Aktualności

Po konferencji „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla NGO”

Po konferencji „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla NGO”

17 kwietnia b.r. w Suwałkach spotkali się liderzy III sektora oraz przedstawiciele strony samorządowej zainteresowani wydatkowaniem środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP).

Spotkanie regionalne w Suwałkach zdominowały tematy dotyczące wkładów własnych, konieczności konsultowania kryteriów wyboru projektów oraz efektywnej pracy reprezentantów NGO w Komitecie Monitorującym RPOWP.

Część merytoryczną spotkania rozpoczęła Magdalena Sienkiewicz – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, która zaprezentowała możliwości wsparcia dla organizacji pozarządowych w ramach przedmiotowego programu. Po prezentacji pojawiło się wiele pytań, m.in. o konieczność wnoszenia wkładów, o poszczególne zapisy w SzOOP-ie oraz czy kryteria oceny projektów będą konsultowane. Odpowiedzi na pytania udzieliła obecna na spotkaniu Elżbieta Romańczuk – Dyrektor Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Następnie Jan M. Grabowski – Prezes Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych przybliżył uczestnikom narzędzia wdrażania obecnego RPO tj. RLKS i ZIT. Jego prelekcja była bardzo cenna z uwagi na to, iż tylko nasze dwa województwa wdrażają RPO w takiej formie.

Rolę Lokalnych Grup Działania w nowej perspektywie budżetowej omówił Jarosław Rżany, Prezes Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńskiej LGD. Omówił też proces tworzenia LSR – Lokalnych Strategii Rozwoju i udział NGO w tymże procesie.

Następnie p. Anna Naszkiewicz – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego przybliżyła uczestnikom rolę Komitetu Monitorującego RPOWP, przedstawiła obecnych na spotkaniu członków Komitetu (przedstawicieli III sektora) oraz poinformowała o terminie pierwszego posiedzenia Komitetu Monitorującego tj. 28-29 kwietnia b.r. Zaprezentowała też stan przygotowań do uruchomienia nowych funduszy UE przez regionalny samorząd.

Wartością dodaną spotkania było podpisanie listu intencyjnego trzech organizacji parasolowych zrzeszających inne organizacje pozarządowe z terenu województwa podlaskiego, tj.: Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, Federacji dla Łomży i Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM, tak by wspólnie wymieniać się doświadczeniami, integrować III sektor oraz monitorować w województwie zmiany związane z działalnością społeczną.

Spotkanie w Suwałkach zostało zorganizowane w ramach projektu „Monitoring funduszy europejskich”, realizowanego przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych
w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych. Projekt jest finansowany ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla demokracji.

Czytaj dalej →

Po konsultacjach standardów CWOP i regulaminu korzystania z pomieszczeń oraz wyposażenia CWOP w Suwałkach

Po konsultacjach standardów CWOP i regulaminu korzystania z pomieszczeń oraz wyposażenia CWOP w Suwałkach

Zakończyły się konsultacje Standardów funkcjonowania CWOP w Suwałkach oraz Regulaminu korzystania z pomieszczeń i wyposażenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „CENTRUM TRÓJKI” w Suwałkach. Uwagi były zgłaszane na spotkaniu w dniu 29 stycznia 2015 r. w Centrum Trójki, nadesłane drogą mailową oraz zgłaszane na miejscu w Centrum Trójki do 18 lutego 2015 r. W tym czasie do Standardów zgłoszono 45 uwag, z czego 5 stanowiły własne poprawki redakcyjne, wynikające z innych zgłoszonych uwag. Przyjęto 34 uwagi i 5 poprawek redakcyjnych. 6 uwag odrzucono. Do Regulaminu zgłoszono 8 uwag. Przyjęto 5 uwag. 3 uwagi odrzucono. W załącznikach ostateczne wersje obu dokumentów oraz sprawozdanie z konsultacji.

Czytaj dalej →

Ekonomia społeczna a organizacje pozarządowe

Czytaj dalej →

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020 DLA NGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020 DLA NGO

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM we współpracy z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych nowym systemem  funduszy europejskich na konferencję pn.:

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
NA LATA 2014-2020 DLA NGO

Konferencja odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2015 roku w godz. 10.00 – 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, sala nr 26.

Celem konferencji jest prezentacja najważniejszych założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w odniesieniu do organizacji pozarządowych.

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o zgłoszenie deklaracji swojego udziału w konferencji drogą elektroniczną lub telefoniczną (podając swoje imię i nazwisko oraz nazwę reprezentowanej instytucji, organizacji) do dnia 16 kwietnia b.r. do godziny 12.00.

Adres kontaktowy: e-mail: razem@federacjasuwalki.pl; nr tel.: 87/5650258

Program konferencji →

Czytaj dalej →

Jak wykorzystać potencjał regionu?

