Suwalska Rada Seniorów

W ramach ogłoszonego naboru, organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób starszych prowadzące działania na terenie Miasta Suwałk, zgłosiły dwunastu kandydatów do Suwalskiej Rady Seniorów.

Wniosek o utworzenie takiej Rady w dniu 27 maja br. zgłosiły do Prezydenta dwie największe organizacje zrzeszające osoby starsze w Suwałkach, tj. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Suwałkach oraz Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach.

Swoich przedstawicieli wybierać mogą organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Suwałk i inne podmioty działające na rzecz osób starszych w drodze głosowania.

Głos można oddać na nie więcej niż 7 kandydatów, stawiając znak „x” w kratce przy nazwisku kandydata.

Jednej Organizacji i innemu podmiotowi działającemu na rzecz osób starszych przysługuje jedna karta do głosowania, a wybór kandydatów winien być potwierdzony podpisami osób upoważnionych do wyrażania woli w imieniu Organizacji lub innego podmiotu działającego na rzecz osób starszych.

Głosowanie odbędzie się w dniach od 4.12.2014 r. do 18.12.2014 r.

Zgłoszenia w zamkniętej kopercie z pieczątką organizacji głosującej i dopiskiem „Głosowanie do Suwalskiej Rady Seniorów” należy dostarczyć do dnia 18.12.2014 r. do godz. 15.30:

  • pocztą tradycyjną na adres: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miejski, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
  • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
  • internetowo za pomocą systemu ePUAP.

Decyduje data wpływu.

Wyniki głosowania, uwzględniające liczbę głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o tym, którzy kandydaci weszli w skład Suwalskiej Rady Seniorów, zostaną ogłoszone na stronie internetowej Miasta Suwałki www.um.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania.

W dniu dzisiejszym tj. 3 grudnia br. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się prezentacja kandydatów zgłoszonych do Suwalskiej Rady Seniorów.

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki:

 

Dodaj komentarz

Przewiń do góry