Aktualności

Aspekty prawne funkcjonowania organizacji pozarządowej

Aspekty prawne funkcjonowania organizacji pozarządowej

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty podtytułem „Aspekty prawne funkcjonowania organizacji pozarządowej”,poświęcone podniesieniu wiedzy przedstawicieli III sektora na temat aspektów prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych. Warsztaty odbędą się 14 grudnia br. w godz. 8.00 – 14.30 w sali konferencyjnej przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Uczestnicy:                           

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania. Zachęcamy inne organizacje do przystąpienia do Federacji. Informacje na ten temat: www.federacjasuwalki.pl.

Program szkolenia:

Program łączy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej i został tak opracowany, aby dostarczyć wiedzy na temat prawnych i formalnych podstaw funkcjonowania organizacji pozarządowych i możliwości ich rozwoju oraz informacji o zmianach prawnych, jakie w przypadku III sektora zostały w ostatnim okresie przyjęte (np. dotyczące prawa o stowarzyszeniach czy KRS).

Zakres tematyczny szkolenia:

 • podstawy prawa cywilnego przydatne w działalności organizacji pozarządowych
 • prawne formy podmiotów organizacji pozarządowych w Polsce
 • fundacje i stowarzyszenia (cele, funkcje, zadania, rejestracja w KRS – krok po kroku)
 • odpowiedzialność prawna członków organów zarządzających i kontrolnych w organizacjach pozarządowych
 • zatrudnienie w organizacjach pozarządowych
 • wolontariat
 • status Organizacji Pożytku Publicznego
 • współpracę administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Trener:

Szkolenie poprowadzi Jarosław Ruszewski – doktor nauk prawnych, wykładowca wyższych uczelni i radca prawny z wieloletnim doświadczeniem. Prezes Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach i Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM, Przewodniczący Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i członek Podlaskiej. Inicjator rozwoju III sektora, ekonomii społecznej oraz praktyk zapewniający wsparcie prawne dla organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych.

Zgłoszenia:

Osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem:

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „III sektor dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj dalej →

Głosowanie na kandydatów do Suwalskiej Rady Seniorów trzeciej kadencji

Do 21 grudnia organizacje i podmioty prowadzące działania na rzecz seniorów mogą głosować na kandydatów do Suwalskiej Rady Seniorów trzeciej kadencji, zgłoszonych przez organizacje i podmioty działające na rzecz osób starszych. Każdej organizacji (podmiotowi) przysługuje jedna karta do głosowania. Wypełnione karty należy składać w zamkniętej kopercie z pieczątką organizacji (podmiotu) i z dopiskiem „Głosowanie do Suwalskiej Rady Seniorów” w kancelarii ogólnej UM, przy ul. A. Mickiewicza 1 (w pon. w godzinach 8.00-16.00, we wt., śr., czw., pt. w godz. 7.30-15.30) lub za pośrednictwem systemu ePUAP.
Z grona Organizacji zrzeszonych w naszej Federacji startują następujące osoby:
– Witold Bogdan – Seniorzy z Pasją Horyzont
– Pelagia Teresa Pietkiewicz – Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej
– Jadwiga Elżbieta Rusińska – Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
– Teresa Suproń – Związek Harcerstwa Polskiego
– Dariusz Żukowski – Fundacja ART-SOS Alicji Roszkowskiej.
Głosować można stawiając w kratce znak „x” przy nie więcej niż 7 nazwiskach kandydatów. Postawienie znaku „x” obok nazwisk więcej niż 7 kandydatów lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
Tutaj można znaleźć listę kandydatów wraz z nazwami organizacji, które zgłosiły kandydatów: https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/aktualnosci,4160/ogloszenie-listy-kandydatow-do-suwalskiej-rady-seniorow-trzeciej-kadencji,2580967

Czytaj dalej →

Suwalskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018

Suwalskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018

Zaproszenie na

Suwalskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018

Suwałki, 12 grudnia 2018 r.

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM zaprasza na Suwalskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018, które odbędzie się 12 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Aquapark Suwałki przy ul. Papieża Jana Pawła II 7.

Celem organizowanego cyklicznie wydarzenia jest promocja współpracy i uczenia się, a w szerszym kontekście – budowanie społeczności III sektora w Suwałkach. Forum to doskonała okazji dla członków organizacji pozarządowych, przedstawicieli administracji publicznej, mediów i wszystkich zainteresowanych do spotkania się, poznania, podyskutowania i wymiany doświadczeń w realizacji ciekawych inicjatyw i projektów na rzecz lokalnych społeczności oraz nawiązania współpracy z innymi animatorami i liderami społeczności lokalnych. Program wydarzenia skonstruowano w taki sposób, aby ułatwić uczestnikom poznanie się, zainspirowanie do dalszego rozwoju i nawiązanie partnerstw.

Forum towarzyszyć będzie prezentacja wystawy fotograficznej „III sektor w Suwałkach”, a także podsumowanie lokalnego konkursu „Barwy Wolontariatu, Suwałki 2018” organizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk.

Forum organizowane jest w ramach projektu „III sektor dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Udział w Forum jest bezpłatny. Zachęcamy do udziału i dyskusji. Zgłoszenia do uczestnictwa w forum przyjmowane będą pod adresem e-mail:razem@federacjasuwalki.pl lub osobiście (16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91). Liczba miejsc ograniczona.

