Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób.

Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci wynosi od 20.000 zł do 200.000 zł.

Termin składania ofert: od 9 stycznia do 2 lutego 2014 r. do godz. 16.00

W konkursie ogłoszonym w ramach Programu, należy złożyć ofertę w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert oraz w wersji papierowej. Do wersji papierowej należy dołączyć wymagane załączniki.

Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://asos2015.mpips.gov.pl/. Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać poprzez Generator Ofert do dnia 2 lutego 2015 r. do godz. 16.00

Jeden, podpisany egzemplarz oferty wraz z wymaganymi załącznikami (oferta powinna być stale połączona z załącznikami) należy wysłać pocztą do dnia 10 lutego 2015 r. (decyduje data wpływu do MPiPS) na adres:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
Z dopiskiem: Konkurs Program ASOS Edycja 2015

Załączniki:

Dodaj komentarz

Przewiń do góry