łupiński Franciszek – Fundacja „Żyć. Nie Umierać” w Suwałkach
 7. Marcinek Aniela – Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Suwałkach
 8. Minkiewicz Danuta – Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach
 9. Roszkowski Grzegorz – Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach
 10. Zawadzki Józef – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Okręgowy w Suwałkach
 11. Zawistowska Wanda – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Okręgowy w Suwałkach
 12. Żukowski Dariusz – Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej w Suwałkach

Załączniki:

Czytaj dalej →

3 nowe organizacje dołączyły do Federacji

3 nowe organizacje dołączyły do Federacji

Uprzejmie informujemy, iż Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM przyjęła w poczet członków 3 nowe organizacje: Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych Widok, Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego Oddział Suwałki oraz Stowarzyszenie Integracji Społecznej Alternatywa.

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych Widok – celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, ochrony zdrowia oraz opieki społecznej. Organizacja zajmuje się dziećmi i rodziną.

Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego Oddział Suwałki  – stowarzyszenie skupia działalność w obszarze współpracy międzynarodowej i integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w zakresie, kultury, edukacji i rozwoju społecznego. Prowadzone działania programowe mają na celu aktywizację wspólnot lokalnych, zwiększanie aktywności społecznej oraz promocję kultury.

Stowarzyszenie Integracji Społecznej Alternatywa – stowarzyszenie zostało założone w 2008 roku. Celem stowarzyszenia jest m.in. budowanie systemu działań wspierających funkcjonowania i wyrównanie szans osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocja i profilaktyka zdrowotna, integracja, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz umożliwienie readaptacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

Przypominamy, iż Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM otwarta jest na udział w niej innych organizacji pozarządowych, z terenu miasta Suwałki działających w sferze pożytku publicznego. Zgodnie z założeniem, wyrażonym jako zasada w naszym statucie, działania Federacji oparte są na konstytucyjnych zasadach pomocniczości i dialogu społecznego oraz współdziałaniu, otwartości, solidarności i wzajemnym wspieraniu organizacji pozarządowych. Jednocześnie, prowadząc różne działania, podkreślamy, że działalność Federacji nie ma zastępować, ale ma za zadanie wzmacniać działalność organizacji członkowskich.

Członkiem zwyczajnym Federacji może być stowarzyszenie bądź inna osoba prawna, działająca nie dla zysku, nie będąca jednostką organizacyjną administracji publicznej, związkiem zawodowym, partią polityczną, kościołem lub związkiem wyznaniowym albo związkiem jednostek samorządu terytorialnego, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Federacji, zobowiąże się do przestrzegania Statutu Federacji i Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych oraz zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.

Przyjęcie organizacji następuje w drodze uchwały Zarządu Federacji.

 

Więcej informacji nt. przyłączenia się do Federacji na stronie internetowej http://federacjasuwalki.pl/przylacz-sie-do-federacji/

Czytaj dalej →

Jak nas widzą tak nas piszą, czyli jak zbudować pozytywny wizerunek organizacji pozarządowej

Jak nas widzą tak nas piszą, czyli jak zbudować pozytywny wizerunek organizacji pozarządowej

30 października br. odbyło się szkolenie pn. „Jak nas widza tak nas piszą, czyli jak zbudować pozytywny wizerunek organizacji pozarządowej. Spotkanie dotyczyło współpracy z mediami i budowania pozytywnego wizerunku organizacji, czyli podejmowania odpowiednich działań wizerunkowych skierowanych na zewnątrz w celu lepszego rozpoznawania i pozytywnego kojarzenia organizacji. Piętnastu przedstawicieli organizacji pozarządowych próbowało odpowiedzieć sobie na postawione wcześniej pytania tj. „Po co nam dziennikarze?”, „Co to znaczy atrakcyjny temat z perspektywy mediów i organizacji pozarządowych?” oraz „Kiedy warto zorganizować konferencję prasową, a kiedy trzeba ograniczyć się do napisania komunikatu prasowego?”. Tematem pracy na spotkaniu były również zasady jakimi rządzą się media oraz zasady pracy w konkretnych redakcjach: radio, prasie, telewizji i redakcji internetowej.