Jak wykorzystać potencjał regionu?

W ubiegłym roku Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych z Białegostoku, podczas warsztatów zbierał pomysły na działania, które pozwolą na efektywne wykorzystanie transgranicznego położenia naszego regionu oraz lokalnej współpracy organizacji pozarządowych, biznesu i instytucji samorządowych. W spotkaniach uczestniczyło ponad 200 mieszkańców z całego województwa. Efektem tych prac jest projekt programu „Podlaskie otwarte”- element strategii rozwoju naszego województwa do 2020 r.

Czy podążamy w dobrym kierunku? Co jeszcze wymaga zmiany? Z czym się nie zgadzacie? Co może okazać się przydatne, o czym wcześniej nie pomyśleliśmy?

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 25 marca 2015 r. w godzinach 12.00-14.30 w Suwałkach, Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. Noniewicza 91

Zapraszamy do udziału w konsultacjach mieszkańców województwa, przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje kultury.

Organizatorem spotkania jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Załączniki:

Czytaj dalej →

Konkurs dla organizacji pozarządowych w zakresie dofinansowania wkładów własnych

Konkurs dla organizacji pozarządowych w zakresie dofinansowania wkładów własnych

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podlaskiego w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

Celem konkursu jest zwiększenie wykorzystania funduszy zewnętrznych, w tym europejskich na rzecz rozwoju województwa, tj. realizacji jego zadań poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe, które ubiegają się o współfinansowanie w ramach programów krajowych i zagranicznych, w tym europejskich.

Instytucją zarządzającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Na realizację zadań w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych w 2015 roku przeznaczono kwotę 200 000 zł.

Katalog działań realizujących cele konkursu, obejmuje zarówno działania inwestycyjne, jak i tzw. projekty „miękkie”.

Termin składania ofert w konkursie upływa 24 marca 2015 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/organizacje_pozarzadowe/Konkurs_dla_organizacji_pozarzadowych_w_zakresie_dofinansowania_wkladow_wlasnych.htm bądź pod numerem telefonu 66 54 103.

Załączniki:

Czytaj dalej →

Okrągły Stół Partycypacyjny

Okrągły Stół Partycypacyjny

Dnia 27 lutego 2015 roku odbył się w Suwałkach „Okrągły Stół Partycypacyjny” z udziałem przedstawicieli samorządów organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz ekspertów.

Celem spotkań organizowanych przez Fundację Labolatorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” jest wspieranie samorządów w organizowaniu efektywnych konsultacji społecznych i korzystania z innych form partycypacji, jak również animowanie działań w społecznościach lokalnych, które mają przyczynić się do większej aktywności obywatelskiej mieszkańców.

Podczas seminarium przedstawione zostały wyniki badań dotyczące partycypacji w województwie podlaskim oraz rekomendowanych modeli zapisów dotyczących konsultacji społecznych w statutach i uchwałach. Zaprezentowane zostały dwie publikacje Fundacji SocLab, pn. „Partycypacja publiczna w województwie podlaskim – raport z badań” oraz przepis na udane konsultacje społeczne”.

Druga część spotkania rozpoczęła debata publiczna, w której postawione zostało pytanie: „Czy partycypacja publiczna jest szansą rozwoju dla wspólnot samorządowych?”. W czasie debaty wypracowane zostały rekomendacje dotyczące poprawy jakości lokalnych procesów konsultacyjnych oraz wzrostu partycypacji publicznej w naszym regionie.

Czytaj dalej →

Miejska Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Suwałki

Miejska Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Suwałki

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk nr 82/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku, powołana została Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W skład komisji wchodzą:
1. Honorata Rudnik – przewodnicząca Komisji
oraz członkowie Komisji:
2. Andrzej Paweł Chuchnowski
3. Zbigniew Roman De-Mezer
4. Bożena Maria Kamińska
5. Zdzisław Koncewicz
6. Maria Korzun
7. Grzegorz Kosiński
8. Wojciech Malesiński
9. Aniela Marcinek
10. Józef Wiesław Murawko
11. Janusz Wiesław Skowroński
12. Jadwiga Sobala
13. Danuta Świerska
14. Urszula Taudul-Kowalewska
15. Bożena Topczyłko
16. Andrzej Turowski
17. Kazimierz Walijewski
18. Ewa Wasilewska
19. Maja Wawrzyniak

Szczegółowy tryb pracy, zadania i uprawnienia Komisji określa regulamin (dostępny w załączeniu)
Za obsługę organizacyjno-techniczną Komisji odpowiada Wydział spraw Społecznych Urzędu Miejskiego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.03.2015r.

