STATUT

Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

 

Preambuła

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM, zwana dalej „Federacją” jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych z terenu miasta Suwałki działających w sferze pożytku publicznego. Widząc potrzebę silniejszej reprezentacji trzeciego sektora, Federacja działa dla wzmocnienia poczucia jego tożsamości i jest otwarta na współpracę z innymi środowiskami. Działania Federacji oparte są na konstytucyjnych zasadach pomocniczości i dialogu społecznego oraz współdziałaniu, otwartości, solidarności i wzajemnym wspieraniu organizacji pozarządowych.  

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Związek stowarzyszeń nosi nazwę Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM, zwany dalej Federacją, zrzesza stowarzyszenia i inne osoby prawne działające nie dla zysku, mające swoją siedzibę na terenie miasta Suwałki.
 2. Federacja posiada osobowość prawną jako związek stowarzyszeń.
 3. Siedzibą Federacji jest miasto Suwałki.
 4. Federacja działa przy zachowaniu zasad dobrowolności, równouprawnienia i otwartości. Przystąpienie do Federacji nie narusza samodzielności i suwerenności organizacji członkowskich.
 5. Federacja reprezentuje wyłącznie swoich członków.
 6. Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Federacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Federacja może być członkiem organizacji międzynarodowych i krajowych o podobnych celach statutowych. Przystąpienie do takich organizacji nie może naruszać prawa polskiego i wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków.
 8. Federacja używa symboli i pieczęci według wzorów ustalonych przez Zarząd Federacji.
 9. Symbol i nazwa Federacji podlegają ochronie prawnej.
 10. Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej reprezentantów organizacji członkowskich. Federacja może zatrudniać pracowników.
 11. Czas trwania Federacji jest nieokreślony.
 

Rozdział 2.

Cele i formy ich realizacji

§ 2.

Cele działania Federacji to:
 1. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniania aktywnego obywatelstwa na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim,
 2. rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych,
 3. rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla organizacji członkowskich,
 4. kształtowanie i promowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji pozarządowych i budowanie ich rzetelnego wizerunku,
 5. opiniowanie prawodawstwa przede wszystkim na szczeblu lokalnym i regionalnym,
 6. działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli,
 7. wzmocnienie potencjału organizacji członkowskich,
 8. zwiększenie udziału organizacji członkowskich w kształtowaniu i realizacji polityk publicznych,
 9. reprezentacja organizacji pozarządowych, należących do Federacji, wobec sektora publicznego i innych środowisk,
 10. integracja środowiska i konsolidacja wokół problemów ważnych społecznie,
 11. animowanie i rozwijanie aktywności obywatelskiej,
 12. nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi z zastrzeżeniem § 1 ust. 7.
 

§ 3.

Cele Federacji realizowane są w szczególności na rzecz organizacji i inicjatyw pozarządowych działających w obszarach pożytku publicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

§ 4.

Cele określone w § 2 realizowane są w szczególności poprzez:
 1. dbałość o przestrzeganie przez organizacje członkowskie standardów wynikających z ustalonych zasad, w szczególności Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych, przyjętych uchwałą Walnego Zebrania,
 2. propagowanie tych standardów, w tym szczególnie dotyczących jakości i efektywności działania, w środowisku organizacji pozarządowych,
 3. tworzenie warunków do wymiany zarówno doświadczeń, jak i zasobów, a także upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań,
 4. prowadzenie prac na rzecz regulacji prawnych istotnych dla środowiska organizacji pozarządowych, monitorowanie tych regulacji, a także ich przestrzegania,
 5. zbieranie i upowszechnianie informacji dotyczących relacji organizacji pozarządowych z administracją publiczną, szczególnie tych, które są istotne dla praktycznej realizacji zasady pomocniczości,
 6. zbieranie i upowszechnianie informacji na temat zasad i praktyk związanych z dostępnością środków finansowych dla organizacji pozarządowych,
 7. inicjowanie działań na rzecz budowania rzetelnego wizerunku organizacji pozarządowych, w szczególności poprzez przygotowanie strategii informacyjnych dotyczących sektora organizacji pozarządowych,
 8. prowadzenie prac na rzecz animowania aktywności obywatelskiej,
 9. prowadzenie działań mediacyjnych,
 10. zajmowanie stanowiska wobec praktyk związanych z działalnością organizacji pozarządowych,
 11. powoływanie komisji tematycznych,
 12. upowszechnianie wiedzy o sektorze organizacji pozarządowych,
 13. organizację i prowadzenie szkoleń, poradnictwa, informacji dla organizacji pozarządowych,
 14. odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
 

Rozdział 3.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 5.