W imieniu Organizatora,

dr Jarosław Ruszewski

Prezes

Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

 

 

formularz_zgloszeniowy SFIP 2018

Program Suwalskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018

Czytaj dalej →

Nabór do komisji oceniających

Nabór do komisji oceniających

Do 17 grudnia zainteresowani mogą składać w kancelarii UM formularze, podpisane osobiście oraz przez macierzyste organizacje. Tutaj znajdują się informacje i formularze:
Komisje rekomendują Prezydentowi Miasta wysokość dotacji w konkursach ofert. Dobrą praktyką stało się w Suwałkach, że dwie osoby w każdej komisji to przedstawiciele organizacji pozarządowych, troje to urzędnicy. Komisje pracują w programie Witkac.pl. Konkursy (oprócz naboru na tzw. wkłady własne) odbywają się raz w roku, najczęściej w grudniu. Można oczywiście wybrać sferę, w której chciałoby się być członkiem komisji.
Te osoby, których organizacje nie składają ofert zachęcamy do zaznaczenia opcji „jestem zainteresowany udziałem w Komisjach konkursowych we wszystkich obszarach, w których Prezydent Miasta Suwałk będzie ogłaszał otwarte konkursy ofert”. Nie oznacza to, że wówczas takie osoby będą członkami każdej komisji, ale że Wydział organizujący konkurs będzie się z Państwem kontaktował i każdorazowo zapyta Was o chęć pracy w danej komisji.

Czytaj dalej →

Zgłoś propozycje do programu Suwalskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018

Zgłoś propozycje do programu Suwalskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018

W grudniu br. Federacja organizuje w Suwałkach jednodniową konferencję dotyczącą sytuacji III sektora. W związku z tym, prosimy o zgłaszanie propozycji tematów, wydarzeń czy inicjatyw, jakie można by przeprowadzić w trakcie tego spotkania. Mile widziane są też propozycje osób, chcących wystąpić na Forum lub przedstawić swoje osiągnięcia czy plany.

Zgłoszeń można dokonywać osobiście, telefonicznie, drogą meilową: razem@federacjasuwalki.pl.   Chcemy, by program wydarzenia skonstruować w taki sposób, aby ułatwić uczestnikom poznanie się, zainspirowanie do dalszego rozwoju i nawiązanie partnerstw.

Czytaj dalej →

ABC księgowości i rachunkowości w III sektorze

ABC księgowości i rachunkowości w III sektorze

SZKOLENIE

ABC księgowości i rachunkowości w III sektorze”

Suwałki, 8 grudnia 2018 r. (sobota)

 

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty pod tytułem „Pozyskiwanie funduszy na realizację celów statutowych organizacji”, które odbędą się w dniu 8 grudnia 2018 r(sobota)  w godz. 9.00 – 15.30 w sali konferencyjnej przy ul. Noniewicza  91 w Suwałkach.

Uczestnicy:

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania. Zachęcamy inne organizacje do przystąpienia do Federacji, tak by móc korzystać z oferowanego wsparcia. Informacje na ten temat: www.federacjasuwalki.pl.

 

Program szkolenia:

Program łączy w sobie elementy wykładu a także pracy warsztatowej. Uczestnicy poznają kwestie związane z zarządzaniem oraz funkcjonowaniem organizacji pozarządowych w aspekcie księgowym, zasady i procedury dotyczące finansów w organizacjach, budżet, narzędzia do monitorowania i zarządzania finansowego organizacją.

Trener:

Szkolenie poprowadzi  Grażyna Rydzewska – księgowa i trener z wieloletnim doświadczeniem.

Zgłoszenia:

Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na formularzu pod adresem:

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

Liczba miejsc ograniczona.

 

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „III sektor dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj dalej →

Nabór do Suwalskiej Rady Seniorów III kadencji

Nabór do Suwalskiej Rady Seniorów III kadencji

Do 30 listopada br. suwalskie organizacje oraz podmioty prowadzące działalność na rzecz osób starszych mogą zgłaszać maksymalnie po dwóch kandydatów do Suwalskiej Rady Seniorów trzeciej kadencji. W grudniu odbędą się wybory spośród zgłoszonych kandydatów.

W Suwalskiej Radzie Seniorów znajdzie się siedmioro przedstawicieli organizacji i instytucji oraz dwie osoby wskazane przez Prezydenta Miasta Suwałk. Co najmniej pięć osób musi mieć powyżej 60 lat. Kadencja rozpocznie się 7 stycznia 2019 roku i potrwa do 6 stycznia 2022.

Przypominamy, iż członkowie Suwalskiej Rady Seniorów nie otrzymują wynagrodzeń.

Informacje i formularze:
https://um.suwalki.pl/…/nabor-do-suwalskiej-rady-seniorow-t…

Czytaj dalej →

„Jak nas widzą tak nas słyszą” czyli jak zbudować pozytywny wizerunek organizacji pozarządowej

„Jak nas widzą tak nas słyszą” czyli jak zbudować pozytywny wizerunek organizacji pozarządowej

„Jak nas widzą tak nas słyszą” czyli jak zbudować pozytywny wizerunek organizacji pozarządowej

Suwałki,18 września (wtorek) 2018 r.