Załączniki:

Czytaj dalej →

III spotkanie Federacji

III spotkanie Federacji

W ubiegły weekend, przedstawiciele organizacji członkowskich Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM wzięli udział w III spotkaniu Federacji. Lutowe wyjazd był dobrą okazją do podsumowania działań jakie przez rok podjęła Federacja, jak również postawienia sobie nowych celów i zadań na najbliższe 5 lat. Uczestnicy zwrócili szczególną uwagę na udział Federacji w procesach konsultacyjnych prowadzonych przez organy administracji publicznej oraz aktywność działaczy społecznych w ciałach opiniodawczo-doradczych oraz różnego rodzaju komisjach. Wyjazdowe spotkanie zakończyło się Walnym Zebraniem Członków.

Czytaj dalej →

Zaproszenie na seminarium i debatę „Okrągły Stół Partycypacyjny”

Zaproszenie na seminarium i debatę „Okrągły Stół Partycypacyjny”

OKRĄGŁY STÓŁ PARTYCYPACYJNY

z udziałem przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz ekspertów, który odbędzie się 27 lutego 2015 r. o godzinie 11.00 w Suwałkach(Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. Noniewicza 91)

Jest to pierwsza z cyklu czterech debat regionalnych, które w I kwartale 2015 roku będą odbywać się na terenie województwa podlaskiego.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa zainteresowane osoby szczególnie z terenu powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego.

Honorowy patronat nad debatą objął Wojewoda Podlaski oraz Marszałek Województwa Podlaskiego.

Seminarium dostarczy uczestnikom debat wiedzy na temat stanu partycypacji w regionie, opartej o wyniki badań przeprowadzonych przez Fundację SocLab w skali województwa podlaskiego w 2014 roku („Partycypacja publiczna w województwie podlaskim – raport z badań”), a także będzie okazją do upowszechniania narzędzi ułatwiających wprowadzanie do gmin dobrych praktyk,  w szczególności w zakresie konsultacji społecznych (poradnik dla gmin – „Przepis na udane konsultacje społeczne” opracowany przez Fundację SocLab). W czasie debaty wypracowywane będą również rekomendacje dotyczące poprawy jakości lokalnych procesów konsultacyjnych oraz wzrostu partycypacji publicznej w województwie podlaskim.

Zgłoszenie do uczestnictwa zawierające imię i nazwisko oraz nazwę organizacji/ instytucji należy przesłać drogą elektroniczną na adres: soclab@soclab.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Fundacji: ul. Zwierzyniecka 17/16, 15-312 Białystok najpóźniej do dnia 24.02.2015 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny,

Szczegółowe informacje o seminarium można uzyskać pod numerem telefonu +48 731 205 213.

Załączniki:

Czytaj dalej →

Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji

Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO – Podlaskie ogłasza nabór na mikrodotacje w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału młodych organizacji/grup nieformalnych/samopomocowych działających w sferze aktywizacji społecznej oraz zwiększenie potencjału obywateli w życiu publicznym.

Termin naboru wniosków: od 10.02.2015 r. do 06.03.2015 r.

Kwota wnioskowanej Mikrodotacji nie może być mniejsza niż 1000,00 zł i nie może przekraczać 2500,00 zł.
Planowana alokacja środków finansowych w Konkursie 1/2015 na dofinansowanie Mikrodotacji to 102 500,00 zł.

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4 w Białymstoku, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok.

Szczegółowe zasady określa Regulamin Konkursu Mikrodotacji.

W trakcie naboru istnieje możliwość konsultacji m.in. z animatorami.

Kontakt:
Biuro projektu: tel. 85 675 00 17; email: fio@fir.org.pl|
Animatorzy:
Subregion białostocki – Magdalena Komor, tel. 509-198-202
Subregion łomżyński – Małgorzata Jórzak, tel. 721-313-226
Subregion hajnowski – Paweł Wołkowycki, tel. 662-005-059
Subregion suwalski – Renata Giczewska-Węcek, tel. 504-049-490

więcej informacji na stronie internetowej http://www.fir.org.pl/?f=FIO

Załączniki:

Czytaj dalej →

Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego już pracuje

Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego już pracuje

Na pierwszym posiedzeniu spotkała się 27 stycznia br. Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego drugiej kadencji. Radę tworzy dwanaście osób, z czego sześcioro to przedstawiciele organizacji pozarządowych, wybrani w głosowaniu przez suwalskie organizacje, troje to radni suwalskiej Rady Miejskiej, a trzy osoby są przedstawicielami Prezydenta Miasta Suwałk. Rada ma charakter konsultacyjny i opiniodawczy. Kadencja trwa dwa lata.Na pierwszym posiedzeniu odbyły się również w tajnych głosowaniach wybory Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  Przewodniczącym został Jarosław Ruszewski, Wiceprzewodniczącą – Honorata Rudnik, a Sekretarzem – Agnieszka Szyszko.