Szkolenie poprowadziła Pani Dorota Sawicka – dziennikarz z 20-letnią praktyką w zawodzie. Pracowała dla Polskiego Radia Białystok. Współpracowała z Gazetą Wyborczą i TVP Białystok. Trener, absolwentka rocznej szkoły STOP (Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych). Współzałożyciel Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Białymstoku. Była rzecznika prasowa Opery i Filharmonii Podlaskiej. Obecnie rzecznik prasowy Politechniki Białostockiej. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących komunikacji z mediami, funkcjonowania współczesnych mediów oraz kreowania wizerunku w mediach.

Szkolenie pn. „Jak nas widzą tak nas piszą, czyli jak zbudować pozytywny wizerunek organizacji pozarządowej” odbył się w ramach projektu „Mocni w promocji – budowanie tożsamości i wizerunku organizacji pozarządowych w Suwałkach”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i realizowanego przez Suwalską Federację Organizacji Pozarządowych RAZEM.

Czytaj dalej →

Szkolenie z wizerunku 30 października 2014 r., godz. 10.00 – 16.00

Szkolenie z wizerunku 30 października 2014 r., godz. 10.00 – 16.00

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie pn. „Jak nas widzą tak nas piszą, czyli jak zbudować pozytywny wizerunek organizacji pozarządowej”. Szkolenie odbędzie się 30 października 2014 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 16.00 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT przy ul. Noniewicza 91. Spotkanie dotyczyć będzie współpracy z mediami i budowania pozytywnego wizerunku organizacji, czyli podejmowania odpowiednich działań wizerunkowych skierowanych na zewnątrz w celu lepszego rozpoznawania i pozytywnego kojarzenia organizacji.

Program szkolenia:
10.00 – 10.30  Po co nam dziennikarze?
10.30 – 14.30 Jakimi zasadami rządzą się  poszczególne media, zasady pracy w konkretnych redakcjach:
– prasa
– radio
– telewizja
– redakcja internetowa
14.30 – 15.30 Co to znaczy atrakcyjny temat z perspektywy mediów i organizacji pozarządowych?
15.30 – 16.00 Kiedy warto zorganizować konferencję prasową? Kiedy trzeba ograniczyć się do napisania  komunikatu prasowego?

Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 28 października br. do godz. 16.00 na adres mailowy razem@federacjasuwalki.pl; osobiście w biurze Federacji przy ul. Noniewicza 91 bądź telefonicznie pod numerem 87 565 02 58.  Liczba miejsc ograniczona.

Szkolenie poprowadzi Pani Dorota Sawicka – dziennikarz z 20-letnią praktyką w zawodzie. Pracowała dla Polskiego Radia Białystok. Współpracowała z Gazetą Wyborczą i TVP Białystok. Trener, absolwentka rocznej szkoły STOP (Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych). Współzałożyciel Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Białymstoku. Była rzecznika prasowa Opery i Filharmonii Podlaskiej. Obecnie rzecznik prasowy Politechniki Białostockiej. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących komunikacji z mediami, funkcjonowania współczesnych mediów oraz kreowania wizerunku w mediach.

Szczegółowe informacje:
Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM
ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki
tel./fax.: 87 565 02 58
razem@federacjasuwalki.pl

Szkolenie  „Jak nas widzą tal nas piszą, czyli jak zbudować pozytywny wizerunek organizacji pozarządowej” odbędzie się w ramach projektu „Mocni w promocji – budowanie tożsamości i wizerunku organizacji pozarządowych w Suwałkach”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i realizowanego przez Suwalską Federację Organizacji Pozarządowych RAZEM.

Załączniki:

Czytaj dalej →

Suwalczanie jako odbiorcy kultury – DwuTygodnik Suwalski

Suwalczanie jako odbiorcy kultury – DwuTygodnik Suwalski

Czytaj dalej →

Rewitalizacji miasta Suwałk na lata 2014 – 2020

Rewitalizacji miasta Suwałk na lata 2014 – 2020

Dnia 2 października br. rozpoczęły się konsultacje społeczne dot. zintegrowanego programu rewitalizacji miasta Suwałki na lata 2014 – 2015. Do dnia 16.10.2014 r. można przesyłać wnioski dot. zagospodarowania poszczególnych części miasta. Celem konsultacji społecznych jest poznanie oczekiwań mieszkańców oraz włączenie ich w proces rewitalizacji.