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty pod tytułem „Jak nas widzą, tak nas piszą”, poświęcone budowaniu pozytywnego wizerunku organizacji, czyli podejmowaniu odpowiedzialności działań wizerunkowych skierowanych na zewnątrz w celu lepszego rozpoznawania i pozytywnego kojarzenia organizacji. Warsztaty odbędą się 18 września (wtorek) br. w godz. 9.00 – 15.30 w sali konferencyjnej przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Uczestnicy:

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania. Zachęcamy inne organizacje do przystąpienia do Federacji. Informacje na ten temat: www.federacjasuwalki.pl.

Program szkolenia:

Program łączy w sobie elementy wykładu, pracy warsztatowej i treningowej. Program szkolenia został tak opracowany, aby dostarczyć wiedzy na temat tego jak skutecznie zbudować pozytywny wizerunek organizacji pozarządowej w mediach i w sieci. W trakcie szkolenia będą podejmowane następujące zagadnienia:

·         wizerunek i jego znaczenie w dzisiejszym świecie mediów i Internetu

·         różnice między budowaniem wizerunku a reklamowaniem się

·         zasady świadomego budowania wizerunku każdej organizacji

·         najczęstsze błędy wpływające na negatywne postrzeganie organizacji

·         reprezentacja organizacji na zewnątrz i jej znaczenie w budowaniu pozytywnego wizerunku

·         sposoby na budowanie pozytywnego wizerunku w sieci

·         zasady tworzenia komunikatów prasowych dla mediów

·         akcje, eventy, imprezy służące budowaniu pozytywnego wizerunku organizacji.

Trener:

Szkolenie poprowadzi Adriana Sadowska – specjalista ds. marketingu i szkoleń, certyfikowany trener FRIS®, właścicielka firmy Sa-port zajmującej się świadczeniem usług marketingowych, projektowaniem materiałów reklamowych, kreowaniem wizerunku firm i organizacji oraz prowadzeniem szkoleń z zakresu kompetencji miękkich. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych firmach, takich jakich jak Siemens, Gigaset, jak również w mniejszych organizacjach i lokalnych firmach.

Zgłoszenia:

Osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem:

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „III sektor dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

formularz_zgloszeniowy media szkolenie

Czytaj dalej →

Gra integracyjno-edukacyjna „Szlakiem Niepodległej”

Gra integracyjno-edukacyjna „Szlakiem Niepodległej”

Gra integracyjno-edukacyjna „Szlakiem Niepodległej”

7 września 2018 r. (piątek), start godz. 17.00

Start: Krzywe, miejsce ogniskowe „Dziupla”

Zapraszamy członków, wolontariuszy, pracowników i sympatyków organizacji członkowskich Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM do udziału w grze
i spotkaniu integracyjno-edukacyjnym, które odbędzie się 7 września br. (piątek) od godz. 17.00 w miejscowości Krzywe w miejscu ogniskowym „Dziupla” i bliskiej jego odległości.

W programie gry, konkurencje, quizy, zabawy, śpiewy, dyskusje itd. Dla najlepszych nagrody! Spotkanie będzie też doskonałą okazją do podsumowania roku ubiegłego, planowania przeszłych przedsięwzięć, a także spędzenia miło czasu w interesującym i aktywnym gronie suwalskich NGO.

Organizatorzy zapewniają wyżywienie na ognisko. Dojazd we własnym zakresie. Dla celów organizacyjnych prosimy o zgłoszenia z podaniem ilości osób telefonicznie: 87 565 02 58, osobiście (ul. Noniewicza 91) lub mailem: razem[at]federacjasuwalki.pl.

Zapraszamy!!!
Zarząd Federacji

 

Zasady gry „Szlakiem Niepodległej”

Uczestnicy w grupach od 2 do 5 osób będą poruszać się po punktach kontrolnych rozmieszczonych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego w bliskiej odległości od miejsca spotkania w Krzywym. Każda z grup będzie miała za zadanie wykonanie przedstawionych im do realizacji zadań związanych z historią Polski i walką o niepodległość. Aby dotrzeć do kolejnych punktów zespoły muszą rozwiązać zagadki, rebusy bądź szyfry dotyczące wiedzy o polskiej historii, wydarzeniach, miejscach i bohaterach, w tym związanych z Suwałkami i regionem.

Czytaj dalej →

Szkolenie „PARTYCYPACJA OBYWATELSKA”

Szkolenie „PARTYCYPACJA OBYWATELSKA”

ZAPROSZENIE na szkolenie „PARTYCYPACJA OBYWATELSKA

Suwałki, 25 lipca (środa) 2018 r.

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty pod tytułem „Partycypacja społeczna”, które odbędą się w dniu 25 lipca (środa)  br. w godz. 9.00 – 15.30 w sali konferencyjnej przy ul. Noniewicza  91 w Suwałkach.

Uczestnicy:

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania. Zachęcamy inne organizacje do przystąpienia do Federacji, z korzyścią dla siebie i suwalskiego III sektora. Informacje na ten temat: www.federacjasuwalki.pl.