Radę tworzą także: Halina Adamczyk, Bogdan Bezdziecki, Elżbieta Gibowicz, Józef Wiesław Murawko, Wojciech Pająk, Andrzej Sowul, Karol Marcin Świerzbin, Dariusz Ułanowicz i Danuta Złotnik.

Na kolejnym posiedzeniu, w lutym Rada ustali roczny plan pracy.

Czytaj dalej →

Zostaw swój 1% w Suwałkach

Zostaw swój 1% w Suwałkach

Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych. Do 30 kwietnia 2015 r. – wypełniając PIT – mamy możliwość przekazania 1% swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. To wyjątkowa szansa wsparcia organizacji w swoim najbliższym otoczeniu i naszym regionie oraz cennych przedsięwzięć i inicjatyw z różnych dziedzin życia. To również forma pomocy osób będących w potrzebie. Możliwość tę wprowadziła ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2003 r.

1% nie jest darowizną ani ulgą. Dzięki temu odpisowi każdy podatnik może samodzielnie zadecydować do kogo trafi część podatku dochodowego, który powinien zapłacić naszemu państwu. Jeśli nie zdecydujemy się na przekazanie 1% organizacji pożytku publicznego, podatek za dany rok trafi do budżetu państwa, a nie do konkretnych organizacji. Z prawno-podatkowego punktu widzenia nie dysponujemy własnymi pieniędzmi, a tylko korzystamy z „uprzejmości” państwa, które pozwala nam samodzielnie zadecydować, gdzie trafią państwowe pieniądze. Nie ma to więc wiele wspólnego z darowizną, którą wykładamy dobrowolnie z własnej kieszeni.

Przekazując 1% podatku suwalskim organizacjom sprawiamy, że nasze pieniądze w dużej części będą wspierać nasze inicjatywy, pomagać w rozwiązywaniu naszych problemów, wspomagać aktywność społeczną, przyczyniać się do rozwoju naszego miasta. Możemy wspólnie sprawić, by kwota ta była jeszcze większa i służyła nam, naszym sprawom, pomagała rozwiązywać nasze problemy i realizować nasze marzenia.

To tylko 3 proste kroki!

Wybierz organizację z naszego miasta, której chcesz przekazać 1% podatku.
Wpisz nazwę i numer KRS organizacji w rocznym zeznaniu podatkowym.
Złóż zeznanie podatkowe i zapłać podatek.

Dlaczego to takie ważne?

Dzięki organizacjom pozarządowym nasze życie – także społeczne – jest ciekawsze, bogatsze i pełniejsze. Przekazując 1% podatku lokalnym organizacjom sprawimy, że te pieniądze w dużej części będą wspierać nasze inicjatywy a tym samym przyczyniać się do rozwoju naszego miasta. Możemy wspólnie sprawić, by te kwoty były jeszcze większe i służyły nam, naszym sprawom, pomagały rozwiązywać nasze problemy i realizować nasze marzenia. Warto ofiarować 1% podatku fundacjom i stowarzyszeniom ze swojego miasta. W ten sposób wspieramy ważne działania społeczne i akcje charytatywne realizowane w naszym mieście. Wszystko to dzieje się z pożytkiem dla Suwałk i nas samych.

Pamiętajmy!

1% to nie tylko największe organizacje pożytku publicznego. W Suwałkach jest wiele podmiotów, które mogą dużo zrobić i są godne naszego zaufania. Dzielmy i mnóżmy dobro wokół siebie –  po sąsiedzku. W Suwałkach w tym roku do skorzystania ze wsparcia w ramach mechanizmu 1% uprawnionych jest 28 poniżej wskazanych fundacji i stowarzyszeń.

Wykaz organizacji pożytku publicznego z miasta Suwałki uprawnionych do pozyskiwania 1% z podatku za rok podatkowy 2014

0000039749 SUWALSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE „NADZIEJA”
0000046079 KLUB SPORTOWY „JAĆWING” – SUWAŁKI STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ SPORTU I TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „CROSS”
0000046113 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „KALINA” W SUWAŁKACH
0000051648 STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ „SL SALOS”
0000052561 SUWALSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
0000058406 SUWALSKI KLUB BADMINTONA
0000059375 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SPORTU KARTINGOWEGO „MOTOKART”
0000060952 SUWALSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. EMILA MŁYNARSKIEGO
0000061644 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI „JESTEŚMY RAZEM”
0000063469 KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII „AMAZONKA” Z SIEDZIBĄ W SUWAŁKACH
0000065198 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA KOMITET ODDZIAŁU W SUWAŁKACH
0000066543 STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
0000069745 STOWARZYSZENIE BANK ŻYWNOŚCI SUWAŁKI – BIAŁYSTOK
0000069867 STOWARZYSZENIE  „ORATORIUM ŚW. JANA BOSKO” W SUWAŁKACH
0000071636 SPOŁECZNA ORGANIZACJA PRZYJACIÓŁ DZIECI „PRZYSTAŃ”
0000077283 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI
0000080030 SUWALSKIE STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTÓW „FILAR”
0000145638 CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ „PRYZMAT”
0000157858 STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SUWAŁKACH
0000162437 FUNDACJA OPIEKI NAD OSOBAMI POTRZEBUJĄCYMI POMOCY „OGNISKO DOMOWE”
0000212319 KLUB SZACHOWY „JAVENA HAŃCZA”
0000226036 SUWALSKIE STOWARZYSZENIE OPIEKI PALIATYWNEJ
0000332833 PODLASKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW
0000321667 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM SUWALSKIE
0000400320 STOWARZYSZENIE „AKTYWNI TAK SAMO”
0000065746 STOWARZYSZENIE EDUKACJI MUZYCZNEJ
0000076600 STOWARZYSZENIE „POMOC DZIECIOM”
0000357698 STOWARZYSZENIE „ZAMIAST”