Wypełnione ankiety należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach (pok. nr 5) przy ul. Mickiewicza 1, bądź mailem na adres: prezydent@um.suwalki.pl

Załączniki:

Czytaj dalej →

Prezes dr Jarosław Ruszewski o nagrodzie „Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym”

Prezes dr Jarosław Ruszewski o nagrodzie „Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym”

Jako ten, który wnioskował do Kapituły konkursu o przyznanie nagrody i w związku z tym wypełnił 25 stron formularza zgłoszeniowego naszego samorządu do tego konkursu, uważam, że suwalski III sektor może z pełną świadomością także czuć się laureatem tego wyróżnienia. W konkursie brano pod uwagę 24 kryteria szczegółowe, odnoszące się  m.in. do istniejących form prawnych, instrumentów wsparcia, konsultacji, ciał opiniodawczo-doradczych, programów współpracy, wkładów własnych, badań organizacji, aktualnej bazy o organizacjach na stronie urzędu, pracy Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego czy federalizacji sektora.

To dzięki pracy organizacji i osób mających spojrzenie szersze niż własna organizacja, mamy w Suwałkach przyjazne otoczenie dla rozwoju NGO obejmujące umocowania prawne i gwarantujące nam dobrą jakość współpracy. Jak to często powtarzam, na skali województwa i kraju, nie mamy czego się wstydzić i wiele środowisk, może podpatrywać nasze praktyki (co rzeczywiście robią). Funkcjonujące w tym mieście rozwiązania prawne, zasady współpracy, formy wsparcia, konsultacje, ciała opiniodawczo-doradcze czy prozaicznie – powołanie w maju br. pełnomocnika Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – było inicjatywą samych organizacji, wnioskowanych przez nas a spotykających się czasem z brakiem entuzjazmu ze strony samorządu czy Prezydenta. Mając jednak argumenty, profesjonalnych przedstawicieli oraz wzajemne wsparcie w III sektorze, możemy domagać się i powinniśmy zmian na lepsze.

Nic nam jako III sektorowi zasadniczo nie dano, gdyż braliśmy aktywny udział w tworzeniu i realizacji funkcjonujących zasad oraz form współpracy. Wcale to też nie oznacza, że skoro „samorząd jest przyjazny ngo”, to znaczy, że „ngo mają być przyjazne dla samorządu”. To nie jest chyba sens funkcjonowania organizacji i nie musi oznaczać – jak to wskazał wczoraj sam przy odbiorze nagrody Prezydent – sielanki w naszej współpracy międzysektorowej. Organizacje powinny być przede wszystkim aktywne i dbające o standard swej pracy, wiedząc, że ocena pracy pojedynczych ngo, może być miarą oceny przez mieszkańców całego naszego suwalskiego sektora.

Róbmy dalej swoje, zmieniajmy rzeczywistość, kreujmy zmianę miasta i pomagajmy mieszkańcom. Jednak w sytuacjach, kiedy uważamy, że samorząd może pewne rzeczy poprawić lub wprowadzić – wskazujmy konstruktywnie swoje wnioski i propozycje. Do czego serdecznie namawiam i jak zawsze oferuję wsparcie.

Kłaniam się,
Jarek Ruszewski
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
www.pryzmat.org.pl
Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM
www.federacjasuwalki.pl

Czytaj dalej →

Samorząd Przyjazny Organizacjom Pozarządowym

Samorząd Przyjazny Organizacjom Pozarządowym

Urząd Miasta Suwałki zdobyły pierwszą nagrodę w konkursie „Samorząd Przyjazny Organizacjom Pozarządowym” organizowanym przez Wojewodę Podlaskiego, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku oraz Podlaską Sieć Pozarządową.

Celem konkursu była promocja wyróżniających się w województwie podlaskim, jednostek samorządu terytorialnego współpracujących z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Na potrzeby konkursu oceniona została współpraca, w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku, gdzie szczególną uwagę zwracano na współpracę pozafinansową, finansową, dobro wspólne, innowacyjność oraz przejrzystość i czytelność procedur.