Program szkolenia:

Program łączy w sobie elementy wykładu, pracy warsztatowej i treningowej. Warsztaty służą podniesieniu wiedzy przedstawicieli organizacji pozarządowych zwiększających ich kompetencje w zakresie form współpracy z administracją publiczną z uwzględnieniem tematyki równości i przeciwdziałania dyskryminacji.

W programie:

–        Co to jest partycypacja społeczna – fikcja czy prawo do współuczestniczenia?

–        Techniki partycypacji i różne narzędzia aktywizacji mieszkańców

–        Jakie metody angażowania mieszkańców przynoszą najwięcej efektów?

–        Budżet obywatelski – co się zmieni w związku ze zmianą prawa

–        Narzędzia współpracy organizacji pozarządowych z administracja publiczną – czy tylko otwarte konkursy ofert?

–        Korzyści ze stosowania partycypacyjnych metod w pracy organizacji pozarządowej – jak włączyć odbiorców naszych działań w proces planowania i realizacji

–        Zasada równości w praktyce.

Trener:

Szkolenie poprowadzi  Agnieszka Olender – animatorka, trenerka  modelu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, certyfikowany Trener Stowarzyszenia Organizacji Pozarządowych STOP, członkini Zarządu Federacji Organizacji Pozarządowych m. Białystok, organizatorka „kawiarenek obywatelskich”, doradca i trener w ogólnopolskich programach edukacyjnych dot. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, ekspert ds. rozwoju społeczności lokalnej.

Zgłoszenia:

Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem:

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

O zakwalifikowaniu poinformujemy telefonicznie lub poczta e-mail.

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „III sektor dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Informacja szkolenie Partycypacja

formularz_zgloszeniowy

Czytaj dalej →

Kawiarenki obywatelskie – poszukiwane tematy

Kawiarenki obywatelskie – poszukiwane tematy

Zgłoś propozycję tematów na organizowane w 2018 r. kawiarenki obywatelskie w Suwałkach.

W związku z zaplanowaną organizacją 3 kawiarenek obywatelskich w Suwałkach, mających być formą otwartej debaty na ważne tematy społeczne, Federacja szuka pomysłów na spotkania. Jeśli coś Cię lub twoją organizację interesuje, chciałbyś o czymś porozmawiać lub pogłębić swą wiedzę, zapraszamy do zgłaszania propozycji tematów mailem na adres: razem@federacjasuwalki.pl lub w komentarzach do poniższej wiadomości.

O idei kawiarenek:

Kawiarenka Obywatelska jest przedsięwzięciem podczas którego mieszkańcy miasta oraz przedstawiciele samorządów bądź innych instytucji mogą wspólnie porozmawiać na dany temat. Taka idea debaty sprzyja otwieraniu się mieszkańców na rozmowę, zaciera ona niekiedy duże dysproporcje społeczne. Dzięki temu mieszkańcy czują, że to w końcu oni mogą mówić a ktoś słucha tego co mają do powiedzenia. Głos ten nie przechodzi bez echa, każda kawiarenka jest swoistego rodzaju konsultacją dzięki której można skorelować politykę miasta z potrzebami jego mieszkańców. Tematy które są omawiane podczas kawiarenek poruszają istotne dla lokalnej społeczności sprawy. Aby Kawiarenki Obywatelskie były iście obywatelskie, tematykę kolejnych spotkań proponują mieszkańcy jeśli tylko uważają że zachodzi potrzeba rozmowy na dany temat.

Suwalskie podwórko:

W Suwałkach organizowane kawiarenki poruszały m.in. kwestie sytuacji seniorów w Suwałkach, osób niepełnosprawnych, stanu kultury, sportu, ciał opiniodawczo-doradczych funkcjonujących przy Prezydencie Suwałk czy problemów dzieci i młodzieży.

Czytaj dalej →

Suwalskie Forum Inicjatyw Pozarządowych w Suwałkach

Suwalskie Forum Inicjatyw Pozarządowych w Suwałkach

Zaproszenie na Suwalskie Forum Inicjatyw Pozarządowych w Suwałkach

23 września 2016 r.

SUWALSKIE NGO

Suwalskie Forum Inicjatyw Pozarządowych jest plenarnym spotkaniem organizacji pozarządowych oraz aktywistów społecznych działających w Suwałkach i na rzecz jego mieszkańców. Jego celem jest integracja Suwalskiego Trzeciego Sektora, wymiana informacji i dobrych praktyk, omówienie i konsultowanie istotnych kwestii dotyczących rozwoju i współpracy suwalskich NGOsów. Forum odbędzie się w dniu 23 września 2016 r. i składać się będzie z 3 bloków tematycznych.

Otwarciu spotkania poświęcona będzie konferencja, która odbędzie się będzie w sali Aquapark Suwałki w godzinach 9.00 – 12.00. Dzięki wymianie doświadczeń i wzajemnych spostrzeżeń zarówno organizacje pozarządowe, jak i samorząd lokalny pozyskają cenne informacje służące owocnej, partnerskiej współpracy w przyszłości. Ideą tego przedsięwzięcia jest to, można było wziąć udział nie tylko w refleksji i debacie, ale także zapoznać się z praktyką działań społecznych. Zobaczyć jak różne idee i myśli przekładają się na działania praktyczne, które zmieniają nasze suwalskie życie na lepsze. Mówiąc w uproszczeniu – by uczestnicy Forum mogli poruszać się zarówno w świecie teorii, jak i praktyki.