Czytaj dalej →

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2015

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób.

Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci wynosi od 20.000 zł do 200.000 zł.

Termin składania ofert: od 9 stycznia do 2 lutego 2014 r. do godz. 16.00

W konkursie ogłoszonym w ramach Programu, należy złożyć ofertę w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert oraz w wersji papierowej. Do wersji papierowej należy dołączyć wymagane załączniki.

Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://asos2015.mpips.gov.pl/. Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać poprzez Generator Ofert do dnia 2 lutego 2015 r. do godz. 16.00

Jeden, podpisany egzemplarz oferty wraz z wymaganymi załącznikami (oferta powinna być stale połączona z załącznikami) należy wysłać pocztą do dnia 10 lutego 2015 r. (decyduje data wpływu do MPiPS) na adres:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
Z dopiskiem: Konkurs Program ASOS Edycja 2015

Załączniki:

Czytaj dalej →

Nabór na kolejną kadencję Rady Sportu w Mieście Suwałki

Nabór na kolejną kadencję Rady Sportu w Mieście Suwałki

Do dnia 15 stycznia br. organizacje pozarządowe oraz inne instytucje realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej mogą zgłaszać swoich przedstawicieli na nową kadencję Rady Sportu.

Propozycje osób wraz z rekomendacją i deklaracją złożoną przez kandydata należy składać do Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach: bezpośrednio w kancelarii ogólnej, pokój nr 4-5 w godz. 7.30 – 15.30 lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

Kandydatów do składu Rady można zgłaszać wg poniższych kategorii:
– uczniowskie kluby sportowe, pozostałe kluby i stowarzyszenia sportowe,
– inne organizacje pozarządowe realizujące w ramach zadań statutowych zadania z zakresu kultury fizycznej,
– szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, pozostałe szkoły mające swoje siedziby w Suwałkach, w tym szkoły wyższe,
– inne jednostki organizacyjne miasta realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej,
– okręgowe bądź polskie związki sportowe,
– zawodnicy uprawiający sport amatorsko lub zawodowo,

Podmiot mający swoją siedzibę w Suwałkach może zgłosić maksymalnie jedną osobę w danej kategorii

Załączniki:

Czytaj dalej →

Wyniki wyborów do Suwalskiej Rady Seniorów

Wyniki wyborów do Suwalskiej Rady Seniorów

Organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób starszych  wybrały swoich przedstawicieli do Suwalskiej Rady Seniorów.

W ramach ogłoszonego naboru, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działania na terenie Miasta Suwałk, zgłosiły dwunastu kandydatów. Głosowanie odbyło się w dniach od 4.12.2014 r. do 18.12.2014 r. a o jego wynikach dowiedzieliśmy się jeszcze w starym 2014 roku.

Do Rady przeszło siedmioro z pośród wszystkich zgłoszonych osób, które uzyskały największą liczbę głosów tj. Jadwiga Sowulewska, Barbara Grabowska, Tadeusz Chludziński, Wiesława Giczewska, Maria Jolanta Lauryn, Bożenna Maskowicz, Dariusz Żukowski. Aż pięcioro z nich to reprezentacji organizacji członkowskich Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM czyli Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Okręgowy w Suwałkach; Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Suwałkach oraz Suwalskiego Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej. Skład Rady uzupełnią jeszcze dwie osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Renkiewicza.

Wniosek o jej utworzenie w dniu 27 maja 2014 r. zgłosiły do Prezydenta dwie największe organizacje zrzeszające osoby starsze w Suwałkach, tj. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Okręgowy w Suwałkach oraz Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach.

Rada będzie miała charakter opiniodawczo-doradczy oraz konsultacyjny, a jej kadencja potrwa 2 lata.

Wszystkim osobom wchodzącym w jej skład serdecznie gratulujemy!