Zgłoszeń dokonywać mogły samorządy w imieniu własnym jak i organizacje pozarządowe. Kapituła, w skład której wchodzili przedstawiciele Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej oraz lokalnych mediów, wybrali zwycięzców w podziale na 3 obszary: gminy wiejskie, gminy wiejsko – miejskie, powiaty i miasta na prawach powiatów.

W kategorii „powiaty i miasta na prawach powiatu” tytuł „Samorządu Przyjaznego Organizacjom Pozarządowym” otrzymało Miasto Suwałki. Dnia 6 października br. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu podczas którego Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz otrzymał z rąk Wojewody Podlaskiego Macieja Żywno to zaszczytne wyróżnienie.

Reprezentantom naszego miasta, towarzyszyła tego dnia Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM – organizacja, która zarekomendowała miasto Suwałki do powyższego konkursu.

Czytaj dalej →

O wielkiej debacie III sektora w DwuTygodniku Suwalskim

O wielkiej debacie III sektora w DwuTygodniku Suwalskim

Czytaj dalej →

Spotkanie integracyjno-edukacyjne Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

Spotkanie integracyjno-edukacyjne Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

27 września br. odbyło się pierwsze spotkanie integracyjno-edukacyjne członków, wolontariuszy, pracowników i sympatyków organizacji członkowskich Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM. Wydarzenie to miało miejsce w Krzywym k. Suwałk na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Przybyli uczestnicy musieli się zmierzyć ze specjalnie przygotowanymi zadaniami. Kilkuosobowe grupy poruszały się po punktach kontrolnych gdzie czekały na nich do rozwiązania zagadki dotyczące wiedzy o III sektorze, suwalskich organizacjach pozarządowych oraz samym mieście Suwałki. Na pierwszym punkcie, który znajdował się wzdłuż ścieżki edukacyjnej WPN, przedstawiciele NGOsów mieli do rozszyfrowania hasła ukryte przy pomocy alfabetu morsa. Drugi punkt wymagał podstawowej wiedzy o organizacjach członkowskich Federacji, gdyż zadaniem przedstawionym przez wolontariuszy było rozwiązanie krzyżówki. Kolejny punkt miał za zadanie ćwiczenie pamięci w jak największym i najszybszym zapamiętywaniu przedmiotów, a ostatni był sprawdzaniem umiejętności z udzielania pierwszej pomocy, która jest niezwykle ważna. Aby dotrzeć do kolejnych punktów należało pozytywnie zaliczyć każde poprzednie z zadań. Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymali upominki – kubki z logotypem Federacji. Przy gorącym dopingu uczestników spotkania, odważna grupa zawodników wzięła udział w zawodach zręcznościowych. Grupy musiały zmierzyć się w kilku dyscyplinach: w skokach w worku, skokach „jeden przez drugiego” zawodnika, w biegach ze związanymi nogami dwóch osób, w jak najszybszym jedzeniu ciastek oraz przeciąganiu liny. Zwycięska grupa również otrzymała drobne nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma. Kilkugodzinne spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem.

Gra integracyjno-edukacyjna odbyła się w ramach projektu „Mocni w promocji – budowanie tożsamości i wizerunku organizacji pozarządowych w Suwałkach”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i realizowanego przez Suwalską Federację Organizacji Pozarządowych RAZEM.

 

Czytaj dalej →

Spotkanie integracyjno-edukacyjne członków, wolontariuszy, pracowników i sympatyków organizacji członkowskich Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

Spotkanie integracyjno-edukacyjne członków, wolontariuszy, pracowników i sympatyków organizacji członkowskich Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

Spotkanie integracyjno-edukacyjne członków, wolontariuszy, pracowników i sympatyków organizacji członkowskich Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

27 września (sobota), godz. 17.00, Krzywe

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza członków, wolontariuszy, pracowników i sympatyków organizacji członkowskich z Federacji do udziału we wspólnym spotkaniu integracyjno-edukacyjnym, obejmującym wspólną grę, zabawy i ognisko. Zainteresowani uczestnicy gry – reprezentanci organizacji, poruszać się będą w kilkuosobowych grupach po specjalnie przygotowanych punktach kontrolnych, gdzie będą musieli wykonać przedstawione im do realizacji specjalne zadania. Aby dotrzeć do kolejnych punktów zespoły będą musiały rozwiązać zagadki, rebusy bądź szyfry dotyczące wiedzy o III sektorze, suwalskich organizacjach pozarządowych oraz samym mieście Suwałki. Gra zakończy się integracyjnym ogniskiem. Wszyscy uczestnicy otrzymają drobne upominki.

