Aktualności

Czytaj dalej →

Bezpłatne szkolenie i trening symulacyjny z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Bezpłatne szkolenie i trening symulacyjny z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

„Szkolenie i trening symulacyjny z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”

29 września 2015 r.

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji na bezpłatne szkolenie i trening symulacyjny z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie odbędzie się we wtorek 29 września w godz. 9.00 – 15.00 w Laboratorium Symulacji Medycznych mieszczącym się w Parku Naukowo-Technologicznym Polska – Wschód sp. z o.o. w Suwałkach przy ul. Innowacyjnej 1. Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez wykwalifikowanych trenerów symulacji medycznych w różnym stopniu zaawansowania z wykorzystaniem zwykłych fantomów lub nowoczesnych metod symulacji medycznych na zaawansowanych symulatorach medycznych. Szkolenie takie jest bardzo efektywne a osoby przeszkolone uzyskują praktyczną umiejętność wykonywania czynności ratunkowych (podczas szkoleń czynności wykonywane są wielokrotnie przez uczestników w trakcie symulacji medycznych aż do utrwalenia praktycznej umiejętności ich wykonania). Po zakończonym szkoleniu zostanie wystawiony certyfikat Laboratorium Symulacji Medycznych o przebytym szkoleniu.

Celem szkolenia jest pobudzenie logicznego myślenia uczestników szkolenia w czasie wykonywania czynności ratunkowych w celu prowadzenia świadomej akcji ratunkowej wraz z nauką praktycznego wykorzystania umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej:

  • „Sobie” w przypadku urazów, oparzeń itp. oraz zachorowań np.: zawał, bóle różnego pochodzenia bez użycia sprzętu medycznego i leków i alternatywnie z użyciem środków medycznych.
  • „Innym osobom” w przypadku urazów, oparzeń itp. oraz zachorowań np.: zawał, bóle różnego pochodzenia bez użycia sprzętu medycznego i leków oraz alternatywnie z użyciem środków medycznych.
  • Nauka obsługi i posługiwania się sprzętem medycznym znajdującym się na wyposażeniu zestawu PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami kramera.
  • Ocena stanu zagrożenia w miejsca zdarzenia wraz z praktyczną nauką jego zabezpieczenia (z uwzględnieniem specyfiki miejsca pracy uczestnika szkolenia).
  • Ocena poszkodowanego i podjęcie czynności ratunkowych w przypadku osób z zaburzeniami świadomości, omdlenia, trudności z oddychaniem, osoba nieprzytomna.
  • Podjęcie czynności ratunkowych w przypadku zatrzymania krążenia, mechanizmy zatrzymań (urazowe, kardiogenne itp.), schemat postępowania, prowadzenie czynności ratunkowych, nauka ich wykonania, praktyczne zastosowanie.
  • Prowadzenie czynności ratunkowych w przypadku pacjenta urazowego z wykorzystaniem deski do unieruchamiania, zasady pracy zespołu, sposoby stabilizacji, zasady transportu i ewakuacji poszkodowanego na etapie udzielania pierwszej pomocy (przed przybyciem jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego).
  • Psychologiczne aspekty radzenia sobie ze stresem w trakcie prowadzenia podstawowych czynności ratunkowych, ze stresem pacjenta, otoczenia, panowanie nad grupą – tłumem.

 

Zgłoszenia

Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem:

Suwalska Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj dalej →

Federacja ogłasza nabór na wyjazd na konferencję „Rok po VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych” – Warszawa, 15-16 października

Federacja ogłasza nabór na wyjazd na konferencję „Rok po VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych” – Warszawa, 15-16 października

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM zaprasza członków Federacji do udziału w dniach 15 i 16 października br. w Warszawie konferencji „Rok po VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych”, prezentującej Strategiczną Mapę Drogową Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce. Z uwagi na to, iż organizacje zrzeszone w Federacji uczestniczyły aktywnie w tego typu wydarzeniach w Białymstoku i warszawie w roku ubiegłym, także i teraz chcemy wyrazić swoje stanowisko.