Załączniki:

Czytaj dalej →

Wesołych Świąt

Wesołych Świąt

2

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM życzy spokojnych i pełnych radości świąt Bożego Narodzenia a także dużo sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku

Czytaj dalej →

Kalendarz Federacji

Kalendarz Federacji

W ramach działań promocyjnych, Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM wydała kalendarz ścienny oraz dwa kalendarze książkowe na rok 2015. Kalendarze prezentują działania w których aktywnie uczestniczyło nasze zrzeszenie oraz te, które udało nam się samym zorganizować w mijającym już 2014 roku m.in. ognisko integracyjne Federacji, VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, kawiarenki obywatelskie, strefa NGO na Suwałki Blues Festival i wiele wiele innych 🙂 Zapraszamy do obejrzenia kalendarza jak również do aktywnego włączenia się w działania Federacji 🙂

 

Kalendarz ścienny Federacji

Czytaj dalej →

Przedstawiciele organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych organizowanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego w 2015 roku

Przedstawiciele organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych organizowanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego w 2015 roku

W ramach przeprowadzonego naboru na ekspertów do komisji oceny ofert w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego w 2015 roku, zgłoszone zostały 22 osoby.

Poniżej prezentujemy przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy będą uczestniczyli w pracach komisji w podziale na priorytety konkursów w ramach Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku:

Priorytety: pomoc społeczna, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, działania na rzecz osób z niepełnosprawnością
1. Karolina Poczykowska – zgłoszona przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych,
2. Agnieszka Raszkiewicz – zgłoszona przez Fundację Spe Salvi,

Priorytet: ochrony i promocji zdrowia
1. Katarzyna Łotowska – zgłoszona przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych,
2. Dotota Ejsztet – zgłoszona przez Podlaski Klub Biznesu,
3. Agata Biedrzycka-Zgiet – zgłoszona przez „Ja i Ty Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych”,

Priorytety: rozwój kultury fizycznej, ratownictwo i ochrona ludności, turystyka i krajoznawstwo
1. Krzysztof Luty – zgłoszony przez Podlaskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,
2. Katarzyna Kulik – zgłoszona przez Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej,
3. Krzysztof Mnich – zgłoszony przez Stowarzyszenie Europartner Akie,

Priorytety: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie inicjatyw mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
1. Magda Skup – zgłoszona przez Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku,
2. Krzysztof Leończuk – zgłoszony przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych,
3. Urszula Tomasik – zgłoszona przez Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe,

Priorytet: rozwój społeczeństwa obywatelskiego
1. Dr Piotr Sitniewski – zgłoszony przez Fundację Jawność.pl,
2. Renata Giczewska-Węcek – zgłoszona przez Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”,
3. Anna Moskwa – zgłoszona przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze I Konsultingowe,

Priorytet: ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego
1. Agnieszka Olender – zgłoszona przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych,
2. Andrzej Świetlikowski – zgłoszony przez Stowarzyszenie Wspierania Środowisk Lokalnych „Aktywne Osiedle”,

Priorytet: upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i rozwój przedsiębiorczości
1. Tomasz Kozłowski – zgłoszony przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze I Konsultingowe,
2. Jan Borawski – zgłoszony przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej,

Priorytet: promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy
1. Izabela Tomaszewska – zgłoszona przez Stowarzyszenie ReAktywacja,
2. Marta Siemieniuk – zgłoszona przez Podlaskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,
3. Monika Kożuchowska-Dojlido – zgłoszona przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Odział w Białymstoku,
4. Paweł Backiel – zgłoszony przez Stowarzyszenie Europartner Akie.

Czytaj dalej →

Suwalska Rada Seniorów

Suwalska Rada Seniorów

W ramach ogłoszonego naboru, organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób starszych prowadzące działania na terenie Miasta Suwałk, zgłosiły dwunastu kandydatów do Suwalskiej Rady Seniorów.

Wniosek o utworzenie takiej Rady w dniu 27 maja br. zgłosiły do Prezydenta dwie największe organizacje zrzeszające osoby starsze w Suwałkach, tj. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Suwałkach oraz Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach.

Swoich przedstawicieli wybierać mogą organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Suwałk i inne podmioty działające na rzecz osób starszych w drodze głosowania.

Głos można oddać na nie więcej niż 7 kandydatów, stawiając znak „x” w kratce przy nazwisku kandydata.

Jednej Organizacji i innemu podmiotowi działającemu na rzecz osób starszych przysługuje jedna karta do głosowania, a wybór kandydatów winien być potwierdzony podpisami osób upoważnionych do wyrażania woli w imieniu Organizacji lub innego podmiotu działającego na rzecz osób starszych.

Głosowanie odbędzie się w dniach od 4.12.2014 r. do 18.12.2014 r.