Popołudniu w godzinach 17.00 – 19.00, wszyscy zainteresowani będą mogli wziąć udział w integracyjno-edukacyjnej grze terenowej w okolicach rzeki Czarnej Hańczy koło ulicy Ogrodowej w Suwałkach. Uczestnicy reprezentujący poszczególne suwalskie organizacje pozarządowe, w grupach będą poruszać się po punktach kontrolnych, gdzie będą musieli wykonać przedstawione im do realizacji zadania (zagadki, rebusy, szyfry itp. dotyczące wiedzy o III sektorze, suwalskich organizacjach pozarządowych i Suwałkach). Spotykamy się przy ul. Ogrodowej 57 w Suwałkach.
Forum zakończy się ogniskiem, w trakcie którego na uczestników czekają gry, zabawy i występy wokalno-taneczne. Zapraszamy do prezentacji wszelkich pomysłów/propozycji zaprezentowania twórczości/pomysłowości grup i osób (małe formy sceniczne, śpiewy indywidualne i zespołowe.

Spotkanie jest współfinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” oraz przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego.

Informacje organizacyjne można uzyskać w Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach, tel. 87 565 02 58, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl.

Czytaj dalej →

Spotkanie integracyjno-edukacyjne Federacji

Spotkanie integracyjno-edukacyjne Federacji

Krzywe, miejsce ogniskowe „Dziupla”, 10 czerwca 2016 r. (piątek), start godz. 17.00

Zapraszamy członków, wolontariuszy, pracowników i sympatyków organizacji członkowskich Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM na spotkanie integracyjno-edukacyjne, które odbędzie się 10 czerwca br. (piątek) od godz. 17.00 w miejscowości Krzywe w miejscu ogniskowym „Dziupla”. W programie gry, zabawy, śpiewy, dyskusje itd. Dojazd własny (koszyczek też mile widziany).

Doskonała okazja, by podsumować rok ubiegły i spędzić czas w interesującym gronie.
Zapraszamy!!!
Zarząd Federacji

Czytaj dalej →

Walne Zebranie Członków Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

ZAPROSZENIE
na Walne Zebranie Członków Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM
23 czerwca 2016 roku

Zgodnie z wymogami Statutu, zapraszamy członków 24 organizacji wchodzących w skład Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM, na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach. Poza zatwierdzeniem sprawdzań z działalności za rok ubiegły, na Walnym Zebraniu odbędą się wybory organów na kolejną dwuletnią kadencję.

Porządek obrad Zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2015 r.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres
2014 -2015r.
6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania ze swej działalności oraz
sprawozdania zawierającego wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych za
2015 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 r.
2) Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności za okres 2014 -2015 r.
3) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za okres 2014 – 2015 r.
4) Udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej za okres 2014 – 2015r.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór władz: Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia osób, które będą mogły w imieniu
Stowarzyszenia podpisywać umowy z członkami Zarządu
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

W przypadku uwag, wniosków itp. proszę zgłaszać je bezpośrednio: e-mail: razem@federacjasuwalki.pl, tel. 87 565 02 58, 503 116 243 lub osobiście w biurze przy ul. Noniewicza 91.

Zapraszam,
W imieniu Zarządu
Dr Jarosław Ruszewski
Prezes Zarządu

Czytaj dalej →

Kompetentni dla potrzebujących – szkolenie wolontariuszy pracujących z osobami z niepełnosprawnością w Suwałkach

Kompetentni dla potrzebujących – szkolenie wolontariuszy pracujących z osobami z niepełnosprawnością w Suwałkach

Suwałki, 24 maja 2016 r.

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Kompetentni dla potrzebujących – szkolenie wolontariuszy pracujących z osobami z niepełnosprawnością w Suwałkach”, które odbędzie się w dniu 24 maja (wtorek) br. w godz. 8.00 -16.30 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób chcących pracować jako wolontariusze w zakresie metod pracy z osobami z niepełnosprawnością poprzez ich zapoznanie z kreatywnymi metodami, które pomogą osobom z niepełnosprawnością w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, wpłyną bardziej na ich efektywną rehabilitację społeczną i zawodową i przyczynią się do stworzenia korzystnych warunków do integracji osób z niepełnosprawnością w środowisku i społeczności lokalnej

W szkoleniu mogą uczestniczyć wszystkie osoby mające ukończone min. 15 lat zainteresowane działalnością wspierającą osoby niepełnosprawne.

Uczestnicy otrzymają możliwość podniesienia swojej wiedzy i umiejętności, certyfikat potwierdzający ukończone szkolenie oraz poczęstunek.

Program obejmuje zajęcia teoretyczne (wykłady), warsztaty praktyczne (scenki, symulacja rozmów, rozwiązywanie problemów, podstawy pielęgnacji) oraz forum wymiany doświadczeń – spotkanie z przedstawicielami suwalskich organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne.

Zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem:

Suwalska Federacji Organizacja Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną o tym poinformowane.