  Członkowie Federacji dzielą się na:
 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.
 

§ 6.

 1. Członkiem zwyczajnym Federacji może być stowarzyszenie bądź inna osoba prawna, działająca nie dla zysku, nie będąca jednostką organizacyjną administracji publicznej, związkiem zawodowym, partią polityczną, kościołem lub związkiem wyznaniowym albo związkiem jednostek samorządu terytorialnego, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Federacji, zobowiąże się do przestrzegania Statutu Federacji i Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych oraz zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.
 2. Członek Federacji jest reprezentowany przez pisemnie upoważnioną do tego osobę fizyczną. Osoba fizyczna może reprezentować wyłącznie jeden podmiot prawny – jednego członka Federacji.
 3. Każdy członek Federacji ma prawo do zmiany, w dowolnym terminie i z zachowaniem formy pisemnej, osoby reprezentującej go na Walnym Zebraniu Członków.
 4. Osoby zasiadające we władzach Federacji przestają pełnić swoje funkcje w przypadku cofnięcia im upoważnienia przez organizację, którą reprezentują.
 

§ 7.

 1. Przyjęcie członka zwyczajnego Federacji następuje na pisemny wniosek zainteresowanego w drodze uchwały Zarządu Federacji.
 2. Odmowę przyjęcia w poczet członków Federacji Zarząd uzasadnia w formie pisemnej.
 3. Od uchwały Zarządu dotyczącej odmowy przyjęcia w poczet członków Federacji zainteresowanemu przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków.
 4. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu Federacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia uchwały z uzasadnieniem. Odwołanie złożone po terminie zostanie odrzucone przez Walne Zebranie Członków.
 

§ 8.

Każdy członek Federacji ma jeden głos.  

§ 9.

 1. Członkowie zwyczajni Federacji mają następujące prawa:
 1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Federacji,
 2. prawo uczestniczenia w spotkaniach, wydarzeniach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Federacji,
 3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji,
 4. zgłaszanie kandydatów do władz.
 1. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
 1. brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Federacji,
 2. przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz,
 3. regularnego opłacania składek członkowskich, w wysokości i w sposób określony przez Walne Zebranie Członków,
 4. dbałości o dobre imię Federacji oraz wzrost jej roli i znaczenia.
 

§ 10.

Organizacje przystępujące do Federacji udostępniają sprawozdania merytoryczne i finansowe ze swojej działalności statutowej.  

§ 11.

 1. Członkiem wspierającym Federacji może zostać każda, również zagraniczna, osoba fizyczna i prawna a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która uznaje Statut i zasady programowe Federacji oraz zadeklaruje pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową dla Federacji.
 2. Uchwałę o przyjęciu podejmuje Zarząd na wniosek zainteresowanego. W razie odmowy przyjęcia członka wspierającego stosuje się odpowiednio § 7 Statutu.
 

§ 12.

 1. Członkowie wspierający Federacji mają prawo:
 1. uczestniczenia w spotkaniach, wydarzeniach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Federacji,
 2. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji,
 3. udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.
 4. brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Federacji,
 5. przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz Federacji,
 6. wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej dla Federacji.
 7. dbałości o dobre imię Federacji oraz wzrost jego roli i znaczenia.
 1. Członkowie wspierający zobowiązani są do:
 

§ 13.

 1. Członkiem honorowym może zostać każda, również zagraniczna, osoba fizyczna i prawna, która szczególnie zasłużyła się dla Federacji.
 2. Nadanie członkostwa honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu Federacji, za zgodą danej osoby fizycznej lub prawnej.
 

§ 14.

 1. Członkowie honorowi Federacji mają prawo:
 1. uczestniczenia w spotkaniach, wydarzeniach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Federacji,
 2. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji,
 3. udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.
 1. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek.
   

§ 15.

Ustanie członkostwa następuje wskutek:
 1. rozwiązania organizacji członkowskiej lub utraty osobowości prawnej z innego powodu – ze skutkiem natychmiastowym,
 2. śmierci osoby fizycznej będącej członkiem wspierającym lub honorowym,
 3. wystąpienia z Federacji, jeżeli zostało złożone na piśmie przez uprawniony organ członka Federacji,
 4. wykluczenia z Federacji.
 