Zgłoszenia w zamkniętej kopercie z pieczątką organizacji głosującej i dopiskiem „Głosowanie do Suwalskiej Rady Seniorów” należy dostarczyć do dnia 18.12.2014 r. do godz. 15.30:

 • pocztą tradycyjną na adres: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miejski, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
 • internetowo za pomocą systemu ePUAP.

Decyduje data wpływu.

Wyniki głosowania, uwzględniające liczbę głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o tym, którzy kandydaci weszli w skład Suwalskiej Rady Seniorów, zostaną ogłoszone na stronie internetowej Miasta Suwałki www.um.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania.

W dniu dzisiejszym tj. 3 grudnia br. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się prezentacja kandydatów zgłoszonych do Suwalskiej Rady Seniorów.

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki:

 

Czytaj dalej →

Baza kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert na lata 2015-2016

Baza kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert na lata 2015-2016

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk, została utworzona Baza kandydatów na członków komisji konkursowych na lata 2015-2016. W skład bazy wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Bazę kandydatów prowadzi Pełnomocnik Prezydenta Miasta Suwałk ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Baza kandydatów na członków komisji konkursowych na lata 2015-2016

 1. Andruczyk Beata – Fundacja Ego w Suwałkach
 2. Giczewska Wiesława – Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej w Suwałkach
 3. Jakimowicz Kazimierz – Klub Strzelecki LOK Wigry w Suwałkach
 4. Jakubowska Ewa – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Suwałkach
 5. Kotowska Ewa Katarzyna – Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach
 6. Łupiński Franciszek – Fundacja „Żyć. Nie Umierać” w Suwałkach
 7. Marcinek Aniela – Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Suwałkach
 8. Minkiewicz Danuta – Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach
 9. Roszkowski Grzegorz – Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach
 10. Zawadzki Józef – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Okręgowy w Suwałkach
 11. Zawistowska Wanda – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Okręgowy w Suwałkach
 12. Żukowski Dariusz – Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej w Suwałkach

Załączniki:

Czytaj dalej →

3 nowe organizacje dołączyły do Federacji

3 nowe organizacje dołączyły do Federacji

Uprzejmie informujemy, iż Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM przyjęła w poczet członków 3 nowe organizacje: Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych Widok, Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego Oddział Suwałki oraz Stowarzyszenie Integracji Społecznej Alternatywa.

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych Widok – celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, ochrony zdrowia oraz opieki społecznej. Organizacja zajmuje się dziećmi i rodziną.

Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego Oddział Suwałki  – stowarzyszenie skupia działalność w obszarze współpracy międzynarodowej i integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w zakresie, kultury, edukacji i rozwoju społecznego. Prowadzone działania programowe mają na celu aktywizację wspólnot lokalnych, zwiększanie aktywności społecznej oraz promocję kultury.

Stowarzyszenie Integracji Społecznej Alternatywa – stowarzyszenie zostało założone w 2008 roku. Celem stowarzyszenia jest m.in. budowanie systemu działań wspierających funkcjonowania i wyrównanie szans osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocja i profilaktyka zdrowotna, integracja, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz umożliwienie readaptacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

Przypominamy, iż Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM otwarta jest na udział w niej innych organizacji pozarządowych, z terenu miasta Suwałki działających w sferze pożytku publicznego. Zgodnie z założeniem, wyrażonym jako zasada w naszym statucie, działania Federacji oparte są na konstytucyjnych zasadach pomocniczości i dialogu społecznego oraz współdziałaniu, otwartości, solidarności i wzajemnym wspieraniu organizacji pozarządowych. Jednocześnie, prowadząc różne działania, podkreślamy, że działalność Federacji nie ma zastępować, ale ma za zadanie wzmacniać działalność organizacji członkowskich.

Członkiem zwyczajnym Federacji może być stowarzyszenie bądź inna osoba prawna, działająca nie dla zysku, nie będąca jednostką organizacyjną administracji publicznej, związkiem zawodowym, partią polityczną, kościołem lub związkiem wyznaniowym albo związkiem jednostek samorządu terytorialnego, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Federacji, zobowiąże się do przestrzegania Statutu Federacji i Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych oraz zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.

Przyjęcie organizacji następuje w drodze uchwały Zarządu Federacji.