Organizator: Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

Szkolenie odbywa się w ramach zadania pt. „Kompetentni dla potrzebujących – szkolenie wolontariuszy pracujących z osobami z niepełnosprawnością w Suwałkach”, współfinansowanego ze środków Miasta Suwałki.

Zapraszamy

Suwalska Federacji Organizacja Pozarządowych RAZEM

Czytaj dalej →

Życzenia

Życzenia

Z okazji świąt Bożego Narodzenia Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM życzy dużo zdrowia, radości z dnia codziennego, awansu w życiu zawodowym, zadowolenia z działalności społecznej oraz powodzenia w życiu prywatnym
Wesołych Świąt!

Czytaj dalej →

SZKOLENIE „Partycypacja obywatelska i zmiany prawne w zakresie współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną”

SZKOLENIE „Partycypacja obywatelska i zmiany prawne w zakresie współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną”

17 grudnia 2015 r.

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty, która odbędą się w czwartek 17 grudnia br. w godz. 9.00 – 15.00 w sali konferencyjnej przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie aktywizacji mieszkańców na rzecz rozwoju lokalnego, w szczególności poprzez angażowanie ich w partnerskie działania. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom: 1) zrozumieć, co warunkuje zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz rozwoju lokalnego, 2) poznać różne narzędzia aktywizacji mieszkańców, 3) zaplanować praktyczne zastosowanie tych narzędzi na swoim terenie.

Uzupełnieniem szkolenia będzie blok tematyczny dotyczący prezentacji zmian wynikających z ustaw regulujących działanie organizacji pozarządowych i ich współpracę z administracja publiczną:

 • zmiany ustawy Prawo o stowarzyszeniach, która dokonuje modyfikacji w ustawie uchwalonej ćwierć wieku temu, nie tylko zmniejszając liczbę osób potrzebnych do założenia stowarzyszenia, ale także pozwala na korzystanie ze środków publicznych stowarzyszeniom zwykłym.
 • zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które dotyczą m.in. zasad udostępniania informacji publicznej przez organizacje pozarządowe, kwestii kontroli realizacji zadań przez administrację, doprecyzowania przepisów dotyczących działalności odpłatnej pożytku publicznego, a także związanych z otrzymywaniem 1%.
 • Informacji na temat wdrażania Strategicznej Mapy Drogowej – III sektor dla Polski, przyjętej w trakcie Stałej Konferencji III sektora w Warszawie w dniu 16 października 2015r.

Szkolenie poprowadzi Agnieszka Olender.

Zgłoszenia

Liczy się kolejność zgłoszeń. Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu do dnia 16 grudnia (środa) pod adresem:
Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM
16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58
e-mail: razem@federacjasuwalki.pl
www.federacjasuwalki.pl

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

FIO_MPiPS_logo1-600x400

Czytaj dalej →

Kawiarenka obywatelska „Jak dbać o zdrowie by cieszyć się życiem?”

Kawiarenka obywatelska „Jak dbać o zdrowie by cieszyć się życiem?”

10 grudnia (czwartek), godz. 17.00
sala konferencyjna Aquapark Suwałki

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM zaprasza wszystkich zainteresowanych na kawiarenkę obywatelską „Jak dbać o zdrowie by cieszyć się życiem?”. Spotkanie organizowane jest w czwartek 10 grudnia 2015 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjna w Aquaparku przy ul. Papieża Jana Pawła II 7 w Suwałkach.

Tematem grudniowego spotkania, będzie dbałość o zdrowie, zarówno w jej aspekcie fizycznym, jak też psychicznym. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – mówi łacińska sentencja. Czasy, w których żyjemy, są coraz bardziej wypełnione aktywnością umysłową, a coraz mniej aktywnością fizyczną, podczas gdy regularna aktywność fizyczna, połączona ze zdrowym sposobem odżywiania się, pomogłaby w wypracowaniu stanu równowagi pomiędzy ciałem a umysłem, która jest niezbędna dla zachowania zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Warto poświęcić czas na zadbanie o swoje zdrowie i dobre samopoczucie, aby efektywnie i z poczuciem spełnienia wykonywać swoją pracę zawodową. Jest to rodzaj polisy na dalsze życie.

Gośćmi kawiarenki będą:

 • Joanna Fedoruk – dietetyczka
 • Ewa Korneluk – lekarz
 • Iwona Łazarska – instruktor Zumba Fitness
 • Marta Sierocka – dietetyczka
 • Katarzyna Ulak – psychiatra

a także przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy instytucji publicznych oraz członkowie organizacji pozarządowych.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu i dyskusji. Wstęp wolny.

Suwalska Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

Spotkanie organizowane jest we współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Suwałkach i odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj dalej →

SZKOLENIE „Aspekty prawne funkcjonowania organizacji pozarządowej”

SZKOLENIE „Aspekty prawne funkcjonowania organizacji pozarządowej”

20 listopada 2015 r.

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty pod tytułem „Aspekty prawne funkcjonowania organizacji pozarządowej”, która odbędą się w piątek 20 listopada br. w godz. 9.00 – 15.00 w sali konferencyjnej przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania. Program łączy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej i został tak opracowany, aby dostarczyć wiedzy na temat prawnych i formalnych podstaw funkcjonowania organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) i możliwości ich rozwoju oraz informacji o zmianach prawnych, jakie w przypadku III sektora zostały w ostatnim okresie przyjęte (np. dotyczące prawa o stowarzyszeniach czy KRS).