Wydarzenie to odbędzie się dnia 27 września 2014 r. (sobota) w Krzywym (miejsce ogniskowe „Dziupla”) w Wigierskim Parku Narodowym. Początek spotkania przewidziany jest na godz. 17.00.

Organizacje zainteresowane wzięciem udziału w grze, proszone są o zgłaszanie swojej obecności do dnia 26 września 2014 t. (piątek) do godz. 16.00, wraz z podaniem orientacyjnym ilości osób.

Uwaga! na ognisku obowiązuje „koszyczek” we własnym zakresie.

Istnieje możliwość zorganizowania zbiorowego transportu, dlatego prosimy o zgłaszanie takiego zapotrzebowania do organizatorów.

 

Szczegółowe informacje:
Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM
ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki
tel./fax.: 87 565 02 58
razem@federacjasuwalki.pl

Gra integracyjno-edukacyjna odbędzie się w ramach projektu „Mocni w promocji – budowanie tożsamości i wizerunku organizacji pozarządowych w Suwałkach”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i realizowanego przez Suwalską Federację Organizacji Pozarządowych RAZEM.

Czytaj dalej →

Głos III sektora w Suwałkach

Głos III sektora w Suwałkach

Czytaj dalej →

Suwalskie organizacje pozarządowe na VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych

Suwalskie organizacje pozarządowe na VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych

W dniach 14 – 15 września 2014 r. organizacje pozarządowe z miasta Suwałki wzięły udział w VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie. Wyjazd członków Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM odbył się w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w partnerstwie z Miastem Suwałki.

OFIP to największa ogólnopolska impreza, która odbywa się raz na trzy lata w Warszawie, a której uczestnikami są przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów, administracji publicznej i biznesu.

Wiodącym wydarzeniem Forum była konferencja poświęcona współpracy wewnątrz sektora pozarządowego oraz relacjom organizacji z partnerami zewnętrznymi. Forum towarzyszyły różnorodne prezentacje organizacji pozarządowych. W związku z obchodami 25-lecia pierwszych wolnych wyborów uczestnicy przyglądali się dorobkowi sektora pozarządowego z perspektywy całego okresu transformacji, oceniali jego dokonania i stawiali przed sektorem NGO wyzwania na przyszłość.

VII OFIP był kontynuacją czerwcowego VII Wojewódzkiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbyło się w dniach 24-25 czerwca br. w Białymstoku. Przedstawiciele organizacji pozarządowych brali czynny udział w sesjach plenarnych oraz grupach roboczych pracujących nad ustaleniem zasad na przyszłość, czyli standardów i wzorców działań, które będą obowiązywać w całym kraju.

Czytaj dalej →

Wizyta studyjna suwalskich organizacji pozarządowych

Wizyta studyjna suwalskich organizacji pozarządowych

W dniach 4 – 6 września 2014 r., 15 przedstawicieli suwalskich organizacji pozarządowych wzięło udział w wizycie studyjnej pn. „Dobre praktyki w zakresie wspierania procesów integracji sektora organizacji pozarządowych”. Bezpłatny trzydniowy wyjazd edukacyjny do Olsztyna, Torunia, Gdańska, Gdyni i Elbląga miał na celu ukazanie dobrych praktyk w zakresie integracji sektora organizacji pozarządowych (federacji, zrzeszeń branżowych itp.) oraz wspólnej płaszczyzny współpracy, wymiany informacji i doświadczeń oraz inicjowania wspólnych działań. Uczestnicy zdobyli wiedzę na temat funkcjonowania największych i najprężniej działających w Polsce sieci organizacji pozarządowych, tj.: Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, Kujawsko –Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Fundacji RC Regionalne Centrum Informatyki i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego HEROLD. Przedstawiciele powyższych organizacji pozarządowych w trakcie moderowanych spotkań opowiedzieli o swoich doświadczeniach w codziennej działalności. Wyjazd służył także integracji i wzajemnemu poznaniu się naszych organizacji. Wizyta studyjna odbyła się w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w partnerstwie z Miastem Suwałki.