§ 16.

 1. Wykluczenie członka Federacji może nastąpić ze względu na:
 1. nie wywiązywanie się z przyjętych obowiązków statutowych, a w szczególności nieterminowego opłacania składek;
 2. naruszanie postanowień Statutu lub uchwał Walnego Zebrania Członków;
 3. działanie na szkodę Federacji;
 4. niegodne działanie podważające autorytet Federacji.
 1. Wykluczenie członka Federacji następuje w drodze uchwały Zarządu.
 2. Wykluczony członek Federacji ma prawo odwołania od wykluczającej uchwały Zarządu do najbliższego Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty otrzymania.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
 

Rozdział 4.

Władze Federacji

§ 17.

Władzami Federacji są:
 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Federacji,
 3. Komisja Rewizyjna Federacji.
 

§ 18.

Walne Zebranie Członków może być:
 1. zwyczajne,
 2. nadzwyczajne.
 

§ 19.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz na rok przez Zarząd Federacji.
 2. Zawiadomienie o terminie i porządku zwyczajnego Walnego Zebrania Członków wysyłane jest na co najmniej 21 dni przed jego odbyciem.
 

§ 20.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane z ważnych powodów przez Zarząd.
 2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Federacji lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Federacji.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może rozpatrywać wyłącznie sprawy, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.
 4. Zawiadomienie o terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków wysyłane jest na co najmniej 14 dni przed jego odbyciem.
 

§ 21.

O zwołaniu Walnego Zebrania Członków informuje się pisemnie z podaniem terminu i miejsca Walnego Zebrania Członków listem poleconym lub przez posłańca za potwierdzeniem odbioru.  

§ 22.

Walne Zebranie Członków jest ważne, jeżeli zostało zwołane zgodnie ze Statutem.  

§ 23.

W Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie zwyczajni Federacji, reprezentowani przez upoważnionych przedstawicieli.  

§ 24.

W Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym mogą brać udział Dyrektor biura Federacji oraz zaproszeni goście.   § 25. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 1. dokonywanie zmian w Statucie,
 2. uchwalanie deklaracji programowej oraz rocznych i wieloletnich programów działania Federacji,
 3. uchwalanie regulaminu pracy Walnego Zebrania Członków,
 4. ustalanie liczby Członków Zarządu,
 5. powoływanie i odwoływanie władz Federacji,
 6. uchwalanie rocznego budżetu i założeń budżetowych na kolejne lata,
 7. przyjmowanie sprawozdania merytorycznego Zarządu,
 8. udzielanie Zarządowi Federacji, na wniosek Komisji Rewizyjnej Federacji, absolutorium z wykonania budżetu,
 9. powoływanie komisji eksperckich, których skład i kompetencje określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków,
 10. uchwalanie regulaminu płatności składek członkowskich,
 11. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 13. inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Federacji.
 

§ 26.

 1. Wnioski na Walnym Zebraniu Członków mogą zgłaszać poszczególni członkowie.
 2. Wnioski składane są do Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów.
 4. Ust. 3 nie ma zastosowania w przypadku sytuacji określonych w § 49.
 

§ 27.

Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków wybrany na początku obrad zwykłą większością głosów. Do momentu wyboru Przewodniczącego, obradami kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności inny członek Zarządu.  

§ 28.

 1. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie Członków w pierwszym terminie konieczna jest obecność co najmniej połowy wszystkich członków Federacji, a w drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia co najmniej 30 minut później – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
a/ w I terminie – połowy uprawnionych do głosowania, b/ w II terminie – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 1. O ewentualnym drugim terminie Walnego Zebrania Członków członkowie powinni być poinformowani w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.
 2. O drugim terminie informuje zebranych Prezes Zarządu (lub inny uprawniony Członek Zarządu).
 3. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, podpisany przez Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i protokolanta.
 

§ 29.

 1. Zarząd liczy od 3 do 7 członków, w tym Prezesa, wybieranych spośród uprawnionych przedstawicieli Członków zwyczajnych, przez Walne Zebranie Członków na okres dwóch lat. O liczbie członków Zarządu decyduje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.
 2. Prezes wybierany jest przez Walne Zebranie Członków spośród osób uprzednio wybranych do Zarządu.
 3. Wybór Prezesa następuje w odrębnym głosowaniu zwykłą większością głosów.
 4. Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.
 

