Po konferencji „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla NGO”

17 kwietnia b.r. w Suwałkach spotkali się liderzy III sektora oraz przedstawiciele strony samorządowej zainteresowani wydatkowaniem środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP).

Spotkanie regionalne w Suwałkach zdominowały tematy dotyczące wkładów własnych, konieczności konsultowania kryteriów wyboru projektów oraz efektywnej pracy reprezentantów NGO w Komitecie Monitorującym RPOWP.

Część merytoryczną spotkania rozpoczęła Magdalena Sienkiewicz – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, która zaprezentowała możliwości wsparcia dla organizacji pozarządowych w ramach przedmiotowego programu. Po prezentacji pojawiło się wiele pytań, m.in. o konieczność wnoszenia wkładów, o poszczególne zapisy w SzOOP-ie oraz czy kryteria oceny projektów będą konsultowane. Odpowiedzi na pytania udzieliła obecna na spotkaniu Elżbieta Romańczuk – Dyrektor Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Następnie Jan M. Grabowski – Prezes Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych przybliżył uczestnikom narzędzia wdrażania obecnego RPO tj. RLKS i ZIT. Jego prelekcja była bardzo cenna z uwagi na to, iż tylko nasze dwa województwa wdrażają RPO w takiej formie.

Rolę Lokalnych Grup Działania w nowej perspektywie budżetowej omówił Jarosław Rżany, Prezes Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńskiej LGD. Omówił też proces tworzenia LSR – Lokalnych Strategii Rozwoju i udział NGO w tymże procesie.

Następnie p. Anna Naszkiewicz – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego przybliżyła uczestnikom rolę Komitetu Monitorującego RPOWP, przedstawiła obecnych na spotkaniu członków Komitetu (przedstawicieli III sektora) oraz poinformowała o terminie pierwszego posiedzenia Komitetu Monitorującego tj. 28-29 kwietnia b.r. Zaprezentowała też stan przygotowań do uruchomienia nowych funduszy UE przez regionalny samorząd.

Wartością dodaną spotkania było podpisanie listu intencyjnego trzech organizacji parasolowych zrzeszających inne organizacje pozarządowe z terenu województwa podlaskiego, tj.: Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, Federacji dla Łomży i Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM, tak by wspólnie wymieniać się doświadczeniami, integrować III sektor oraz monitorować w województwie zmiany związane z działalnością społeczną.

Spotkanie w Suwałkach zostało zorganizowane w ramach projektu „Monitoring funduszy europejskich”, realizowanego przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych
w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych. Projekt jest finansowany ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla demokracji.

Dodaj komentarz

Przewiń do góry