Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM jest otwarta jest na udział w niej innych organizacji pozarządowych, z terenu miasta Suwałki działających w sferze pożytku publicznego. Zgodnie z założeniem, wyrażonym jako zasada w naszym statucie, działania Federacji oparte są na konstytucyjnych zasadach pomocniczości i dialogu społecznego oraz współdziałaniu, otwartości, solidarności i wzajemnym wspieraniu organizacji pozarządowych. Jednocześnie, prowadząc różne działania, podkreślamy, że działalność Federacji nie ma zastępować, ale ma za zadanie wzmacniać działalność organizacji członkowskich. Członkiem zwyczajnym Federacji może być stowarzyszenie bądź inna osoba prawna, działająca nie dla zysku, nie będąca jednostką organizacyjną administracji publicznej, związkiem zawodowym, partią polityczną, kościołem lub związkiem wyznaniowym albo związkiem jednostek samorządu terytorialnego, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Federacji, zobowiąże się do przestrzegania Statutu Federacji i Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych oraz zostanie przyjęta uchwałą Zarządu. Członek Federacji jest reprezentowany przez pisemnie upoważnioną do tego osobę fizyczną (jedna osoba fizyczna może reprezentować wyłącznie jednego członka Federacji). Procedura przystąpienia do Federacji to kilka prostych kroków:
  1. Organizacja zainteresowana przystąpieniem do Federacji składa pisemny wniosek „Deklaracja przystąpienia do Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM” do Zarządu Federacji (formularz do pobrania).
  2. Do wniosku o przyjęcie należy załączyć:
– uchwałę stosownego organu władzy organizacji o przystąpieniu do Federacji; – upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania swojej organizacji w Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM (formularz do pobrania).   Wymienione dokumenty, należy dostarczyć do biura Federacji osobiście lub pocztą tradycyjną na adres ul. Noniewicza 91, 16 – 400 Suwałki. Przyjęcie organizacji następuje w drodze uchwały Zarządu Federacji. Ewentualną odmowę przyjęcia w poczet członków Federacji Zarząd uzasadnia w formie pisemnej. Od tej uchwały przysługuje zainteresowanej organizacji odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków.   Załączniki:  
Przewiń do góry