Konferencja będzie nie tylko okazją do porozmawiania w gronie reprezentantów organizacji z całej Polski na temat wdrożenia Strategicznej Mapy Drogowej i powiązania jej z politykami strategicznymi administracji rządowej i JST. Chcemy również spotkać się – jeszcze w tym gorącym okresie przedwyborczym – z kluczowymi politykami odpowiedzialnymi w swoich środowiskach za kwestie programowe i wspólnie ze Stowarzyszeniem Art. 61 przeprowadzić debatę z politykami na temat sposobu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Z uwagi na to, że o rekrutacji decyduje termin nadsyłania zgłoszeń, OSOBY, które są zainteresowane zbiorowym i opłaconym przez Federację w ramach projektu FIO „RAZEM skuteczni w działaniu” wyjazdem (przejazd, wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie), proszone są o zgłaszanie się do Federacji z podaniem: imienia i nazwiska oraz organizacji na adres poczty elektronicznej: razem@federacjasuwalki.pl, tel. 87 565 02 58 lub kom. 503 116 243. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 17 września (czwartek) do godz. 18.00. Liczba miejsc sfinansowanych przez Federację jest ograniczona!!!

Informacje o konferencji:

http://ofop.eu/aktualnosci/zaproszenie-na-konferencje-rok-po-vii-ofip

Wyjazd na konferencję „Rok po OFOPie” organizowany jest w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

FIO_200

Czytaj dalej →

Wyniki konsultacji Programu współpracy Miasta Suwałki z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

Zakończyły się konsultacje Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. Teraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy trafi na wrześniową sesję Rady Miejskiej w Suwałkach. W załączniku znajdują się:

Czytaj dalej →

Spotkanie konsultacyjne dotyczące programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2016

Spotkanie konsultacyjne dotyczące programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2016

Spotkanie konsultacyjne w sprawie przyjęcia programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odbędzie się 16 września br. o godz. 17.00, w sali konferencyjnej PRYZMATu w Suwałkach przy ul. Noniewicza 91.
Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie konsultacyjne w sprawie programu współpracy Województwa Podlaskiego w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do konsultacji zostały przedstawione następujące dokumenty:
1. Priorytetowe zadania współpracy w 2016 roku,
2. Harmonogram otwartych konkursów ofert w 2016 roku,
3. Procedura zlecania zadań organizacjom pozarządowym.
Dokumenty znajdują się pod linkiem: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/organizacje_pozarzadowe/program-wspolpracy-samorzadu-woj.html

Program współpracy dotyczy różnorodnych form współpracy. Dokument zawiera katalog priorytetowych zadań publicznych w zakresie współpracy Samorządu z organizacjami. Reguluje zasady współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami. Organizacje pozarządowe poza Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego współtworzą społeczna politykę Województwa uczestnicząc w procesie konsultowania dokumentów strategicznych.

Projekty oraz formularz w załącznikach poniżej

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”,współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
FIO_MPiPS_logo1-600x400

Czytaj dalej →

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Programu współpracy Miasta Suwałki na 2016 rok – 12 sierpnia, godz. 16.00

Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016 odbędzie się w środę, 12 sierpnia, o godzinie 16 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, s. 26.
Uwagi do projektu można zgłaszać również na formularzu zgłaszania opinii do 19 sierpnia 2015 roku mailem, wysłać pocztą, bądź przynieść do Kancelarii Urzędu Miejskiego, przy ul. A. Mickiewicza 1.

Czytaj dalej →

Plany przekształcenia izby Wytrzeźwień w Suwałkach a NGO

W związku z planami Prezydenta Suwałk w sprawie możliwości dokonania przekształcenia funkcjonującej w Suwałkach Izby Wytrzeźwień, tak by została ona przekazana do ewentualnego prowadzenia organizacji pozarządowej, na zasadzie hasła „nic o nas bez nas”, wystąpiłem do prezydenta z prośbą o zorganizowanie spotkania z udziałem suwalskiego III sektora, by zapoznać się z zamierzeniami oraz oszacować możliwości naszych organizacji do przejęcia takiej placówki, wzbogaconej o nowe funkcje (opieka, profilaktyka, edukacja itd.).

Uważam, iż w takim przypadku – już na etapie planowania ewentualnych zmian, warto respektując zapisane w programie współpracy Miasta Suwałki z organizacjami pozarządowymi zasady partnerstwa, suwerenności, jawności czy rzetelności, przeprowadzić analizę, która umożliwi wybadanie potencjalnego zainteresowania suwalskich organizacji na ewentualne prowadzenie takiej placówki a z drugiej zapewni równe traktowanie wszystkich podmiotów już na etapie planowania takich zmian.