Czytaj dalej →

Ocena rozwiązań związanych z ogłaszaniem konkursów ofert przez Miasto Suwałki

Ocena rozwiązań związanych z ogłaszaniem konkursów ofert przez Miasto Suwałki

W dniu 10 września br. w siedzibie Pryzmatu, odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Suwałkach, zajmujących się merytorycznie organizacją konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych. W trakcie dyskusji rozmawiano na temat procedur udzielania dotacji, ich realizacji, rozliczania oraz kontroli. Kolejne spotkanie odbędzie się z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych a ich efektem ma być wypracowanie zasad, form i procedur w zakresie realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych, tak by efektywnie świadczyć usługi na rzecz lokalnej społeczności. 

Czytaj dalej →

Spotkanie konsultacyjne organizacji pozarządowych

Spotkanie konsultacyjne organizacji pozarządowych

Dnia 11 września 2014 r. (czwartek) o godz. 15.30 odbędzie się spotkanie dla organizacji pozarządowych dotyczące konsultacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT przy ul. Noniewicza 91.

Serdecznie zapraszamy!

Uwagi do programu zgłaszać można na formularzu zgłaszania uwag do projektu Programu Współpracy w 2015 roku do dnia 15 września br.

Można je złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną na sekretariat Urzędu, ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, pok. 306 bądź mailowo na adres Pełnomocnika Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi: eliza.szadkowska@wrotapodlasia.pl

Załączniki:

Czytaj dalej →

Czterej przedstawiciele Federacji w Suwalskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Czterej przedstawiciele Federacji w Suwalskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Czterej z sześciu przedstawicieli Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM zgłoszonych w głosowaniu do SRDPP zasiądzie w Radzie. Zgłoszonych zostało dziewięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Suwałki.  Głosowanie trwało od 8 do 22 sierpnia. Każda z organizacji mogła zagłosować na sześciu spośród dziewięciu kandydatów. Wpłynęło 50 kart z czego 45 było ważnych. Na 152 oddane głosy, aż 30 zdobył przedstawiciel Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT – Jarosław Ruszewski, 23 głosy zdobył przedstawiciel Stowarzyszenia Kulturalnego Kostroma – Karol Świerzbin, z 19 głosami zakwalifikowała się Halina Adamczyk z Polskiego Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów, natomiast z 14 głosów zdobyła Danuta Złotnik reprezentująca Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Suwałkach.

Zadaniami Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jest:

 • opiniowanie projektu strategii rozwoju Miasta Suwałk,
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego, dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy, w tym programów współpracy
  Miasta Suwałk z Organizacjami,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania Organizacji,
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a Organizacjami,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez Organizacje,
 • podejmowanie inicjatyw dotyczących sektora pozarządowego.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim członkom nowej kadencji Rady! 🙂

Czytaj dalej →

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM została reprezentantem interesów III sektora na poziomie wojewódzkim Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z głosem doradczym

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM została reprezentantem interesów III sektora na poziomie wojewódzkim Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z głosem doradczym

Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego – organ opiniodawczo-doradczy Zarządu Województwa Podlaskiego, podjęła  w dniu 8 sierpnia 2014 r. uchwałę w sprawie udziału przedstawicieli Federacji dla Łomży oraz Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM w posiedzeniach Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Nasi przedstawiciele będą zapraszani do uczestnictwa w posiedzeniach Rady w celu zasięgnięcia bezstronnej i fachowej opinii podmiotów niereprezentowanych w Radzie.

Jak czytamy w uchwale, mając na uwadze rozwój stałej współpracy sektora publicznego i sektora pozarządowego, konieczne jest umożliwienie udziału w spotkaniach Federacji dla Łomży oraz Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM. Udział przedstawicieli ww. podmiotów w posiedzeniach Rady jest znaczący w kontekście reprezentatywności interesów III sektora na poziomie wojewódzkim oraz rozwoju partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli.

Czytaj dalej →

Dołącz
Top