Przedstawiciele organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych organizowanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego w 2015 roku

W ramach przeprowadzonego naboru na ekspertów do komisji oceny ofert w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego w 2015 roku, zgłoszone zostały 22 osoby.

Poniżej prezentujemy przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy będą uczestniczyli w pracach komisji w podziale na priorytety konkursów w ramach Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku:

Priorytety: pomoc społeczna, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, działania na rzecz osób z niepełnosprawnością
1. Karolina Poczykowska – zgłoszona przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych,
2. Agnieszka Raszkiewicz – zgłoszona przez Fundację Spe Salvi,

Priorytet: ochrony i promocji zdrowia
1. Katarzyna Łotowska – zgłoszona przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych,
2. Dotota Ejsztet – zgłoszona przez Podlaski Klub Biznesu,
3. Agata Biedrzycka-Zgiet – zgłoszona przez „Ja i Ty Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych”,

Priorytety: rozwój kultury fizycznej, ratownictwo i ochrona ludności, turystyka i krajoznawstwo
1. Krzysztof Luty – zgłoszony przez Podlaskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,
2. Katarzyna Kulik – zgłoszona przez Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej,
3. Krzysztof Mnich – zgłoszony przez Stowarzyszenie Europartner Akie,

Priorytety: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie inicjatyw mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
1. Magda Skup – zgłoszona przez Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku,
2. Krzysztof Leończuk – zgłoszony przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych,
3. Urszula Tomasik – zgłoszona przez Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe,

Priorytet: rozwój społeczeństwa obywatelskiego
1. Dr Piotr Sitniewski – zgłoszony przez Fundację Jawność.pl,
2. Renata Giczewska-Węcek – zgłoszona przez Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”,
3. Anna Moskwa – zgłoszona przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze I Konsultingowe,

Priorytet: ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego
1. Agnieszka Olender – zgłoszona przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych,
2. Andrzej Świetlikowski – zgłoszony przez Stowarzyszenie Wspierania Środowisk Lokalnych „Aktywne Osiedle”,

Priorytet: upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i rozwój przedsiębiorczości
1. Tomasz Kozłowski – zgłoszony przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze I Konsultingowe,
2. Jan Borawski – zgłoszony przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej,

Priorytet: promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy
1. Izabela Tomaszewska – zgłoszona przez Stowarzyszenie ReAktywacja,
2. Marta Siemieniuk – zgłoszona przez Podlaskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,
3. Monika Kożuchowska-Dojlido – zgłoszona przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Odział w Białymstoku,
4. Paweł Backiel – zgłoszony przez Stowarzyszenie Europartner Akie.

Dodaj komentarz

Przewiń do góry