Aby zlecać zadania zgodnie z Modelem Kontraktowania Usług Społecznych należy
w pierwszej kolejności podjąć refleksję nad stanem obecnym w jakim znajduje się jednostka samorządu terytorialnego oraz organizacje działające na jej terenie. Jest to pierwszy krok, który należy podjąć jeżeli mówimy o rzetelnym przygotowaniu się do zlecania zadania. Bez wątpienia przekształcenie Izby Wytrzeźwień we współpracy z organizacjami pozarządowymi, wymaga  dojrzałości zarówno samorządu i organizacji pozarządowych. Wykształcenie silnych partnerów, gotowych do realizacji dużych zadań publicznych jest więc inwestycją, która w przyszłości przyniesie realne korzyści samorządom, organizacjom a przede wszystkim mieszkańcom.

Czekamy na odpowiedź.

Czytaj dalej →

Nabór na ławników Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Suwałkach

Nabór na ławników Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Suwałkach

Informujemy, iż z dniem 31 grudnia 2015 r. upływa 4-letnia kadencja ławników Sądu Okręgowego i Sadu Rejonowego w Suwałkach i w związku z tym Rada Miejska w Suwałkach rozpoczyna nabór ławników na kadencję 2016-2019. Zgłoszeń kandydatur na ławników mogą dokonywać także organizacje pozarządowe. Dlatego zachęcamy do tej formy obywatelskiej aktywności. Zgłoszenia można składać do dnia 30 czerwca 2015 r.

Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach podał liczbę ławników, która zostanie wybrana na kadencję 2016-2019: Sąd Okręgowy – 116 ławników, w tym 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, Sąd Rejonowy – 30 ławników, w tym 12 ławników do orzekania w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej w Suwałkach prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór dostępny jest w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 (pokój 118 lub 144). Informacja telefoniczna: (87) 562 81 18 lub 562 81 44.

Zainteresowanych pracą ławników oraz funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, zachęcamy do lektury publikacji „Ławnicy – społeczni sędziowie w teorii i praktyce”, będącej efektem monitoringu przeprowadzonego przez stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach.

W załączeniu:

Czytaj dalej →

Suwalska Federacja została członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Suwalska Federacja została członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Miło nam poinformować, iż 19 maja Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych podjął decyzję o przyjęciu Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM w poczet swoich członków. Obecnie OFOP zrzesza 130 organizacji. Razem możemy więcej!

Czytaj dalej →

Otwarty Ogólnopolski Turniej Integracyjny w bowlingu

Suwałki, 20 czerwca 2015 r.

W imieniu Klubu Sportowego „Jaćwing” – Suwałki i członka Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM, informujemy, że Klub organizuje dla członków Federacji, w tym także dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych zamieszkałych na terenie kraju zawody sportowo-rekreacyjne p.n. „Otwarty Ogólnopolski Turniej integracyjny w bowlingu”. Impreza rekreacyjno-sportowa odbędzie się w dniu 20 czerwca 2015 r. (sobota) i zostanie przeprowadzona na kręgielni PINK Bowling & Club – Suwałki, przy ul. Dwernickiego 15 w Suwałkach.

Otwarcie zawodów odbędzie się o godz. 09.30 a rozgrywki w bowlingu rozpoczną się o godz. 10.00.

Chętni do udziału w imprezie sportowo-rekreacyjnej, powinni zgłosić swój udział w siedzibie Klubu lub telefonicznie (nr tel. kom. 505-311-533 lub 503-045-518) w terminie do dnia 15.06.2015 r.

Organizacje Pozarządowe wchodzące w skład Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM mogą zgłosić udział w zawodach po dwie osoby.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 15 czerwca 2015 r. na adres e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

W zgłoszeniu należy podać: Organizację, nazwisko i imię, adres zamieszkania i ewentualnie stopień niepełnosprawności.

Bloki startowe, z podaniem godziny startu w zawodach zostaną podane do wiadomości zainteresowanych na stronie internetowej oraz przesłane zainteresowanym organizacjom na pocztę internetową w dniu 18 czerwca 2015 r.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA: Zawody są nie ubezpieczone. Każdy bierze udział w rozgrywkach bowlingowych na własną odpowiedzialność i ryzyko.