Zakres tematyczny szkolenia:

 • podstawy prawa cywilnego przydatne w działalności organizacji pozarządowych

 • prawne formy podmiotów organizacji pozarządowych w Polsce

 • fundacje i stowarzyszenia (cele, funkcje, zadania, rejestracja w KRS – krok po kroku)

 • odpowiedzialność prawna członków organów zarządzających i kontrolnych w organizacjach pozarządowych

 • zatrudnienie w organizacjach pozarządowych

 • wolontariat

 • status Organizacji Pożytku Publicznego

 • współpracę administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Szkolenie poprowadzi Jarosław Ruszewski – doktor nauk prawnych i radca prawny z wieloletnim doświadczeniem. Prezes stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach i Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM. Przewodniczący Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego członek Podlaskiej. W 2013 r. odznaczony przez Prezydenta RP  brązowym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz aktywizowania i angażowania społeczności lokalnych. Inicjator rozwoju III sektora, ekonomii społecznej oraz praktyk zapewniający wsparcie prawne dla organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych.

Zgłoszenia

Liczy się kolejność zgłoszeń. Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu do dnia 13 listopada (piątek) pod adresem:

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

Formularz zgłoszeniowy →

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

FIO_200

Czytaj dalej →

Kawiarenka obywatelska „Współczesna kondycja kultury w Suwałkach”

Kawiarenka obywatelska „Współczesna kondycja kultury w Suwałkach”

17 listopada (wtorek), godz. 17.00
sala kameralna Suwalskiego Ośrodka Kultury

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM zaprasza wszystkich zainteresowanych na kawiarenkę obywatelską „Współczesna kondycja kultury w Suwałkach”. Spotkanie organizowane jest we wtorek 17 listopada 2015 r. o godz. 17.00 w sali kameralnej Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Papieża Jana Pawła II 5 w Suwałkach.

Głównym tematem kawiarenki będzie prezentacja najnowszego opracowania „Nowe kierunki, nowe drogowskazy. Współczesna kondycja kultury w Suwałkach”, będącego kompleksową diagnozą suwalskiej oferty kulturalnej. Publikacja została opracowana przez Fundację Laboratorium Badań i Działań Społecznych „Soclab” na zlecenie Urzędu Miejskiego w Suwałkach i została oparta na analizie danych oraz odpowiedzi udzielonych w lipcu 2015 roku przez 375 respondentów. Raport złożony jest z kilku części i dotyczy wielu aspektów kultury w mieście, również potrzeb i oczekiwań odbiorców.
Można go bezpłatnie pobrać ze strony: www.um.suwalki.pl/raport-o-kulturze/.

Gościem specjalnym kawiarenki będzie Maciej Białous – współautor raportu, socjolog, pracownik Zakładu Historii Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu
w Białymstoku. W trakcie spotkania głos zabiorą również zaproszeni goście: przedstawiciele władzy samorządowej, pracownicy suwalskich instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych.

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu i dyskusji. Wstęp wolny.

Suwalska Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

Czytaj dalej →

II spotkanie regionalne z cyklu: „Monitoring funduszy europejskich”

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM we współpracy z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych serdecznie zapraszają na:

II spotkanie regionalne z cyklu: „Monitoring funduszy europejskich”

Jeżeli zależy Ci na łatwym dostępie dla III sektora do środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 to to spotkanie jest właśnie dla Ciebie!!!

Celem spotkania jest rozpoczęcie procesu budowania regionalnej grupy ds. monitorowania funduszy europejskich w województwie podlaskim.

Spotkanie odbędzie się w dniu 4 listopada 2015 roku w godz. 12.00 – 17.00 w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach, ul. Noniewicza 91.

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia: 02.11.2015 r. do godz. 15.30.

Adres kontaktowy: e-mail: razem@federacjasuwalki.pl; nr tel.: 87/5650258

 

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu „Monitoring funduszy europejskich”, realizowanego przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych w partnerstwie
z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych. Projekt jest finansowany
ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla demokracji.

Czytaj dalej →

„Pomoc dzieciom i młodzieży – interdyscyplinarne strategie pomocy ofiarom przestępstw”

„Pomoc dzieciom i młodzieży – interdyscyplinarne strategie pomocy ofiarom przestępstw”

Kawiarenka obywatelska

23 października, godz. 10.00, Suwalski Ośrodek Kultury

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM zaprasza wszystkich zainteresowanych na kawiarenkę obywatelską pt. „Pomoc dzieciom i młodzieży – interdyscyplinarne strategie pomocy ofiarom przestępstw”. Spotkanie organizowane jest w piątek 23 października 2015r. o godz. 10.00 w sali kameralnej Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Papieża Jana Pawła II 5 w Suwałkach.