 

Więcej informacji nt. przyłączenia się do Federacji na stronie internetowej http://federacjasuwalki.pl/przylacz-sie-do-federacji/

Czytaj dalej →

Jak nas widzą tak nas piszą, czyli jak zbudować pozytywny wizerunek organizacji pozarządowej

Jak nas widzą tak nas piszą, czyli jak zbudować pozytywny wizerunek organizacji pozarządowej

30 października br. odbyło się szkolenie pn. „Jak nas widza tak nas piszą, czyli jak zbudować pozytywny wizerunek organizacji pozarządowej. Spotkanie dotyczyło współpracy z mediami i budowania pozytywnego wizerunku organizacji, czyli podejmowania odpowiednich działań wizerunkowych skierowanych na zewnątrz w celu lepszego rozpoznawania i pozytywnego kojarzenia organizacji. Piętnastu przedstawicieli organizacji pozarządowych próbowało odpowiedzieć sobie na postawione wcześniej pytania tj. „Po co nam dziennikarze?”, „Co to znaczy atrakcyjny temat z perspektywy mediów i organizacji pozarządowych?” oraz „Kiedy warto zorganizować konferencję prasową, a kiedy trzeba ograniczyć się do napisania komunikatu prasowego?”. Tematem pracy na spotkaniu były również zasady jakimi rządzą się media oraz zasady pracy w konkretnych redakcjach: radio, prasie, telewizji i redakcji internetowej.

Szkolenie poprowadziła Pani Dorota Sawicka – dziennikarz z 20-letnią praktyką w zawodzie. Pracowała dla Polskiego Radia Białystok. Współpracowała z Gazetą Wyborczą i TVP Białystok. Trener, absolwentka rocznej szkoły STOP (Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych). Współzałożyciel Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Białymstoku. Była rzecznika prasowa Opery i Filharmonii Podlaskiej. Obecnie rzecznik prasowy Politechniki Białostockiej. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących komunikacji z mediami, funkcjonowania współczesnych mediów oraz kreowania wizerunku w mediach.

Szkolenie pn. „Jak nas widzą tak nas piszą, czyli jak zbudować pozytywny wizerunek organizacji pozarządowej” odbył się w ramach projektu „Mocni w promocji – budowanie tożsamości i wizerunku organizacji pozarządowych w Suwałkach”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i realizowanego przez Suwalską Federację Organizacji Pozarządowych RAZEM.

Czytaj dalej →

Szkolenie z wizerunku 30 października 2014 r., godz. 10.00 – 16.00

Szkolenie z wizerunku 30 października 2014 r., godz. 10.00 – 16.00

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie pn. „Jak nas widzą tak nas piszą, czyli jak zbudować pozytywny wizerunek organizacji pozarządowej”. Szkolenie odbędzie się 30 października 2014 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 16.00 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT przy ul. Noniewicza 91. Spotkanie dotyczyć będzie współpracy z mediami i budowania pozytywnego wizerunku organizacji, czyli podejmowania odpowiednich działań wizerunkowych skierowanych na zewnątrz w celu lepszego rozpoznawania i pozytywnego kojarzenia organizacji.

Program szkolenia:
10.00 – 10.30  Po co nam dziennikarze?
10.30 – 14.30 Jakimi zasadami rządzą się  poszczególne media, zasady pracy w konkretnych redakcjach:
– prasa
– radio
– telewizja
– redakcja internetowa
14.30 – 15.30 Co to znaczy atrakcyjny temat z perspektywy mediów i organizacji pozarządowych?
15.30 – 16.00 Kiedy warto zorganizować konferencję prasową? Kiedy trzeba ograniczyć się do napisania  komunikatu prasowego?

Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 28 października br. do godz. 16.00 na adres mailowy razem@federacjasuwalki.pl; osobiście w biurze Federacji przy ul. Noniewicza 91 bądź telefonicznie pod numerem 87 565 02 58.  Liczba miejsc ograniczona.

Szkolenie poprowadzi Pani Dorota Sawicka – dziennikarz z 20-letnią praktyką w zawodzie. Pracowała dla Polskiego Radia Białystok. Współpracowała z Gazetą Wyborczą i TVP Białystok. Trener, absolwentka rocznej szkoły STOP (Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych). Współzałożyciel Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Białymstoku. Była rzecznika prasowa Opery i Filharmonii Podlaskiej. Obecnie rzecznik prasowy Politechniki Białostockiej. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących komunikacji z mediami, funkcjonowania współczesnych mediów oraz kreowania wizerunku w mediach.

Szczegółowe informacje:
Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM
ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki
tel./fax.: 87 565 02 58
razem@federacjasuwalki.pl

Szkolenie  „Jak nas widzą tal nas piszą, czyli jak zbudować pozytywny wizerunek organizacji pozarządowej” odbędzie się w ramach projektu „Mocni w promocji – budowanie tożsamości i wizerunku organizacji pozarządowych w Suwałkach”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i realizowanego przez Suwalską Federację Organizacji Pozarządowych RAZEM.

Załączniki:

Czytaj dalej →

Suwalczanie jako odbiorcy kultury – DwuTygodnik Suwalski

Suwalczanie jako odbiorcy kultury – DwuTygodnik Suwalski

Czytaj dalej →

Dołącz
Top