System i zasady gry określa regulamin zawodów. Program i Regulamin zawodów:

Serdecznie zapraszamy.

Czytaj dalej →

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z NGO za 2014 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z NGO za 2014 rok

pogsuwZachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 r., które było przedmiotem prac kwietniowej Rady Miejskiej w Suwałkach.

Czytaj dalej →

Projekt FIO „RAZEM skuteczni w działaniu”

Projekt FIO „RAZEM skuteczni w działaniu”

Miło nam poinformować, iż nasza federacja jako jedna z nielicznych nie tylko w Suwałkach ale i w regionie uzyskała wsparcie projektu „RAZEM skuteczni w działaniu” w ramach konkursu FIO, który będzie realizowany od 1 czerwca do 31 grudnia br. O szczegółach projektu wkrótce.

Czytaj dalej →

Szkolenie dotyczące realizacji zadań publicznych 19 maja

Szkolenie dotyczące realizacji zadań publicznych 19 maja

Zapraszamy na ostatnie szkolenie dotyczące realizacji zadań publicznych, prowadzone przez Andrzeja Rybusa-Tołłoczko, specjalistę w dziedzinie współpracy organizacji pozarządowych z samorządem i doradcę Wojewody Mazowieckiego, w ramach projektu “Razem dla Suwałk”. Projekt jest realizowany przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w partnerstwie z Miastem Suwałki, a dofinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie odbędzie się we wtorek 19 maja w godzinach 14.30-20.30 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. T. Noniewicza 91. Oprócz omówienia trybu otwartego konkursu ofert (składanie wniosków i rozliczanie) będzie też okazja porozmawiać o zmianach, jakie szykują się już niedługo w dwóch ustawach: Prawo o stowarzyszeniach oraz Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Bardzo polecamy szkolenie, szczególnie tym, którzy mają kłopoty z realizacją zadań publicznych, albo nie starali się jeszcze o dotacje, albo też chcą rozwiać jakieś wątpliwości.

Informacje szczegółowe:

Agnieszka Szyszko
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Urząd Miejski w Suwałkach
ul. A. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki
tel. 87 562 82 01

Czytaj dalej →

Po konferencji „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla NGO”

Po konferencji „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla NGO”

17 kwietnia b.r. w Suwałkach spotkali się liderzy III sektora oraz przedstawiciele strony samorządowej zainteresowani wydatkowaniem środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP).

Spotkanie regionalne w Suwałkach zdominowały tematy dotyczące wkładów własnych, konieczności konsultowania kryteriów wyboru projektów oraz efektywnej pracy reprezentantów NGO w Komitecie Monitorującym RPOWP.

Część merytoryczną spotkania rozpoczęła Magdalena Sienkiewicz – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, która zaprezentowała możliwości wsparcia dla organizacji pozarządowych w ramach przedmiotowego programu. Po prezentacji pojawiło się wiele pytań, m.in. o konieczność wnoszenia wkładów, o poszczególne zapisy w SzOOP-ie oraz czy kryteria oceny projektów będą konsultowane. Odpowiedzi na pytania udzieliła obecna na spotkaniu Elżbieta Romańczuk – Dyrektor Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Następnie Jan M. Grabowski – Prezes Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych przybliżył uczestnikom narzędzia wdrażania obecnego RPO tj. RLKS i ZIT. Jego prelekcja była bardzo cenna z uwagi na to, iż tylko nasze dwa województwa wdrażają RPO w takiej formie.

Rolę Lokalnych Grup Działania w nowej perspektywie budżetowej omówił Jarosław Rżany, Prezes Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńskiej LGD. Omówił też proces tworzenia LSR – Lokalnych Strategii Rozwoju i udział NGO w tymże procesie.

Następnie p. Anna Naszkiewicz – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego przybliżyła uczestnikom rolę Komitetu Monitorującego RPOWP, przedstawiła obecnych na spotkaniu członków Komitetu (przedstawicieli III sektora) oraz poinformowała o terminie pierwszego posiedzenia Komitetu Monitorującego tj. 28-29 kwietnia b.r. Zaprezentowała też stan przygotowań do uruchomienia nowych funduszy UE przez regionalny samorząd.