§ 30.

Wybory członków Zarządu Federacji odbywają się według następujących zasad:
 1. Każdy członek zwyczajny, biorący udział w Walnym Zebraniu Członków ma 1 głos.
 2. Wybór członków Zarządu odbywa się zwykłą większością głosów.
 3. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów na ostatnim miejscu mandatowym jednakowej liczby głosów, odbywa się ponowne głosowanie na listę z tymi kandydatami.
 

§ 31.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej cztery razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołują Prezes lub uprawniony Wiceprezes przez Zarząd.
 2. Posiedzenie Zarządu musi zostać zwołane na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej Federacji lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Federacji.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Federacji mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście i członkowie komisji eksperckich.
 5. W posiedzeniach Zarządu dotyczących organizacji członkowskiej ma prawo uczestniczyć przedstawiciel tej organizacji.
 

§ 32.

 1. Tryb zwoływania posiedzeń i pracy Zarządu ustala uchwalony przez Walne Zebranie regulamin pracy Zarządu.
 2. Posiedzenie Zarządu jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie z regulaminem i bierze w nim udział więcej niż połowa członków Zarządu.
 

§ 33.

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należą:
 1. kierowanie bieżącymi sprawami Federacji, realizacja zadań programowych i finansowych przyjętych przez Walne Zebranie Członków,
 2. realizacja budżetu Federacji,
 3. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok poprzedni,
 4. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków planu działalności na kolejny rok,
 5. zaciąganie zobowiązań majątkowych w kwotach ustalanych uchwałą Walnego Zebrania Członków,
 6. uchwalanie, po przeprowadzeniu odpowiedniej konsultacji, stanowisk w sprawach o istotnym znaczeniu dla Federacji i jego członków,
 1. powoływanie komisji eksperckich, w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków,
 2. reprezentacja Federacji na zewnątrz,
 3. utworzenie biura Federacji, którego zakres działania określa regulamin uchwalony przez Zarząd Federacji i zatrudnianie pracowników,
 1. inne sprawy określone w Statucie.
   

§ 34.

 1. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
 2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa.
 3. Uchwały Zarządu podlegają zaprotokołowaniu. Protokół podpisywany jest przez co najmniej dwóch członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.
 

§ 35.

 1. W przypadku ustąpienia Prezesa, Zarząd wybiera jednego z Wiceprezesów do pełnienia obowiązków Prezesa do czasu najbliższego Walnego Zebrania, które wybierze nowego Prezesa.
 2. W przypadku ustąpienia członka Zarządu w toku kadencji, Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia składu, spośród osób, będących reprezentantem członka zwyczajnego Federacji. Kadencja dokooptowanego członka upływa wraz z terminem upływu kadencji organu, do którego został wybrany.
 3. Uchwała Zarządu w sprawie kooptacji członków Zarządu w związku z rezygnacją osób uprzednio pełniących te funkcje podlega obowiązkowemu zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zebranie Członków.
 4. W drodze kooptacji nie może zostać powołana więcej niż 1/3 członków Zarządu.
 

§ 36.

 1. Zarząd może powołać Dyrektora biura.
 2. Do zadań Dyrektora biura należy:
 1. organizacja pracy biura Federacji, przygotowywanie posiedzeń Walnego Zebrania Członków, Zarządu oraz współudział w realizacji podjętych uchwał,
 2. kierowanie pracą biura i personelu,
 3. wykonywanie zadań zlecanych przez Zarząd,
 4. podejmowanie decyzji i wykonywanie zadań wynikających z udzielonych pełnomocnictw Zarządu,
 5. inne sprawy określone w przepisach odrębnych niniejszego Statutu i w regulaminie pracy Zarządu.
 1. Dyrektor Federacji może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 

§ 37.

 1. Komisja Rewizyjna Federacji składa się z trzech osób wybieranych, przez Walne Zebranie Członków na okres trzech lat spośród przedstawicieli członków zwyczajnych Federacji. Komisja Rewizyjna Federacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
 2. Do wyboru członków Komisji Rewizyjnej Federacji odpowiednio stosuje się procedurę dotyczącą wyboru członków Zarządu, o której mowa w § 30.
 3. Komisja Rewizyjna Federacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji. W razie równego stosunku głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 

§ 38.

