3 nowe organizacje dołączyły do Federacji

Uprzejmie informujemy, iż Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM przyjęła w poczet członków 3 nowe organizacje: Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych Widok, Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego Oddział Suwałki oraz Stowarzyszenie Integracji Społecznej Alternatywa.

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych Widok – celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, ochrony zdrowia oraz opieki społecznej. Organizacja zajmuje się dziećmi i rodziną.

Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego Oddział Suwałki  – stowarzyszenie skupia działalność w obszarze współpracy międzynarodowej i integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w zakresie, kultury, edukacji i rozwoju społecznego. Prowadzone działania programowe mają na celu aktywizację wspólnot lokalnych, zwiększanie aktywności społecznej oraz promocję kultury.

Stowarzyszenie Integracji Społecznej Alternatywa – stowarzyszenie zostało założone w 2008 roku. Celem stowarzyszenia jest m.in. budowanie systemu działań wspierających funkcjonowania i wyrównanie szans osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocja i profilaktyka zdrowotna, integracja, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz umożliwienie readaptacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

Przypominamy, iż Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM otwarta jest na udział w niej innych organizacji pozarządowych, z terenu miasta Suwałki działających w sferze pożytku publicznego. Zgodnie z założeniem, wyrażonym jako zasada w naszym statucie, działania Federacji oparte są na konstytucyjnych zasadach pomocniczości i dialogu społecznego oraz współdziałaniu, otwartości, solidarności i wzajemnym wspieraniu organizacji pozarządowych. Jednocześnie, prowadząc różne działania, podkreślamy, że działalność Federacji nie ma zastępować, ale ma za zadanie wzmacniać działalność organizacji członkowskich.

Członkiem zwyczajnym Federacji może być stowarzyszenie bądź inna osoba prawna, działająca nie dla zysku, nie będąca jednostką organizacyjną administracji publicznej, związkiem zawodowym, partią polityczną, kościołem lub związkiem wyznaniowym albo związkiem jednostek samorządu terytorialnego, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Federacji, zobowiąże się do przestrzegania Statutu Federacji i Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych oraz zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.

Przyjęcie organizacji następuje w drodze uchwały Zarządu Federacji.

 

Więcej informacji nt. przyłączenia się do Federacji na stronie internetowej http://federacjasuwalki.pl/przylacz-sie-do-federacji/

Dodaj komentarz

Przewiń do góry