Wartością dodaną spotkania było podpisanie listu intencyjnego trzech organizacji parasolowych zrzeszających inne organizacje pozarządowe z terenu województwa podlaskiego, tj.: Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, Federacji dla Łomży i Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM, tak by wspólnie wymieniać się doświadczeniami, integrować III sektor oraz monitorować w województwie zmiany związane z działalnością społeczną.

Spotkanie w Suwałkach zostało zorganizowane w ramach projektu „Monitoring funduszy europejskich”, realizowanego przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych
w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych. Projekt jest finansowany ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla demokracji.

Czytaj dalej →

Po konsultacjach standardów CWOP i regulaminu korzystania z pomieszczeń oraz wyposażenia CWOP w Suwałkach

Po konsultacjach standardów CWOP i regulaminu korzystania z pomieszczeń oraz wyposażenia CWOP w Suwałkach

Zakończyły się konsultacje Standardów funkcjonowania CWOP w Suwałkach oraz Regulaminu korzystania z pomieszczeń i wyposażenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „CENTRUM TRÓJKI” w Suwałkach. Uwagi były zgłaszane na spotkaniu w dniu 29 stycznia 2015 r. w Centrum Trójki, nadesłane drogą mailową oraz zgłaszane na miejscu w Centrum Trójki do 18 lutego 2015 r. W tym czasie do Standardów zgłoszono 45 uwag, z czego 5 stanowiły własne poprawki redakcyjne, wynikające z innych zgłoszonych uwag. Przyjęto 34 uwagi i 5 poprawek redakcyjnych. 6 uwag odrzucono. Do Regulaminu zgłoszono 8 uwag. Przyjęto 5 uwag. 3 uwagi odrzucono. W załącznikach ostateczne wersje obu dokumentów oraz sprawozdanie z konsultacji.

Czytaj dalej →

Ekonomia społeczna a organizacje pozarządowe

Czytaj dalej →

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020 DLA NGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020 DLA NGO

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM we współpracy z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych nowym systemem  funduszy europejskich na konferencję pn.:

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
NA LATA 2014-2020 DLA NGO

Konferencja odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2015 roku w godz. 10.00 – 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, sala nr 26.

Celem konferencji jest prezentacja najważniejszych założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w odniesieniu do organizacji pozarządowych.

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o zgłoszenie deklaracji swojego udziału w konferencji drogą elektroniczną lub telefoniczną (podając swoje imię i nazwisko oraz nazwę reprezentowanej instytucji, organizacji) do dnia 16 kwietnia b.r. do godziny 12.00.

Adres kontaktowy: e-mail: razem@federacjasuwalki.pl; nr tel.: 87/5650258

Program konferencji →

Czytaj dalej →

Jak wykorzystać potencjał regionu?

Jak wykorzystać potencjał regionu?

W ubiegłym roku Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych z Białegostoku, podczas warsztatów zbierał pomysły na działania, które pozwolą na efektywne wykorzystanie transgranicznego położenia naszego regionu oraz lokalnej współpracy organizacji pozarządowych, biznesu i instytucji samorządowych. W spotkaniach uczestniczyło ponad 200 mieszkańców z całego województwa. Efektem tych prac jest projekt programu „Podlaskie otwarte”- element strategii rozwoju naszego województwa do 2020 r.

Czy podążamy w dobrym kierunku? Co jeszcze wymaga zmiany? Z czym się nie zgadzacie? Co może okazać się przydatne, o czym wcześniej nie pomyśleliśmy?

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 25 marca 2015 r. w godzinach 12.00-14.30 w Suwałkach, Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. Noniewicza 91

Zapraszamy do udziału w konsultacjach mieszkańców województwa, przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje kultury.

Organizatorem spotkania jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Załączniki:

Czytaj dalej →

Konkurs dla organizacji pozarządowych w zakresie dofinansowania wkładów własnych

Konkurs dla organizacji pozarządowych w zakresie dofinansowania wkładów własnych

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podlaskiego w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

Celem konkursu jest zwiększenie wykorzystania funduszy zewnętrznych, w tym europejskich na rzecz rozwoju województwa, tj. realizacji jego zadań poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe, które ubiegają się o współfinansowanie w ramach programów krajowych i zagranicznych, w tym europejskich.