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Federacji należy wykonywanie zgodnie z obowiązującym prawem funkcji nadzoru i kontroli Federacji, w tym m.in.:
  1. badanie wykonania budżetu, gospodarki finansowej oraz rachunkowości Federacji, zgodności z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
  2. kontrolowanie zgodności działalności Zarządu i Dyrektora biura ze Statutem, uchwałami Walnego Zebrania Członków i przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Członkowie Komisji wykonują swoje funkcje nieodpłatnie.
 3. Funkcji członka Komisji Rewizyjnej Federacji nie można łączyć z funkcją członka Zarządu oraz Dyrektora lub pracownika biura.
 4. Uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Federacji dokonuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Federacji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu oraz Dyrektorem biura w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 6. Członkami Komisji Rewizyjnej Federacji mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 

§ 39.

 1. Do reprezentowania Federacji, zaciągania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw uprawnieni są: Prezes – jednoosobowo lub dwóch spośród pozostałych członków Zarządu łącznie.
 2. Zarząd Federacji może upoważnić Dyrektora biura do reprezentowania Federacji w określonym zakresie, w szczególności w sprawach bieżącego zarządu majątkiem oraz sprawach pracowniczych.
 3. Żadna z organizacji członkowskich nie ponosi odpowiedzialności za deficyty powstałe w wyniku działalności Federacji.
 

Rozdział 5.

Majątek Federacji

§ 40.

 1. Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe oraz fundusze.
 2. Źródłami powstania majątku Federacji są:
  1. składki członkowskie;
  2. działalność gospodarcza;
  3. zbiórki publiczne;
  4. darowizny, spadki, zapisy;
  5. dochody z majątku własnego;
  6. wpływy z działalności statutowej;
  7. dotacje (sponsoring) osób fizycznych i prawnych;
  8. prawomocnie zasądzone nawiązki sądowe orzekane w sprawach karnych;
  9. prawomocnie zasądzone zadośćuczynienie orzekane w sprawach cywilnych;
 3. Niewykorzystane na koniec roku środki pieniężne przechodzą na rok następny.
 

§ 41.

Wysokość składek członków zwyczajnych ustalana jest przez Walne Zebranie Członków.  

§ 42.

 1. Działalność Federacji w zakresie pożytku publicznego może być wykonywana odpłatnie lub nieodpłatnie, z tym zastrzeżeniem, że dochód z odpłatnej działalności służyć może wyłącznie realizacji zadań, dla których Federacja została utworzona.
 2. Federacja podejmuje nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, co wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników. Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się odpowiednio.
 

 § 43.

Statut Federacji zabrania:
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Federacji w stosunku do członków organów Federacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku na rzecz członków organów Federacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Federacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Federacji,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Federacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
 

§ 44.

 1. Federacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.
 2. Federacja sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe.
 

Rozdział 6.

Działalność gospodarcza

§ 45.

 1. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Federacji.
 

§ 46.

Federacja może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie:
 1. działalności wydawniczej i poligraficznej,
 2. doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, działalności w zakresie oprogramowania, związanej z bazami danych, przetwarzania danych, konserwacji i naprawy maszyn biurowych, księgujących i liczących oraz innej działalności związanej z informatyką,
 3. doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzania,
 4. reklamy,
 5. rekrutacji pracowników,
 6. działalności związanej z organizacją targów, wystaw i konferencji,
 7. działalności związanej z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi,
 8. sprzedaży detalicznej książek, gazet i artykułów piśmiennych,
 9. działalności edukacyjnej,
 10. działalności naukowej, prac badawczo-rozwojowych,
 11. badania rynku i opinii publicznej,
 12. tworzenia, prowadzenia i obsługi portali internetowych.

 § 47.

Federacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady. O podjęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej decyduje Zarząd.

 § 48.

Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Federację organizuje i kieruje Zarząd.  

Rozdział 7.

Zmiany Statutu i rozwiązanie Federacji

§ 49.

 1. Decyzja o rozwiązaniu Federacji wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu Członków, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwalając rozwiązanie Federacji, Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom Federacji, na których rzecz zostanie przekazany majątek Federacji pozostały po zaspokojeniu jego zobowiązań.
 

Rozdział 8.

Postanowienia końcowe

§ 50.

      1.            W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”. 2.            Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejestrowego o wpisaniu Federacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
Przewiń do góry