Program spotkania:

10.00 Prezentacja filmu „Dzieci dzwonią”

Andrzej Mańkowski, Polska 2014, 30′

10.30 Dyskusja z udziałem zaproszonych gości:

* Alicja Romanowska – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

* Ewa Balik – Januszewska – Stowarzyszenie „Wybór” w Suwałkach

* Jarosław Ruszewski – Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

Kawiarenkę poprzedza prezentacja filmu dokumentalnego pt. „Dzieci dzwonią” w reż. Andrzeja Mańkowskiego dotyczącego prowadzonego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Dzieci dzwonią z najróżniejszymi sprawami. Najczęściej dzwonią nie raz. Andrzej Mańkowski umiejętnie buduje opowieść – od żartów po dramatyczny finał – i znakomicie wykorzystuje ograniczenia formalne – nie możemy przecież usłyszeć głosu dzwoniących, ani zobaczyć twarzy konsultantek Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Otrzymujemy więc film jednocześnie szczery i dyskretny, pełen po mistrzowsku opanowanych emocji, bo też imponująco opanowane są dziewczyny odbierające telefon 116 111.

Organizatorem spotkania jest Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM, a partnerem Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT i Suwalski Ośrodek Kultury.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa pracy i polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

FIO_200

Czytaj dalej →

SZKOLENIE „Asertywność w działalności organizacji pozarządowej, czyli jak budować dobre relacje personalne”

SZKOLENIE „Asertywność w działalności organizacji pozarządowej, czyli jak budować dobre relacje personalne”

25 października 2015 r.

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty pod tytułem „Asertywność w działalności organizacji pozarządowej, czyli jak budować dobre relacje personalne”, która odbędą się w niedzielę 25 października  br. w godz. 9.00 – 15.00 w sali konferencyjnej przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania. Szkolenie służy wyposażeniu uczestników w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego zarządzania wolontariuszami w organizacjach pozarządowych. Program łączy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej i treningowej. Program szkolenia został tak opracowany, aby dostarczyć wiedzy na temat tego, czym jest asertywność oraz nauczyć postawy asertywnej w kontaktach z ludźmi.

Program szkolenia:

 1. Wstęp: ćwiczenia wprowadzające i integrujące grupę
 2. Budowanie postawy asertywnej:

–        typy zachowań – agresja, bierność, manipulacja i asertywność

–        po co asertywność? koszty braku asertywności

–        świadomość własnych zasobów –  kwestionariusz „mapa asertywności”

–        ­monolog wewnętrzny pomiędzy wolnością i odpowiedzialnością – chcę czy muszę?

–   ­analiza transakcyjna – wewnętrzny głos „Ja – Dorosłego” podstawą myślenia asertywnego

–        ­komunikat ja – jako technika zmniejszania oporu u odbiorcy

–        ­przekonujący język ciała – ćwiczenie postawy, głosu, gestów i mimiki

–    ­wybrane techniki asertywne – z treści na proces, zdarta płyta, asertywna odmowa, wyznaczanie granic, sondowanie, zamiana oceny w opinie, odkładanie na później, model FUO, model kanapki

 1. Blok treningowy – odgrywanie ról, wspólna analiza, wnioski.

Szkolenie poprowadzi  Mariola Adamin – psycholog kliniczny, psychoterapeuta, trenerka umiejętności społecznych, Od 23 lat pracuje w szpitalu psychiatrycznym w Suwałkach, prowadzi Pracownię Psychologiczną.

Zgłoszenia

Liczy się kolejność zgłoszeń. Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem

lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem:

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

 

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Czytaj dalej →

SZKOLENIE „Wolontariat – jak skutecznie zarządzać wolontariuszami w organizacji pozarządowej”

SZKOLENIE „Wolontariat – jak skutecznie zarządzać wolontariuszami w organizacji pozarządowej”

27 października 2015 r.

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty pod tytułem „Wolontariat – jak skutecznie zarządzać wolontariuszami w organizacji pozarządowej”, które odbędzie się we wtorek 27 października w godz. 12.00 – 18.00 w sali konferencyjnej przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania.

Szkolenie służy wyposażeniu uczestników w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego zarządzania wolontariuszami w organizacjach pozarządowych. Obejmuje takie zagadnienia jak:

– wolontariat – historia, definicja, rodzaje

– prawne aspekty wolontariatu

– przygotowanie organizacji do współpracy z wolontariuszami

– określenie warunków współpracy i oczekiwań wolontariuszy i koordynatorów

– zarządzanie wolontariatem w organizacji

– rekrutacja i monitoring pracy wolontariuszy

– komunikacja z wolontariuszami

– planowanie pracy wolontariuszy

– indywidualny program wolontarystyczny

– motywowanie i nagradzanie wolontariuszy

– karta etyczna wolontariuszy

– Organizacja Przyjazna Wolontariuszom

– organizowanie wolontariatu w środowisku lokalnym

– rola Podlaskiej Sieci Wolontariatu w procesie wspierania organizacji pozarządowych w zakresie rekrutacji i doskonalenia wolontariuszy.

Szkolenie poprowadzi Anna Ruszewska – koordynator Regionalnego Centrum Wolontariatu, Prezes Podlaskiej Sieci Wolontariatu, która zna tematykę szkolenia od strony merytorycznej, jak i praktycznej. Dzięki temu poznają Państwo dużo przykładów z życia, dobrych praktyk oraz metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu wolontariuszami.

Zgłoszenia

Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą do dnia 21 października 2015 r. pod adresem:

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Dołącz
Top