Instytucją zarządzającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Na realizację zadań w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych w 2015 roku przeznaczono kwotę 200 000 zł.

Katalog działań realizujących cele konkursu, obejmuje zarówno działania inwestycyjne, jak i tzw. projekty „miękkie”.

Termin składania ofert w konkursie upływa 24 marca 2015 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/organizacje_pozarzadowe/Konkurs_dla_organizacji_pozarzadowych_w_zakresie_dofinansowania_wkladow_wlasnych.htm bądź pod numerem telefonu 66 54 103.

Załączniki:

Czytaj dalej →

Okrągły Stół Partycypacyjny

Okrągły Stół Partycypacyjny

Dnia 27 lutego 2015 roku odbył się w Suwałkach „Okrągły Stół Partycypacyjny” z udziałem przedstawicieli samorządów organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz ekspertów.

Celem spotkań organizowanych przez Fundację Labolatorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” jest wspieranie samorządów w organizowaniu efektywnych konsultacji społecznych i korzystania z innych form partycypacji, jak również animowanie działań w społecznościach lokalnych, które mają przyczynić się do większej aktywności obywatelskiej mieszkańców.

Podczas seminarium przedstawione zostały wyniki badań dotyczące partycypacji w województwie podlaskim oraz rekomendowanych modeli zapisów dotyczących konsultacji społecznych w statutach i uchwałach. Zaprezentowane zostały dwie publikacje Fundacji SocLab, pn. „Partycypacja publiczna w województwie podlaskim – raport z badań” oraz przepis na udane konsultacje społeczne”.

Druga część spotkania rozpoczęła debata publiczna, w której postawione zostało pytanie: „Czy partycypacja publiczna jest szansą rozwoju dla wspólnot samorządowych?”. W czasie debaty wypracowane zostały rekomendacje dotyczące poprawy jakości lokalnych procesów konsultacyjnych oraz wzrostu partycypacji publicznej w naszym regionie.

Czytaj dalej →

Miejska Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Suwałki

Miejska Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Suwałki

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk nr 82/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku, powołana została Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W skład komisji wchodzą:
1. Honorata Rudnik – przewodnicząca Komisji
oraz członkowie Komisji:
2. Andrzej Paweł Chuchnowski
3. Zbigniew Roman De-Mezer
4. Bożena Maria Kamińska
5. Zdzisław Koncewicz
6. Maria Korzun
7. Grzegorz Kosiński
8. Wojciech Malesiński
9. Aniela Marcinek
10. Józef Wiesław Murawko
11. Janusz Wiesław Skowroński
12. Jadwiga Sobala
13. Danuta Świerska
14. Urszula Taudul-Kowalewska
15. Bożena Topczyłko
16. Andrzej Turowski
17. Kazimierz Walijewski
18. Ewa Wasilewska
19. Maja Wawrzyniak

Szczegółowy tryb pracy, zadania i uprawnienia Komisji określa regulamin (dostępny w załączeniu)
Za obsługę organizacyjno-techniczną Komisji odpowiada Wydział spraw Społecznych Urzędu Miejskiego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.03.2015r.

Załączniki:

Czytaj dalej →

III spotkanie Federacji

III spotkanie Federacji

W ubiegły weekend, przedstawiciele organizacji członkowskich Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM wzięli udział w III spotkaniu Federacji. Lutowe wyjazd był dobrą okazją do podsumowania działań jakie przez rok podjęła Federacja, jak również postawienia sobie nowych celów i zadań na najbliższe 5 lat. Uczestnicy zwrócili szczególną uwagę na udział Federacji w procesach konsultacyjnych prowadzonych przez organy administracji publicznej oraz aktywność działaczy społecznych w ciałach opiniodawczo-doradczych oraz różnego rodzaju komisjach. Wyjazdowe spotkanie zakończyło się Walnym Zebraniem Członków.

Czytaj dalej →

Zaproszenie na seminarium i debatę „Okrągły Stół Partycypacyjny”

Zaproszenie na seminarium i debatę „Okrągły Stół Partycypacyjny”

OKRĄGŁY STÓŁ PARTYCYPACYJNY

z udziałem przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz ekspertów, który odbędzie się 27 lutego 2015 r. o godzinie 11.00 w Suwałkach(Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. Noniewicza 91)

Jest to pierwsza z cyklu czterech debat regionalnych, które w I kwartale 2015 roku będą odbywać się na terenie województwa podlaskiego.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa zainteresowane osoby szczególnie z terenu powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego.

Honorowy patronat nad debatą objął Wojewoda Podlaski oraz Marszałek Województwa Podlaskiego.

Seminarium dostarczy uczestnikom debat wiedzy na temat stanu partycypacji w regionie, opartej o wyniki badań przeprowadzonych przez Fundację SocLab w skali województwa podlaskiego w 2014 roku („Partycypacja publiczna w województwie podlaskim – raport z badań”), a także będzie okazją do upowszechniania narzędzi ułatwiających wprowadzanie do gmin dobrych praktyk,  w szczególności w zakresie konsultacji społecznych (poradnik dla gmin – „Przepis na udane konsultacje społeczne” opracowany przez Fundację SocLab). W czasie debaty wypracowywane będą również rekomendacje dotyczące poprawy jakości lokalnych procesów konsultacyjnych oraz wzrostu partycypacji publicznej w województwie podlaskim.

Zgłoszenie do uczestnictwa zawierające imię i nazwisko oraz nazwę organizacji/ instytucji należy przesłać drogą elektroniczną na adres: soclab@soclab.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Fundacji: ul. Zwierzyniecka 17/16, 15-312 Białystok najpóźniej do dnia 24.02.2015 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny,

Szczegółowe informacje o seminarium można uzyskać pod numerem telefonu +48 731 205 213.

Załączniki:

Czytaj dalej →

Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji

Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO – Podlaskie ogłasza nabór na mikrodotacje w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału młodych organizacji/grup nieformalnych/samopomocowych działających w sferze aktywizacji społecznej oraz zwiększenie potencjału obywateli w życiu publicznym.

Termin naboru wniosków: od 10.02.2015 r. do 06.03.2015 r.

Kwota wnioskowanej Mikrodotacji nie może być mniejsza niż 1000,00 zł i nie może przekraczać 2500,00 zł.
Planowana alokacja środków finansowych w Konkursie 1/2015 na dofinansowanie Mikrodotacji to 102 500,00 zł.

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4 w Białymstoku, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok.

Szczegółowe zasady określa Regulamin Konkursu Mikrodotacji.

W trakcie naboru istnieje możliwość konsultacji m.in. z animatorami.

Kontakt:
Biuro projektu: tel. 85 675 00 17; email: fio@fir.org.pl|
Animatorzy:
Subregion białostocki – Magdalena Komor, tel. 509-198-202
Subregion łomżyński – Małgorzata Jórzak, tel. 721-313-226
Subregion hajnowski – Paweł Wołkowycki, tel. 662-005-059
Subregion suwalski – Renata Giczewska-Węcek, tel. 504-049-490

więcej informacji na stronie internetowej http://www.fir.org.pl/?f=FIO

Załączniki:

Czytaj dalej →

Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego już pracuje

Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego już pracuje

Na pierwszym posiedzeniu spotkała się 27 stycznia br. Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego drugiej kadencji. Radę tworzy dwanaście osób, z czego sześcioro to przedstawiciele organizacji pozarządowych, wybrani w głosowaniu przez suwalskie organizacje, troje to radni suwalskiej Rady Miejskiej, a trzy osoby są przedstawicielami Prezydenta Miasta Suwałk. Rada ma charakter konsultacyjny i opiniodawczy. Kadencja trwa dwa lata.Na pierwszym posiedzeniu odbyły się również w tajnych głosowaniach wybory Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  Przewodniczącym został Jarosław Ruszewski, Wiceprzewodniczącą – Honorata Rudnik, a Sekretarzem – Agnieszka Szyszko.

Radę tworzą także: Halina Adamczyk, Bogdan Bezdziecki, Elżbieta Gibowicz, Józef Wiesław Murawko, Wojciech Pająk, Andrzej Sowul, Karol Marcin Świerzbin, Dariusz Ułanowicz i Danuta Złotnik.

Na kolejnym posiedzeniu, w lutym Rada ustali roczny plan pracy.

Czytaj dalej →

Dołącz
Top