Aktualności w organizacjach członkowskich

Suwalskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018

Suwalskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018

Zaproszenie na

Suwalskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018

Suwałki, 12 grudnia 2018 r.

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM zaprasza na Suwalskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018, które odbędzie się 12 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Aquapark Suwałki przy ul. Papieża Jana Pawła II 7.

Celem organizowanego cyklicznie wydarzenia jest promocja współpracy i uczenia się, a w szerszym kontekście – budowanie społeczności III sektora w Suwałkach. Forum to doskonała okazji dla członków organizacji pozarządowych, przedstawicieli administracji publicznej, mediów i wszystkich zainteresowanych do spotkania się, poznania, podyskutowania i wymiany doświadczeń w realizacji ciekawych inicjatyw i projektów na rzecz lokalnych społeczności oraz nawiązania współpracy z innymi animatorami i liderami społeczności lokalnych. Program wydarzenia skonstruowano w taki sposób, aby ułatwić uczestnikom poznanie się, zainspirowanie do dalszego rozwoju i nawiązanie partnerstw.

Forum towarzyszyć będzie prezentacja wystawy fotograficznej „III sektor w Suwałkach”, a także podsumowanie lokalnego konkursu „Barwy Wolontariatu, Suwałki 2018” organizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk.

Forum organizowane jest w ramach projektu „III sektor dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Udział w Forum jest bezpłatny. Zachęcamy do udziału i dyskusji. Zgłoszenia do uczestnictwa w forum przyjmowane będą pod adresem e-mail:razem@federacjasuwalki.pl lub osobiście (16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91). Liczba miejsc ograniczona.

W imieniu Organizatora,

dr Jarosław Ruszewski

Prezes

Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

 

 

formularz_zgloszeniowy SFIP 2018

Program Suwalskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018

Czytaj dalej →

Suwalski Konwent Osób z Niepełnoprawnościami 11.09.2018

Czytaj dalej →

Piknik sąsiedzki Bajki i Dzielni Wiedzy

Czytaj dalej →

Bezpłatne szkolenie „Wolontariat i wolontariusze”

Bezpłatne szkolenie „Wolontariat i wolontariusze”

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk zaprasza na bezpłatne szkolenie „Wolontariat i wolontariusze”. Szkolenie odbędzie się 26 lipca (czwartek) 2018r., w godzinach 9.00-15.30 w sali konferencyjnej CAS PRYZMAT, ul. Noniewicza 91,  w Suwałkach.

Doświadczyłeś już pracy z wolontariuszami lub jako wolontariusz?

Potrzebujesz impulsu, aby rozszerzyć swoją działalność. Po prostu przyjdź!

Szkolenie skierowane jest do organizacji zainteresowanych rozwojem wolontariatu w swoich środowiskach i obejmuje takie zagadnienia jak:

Ø  wolontariat, aspekty etyczne

Ø  motywacja i nagradzanie

Ø  skuteczna rekrutacja wolontariuszy

Ø  promocja działań wolontarystycznych i działalności organizacji – metody promowania działań wolontariackich i biur wolontariatu

Ø  uzyskiwanie patronatu medialnego

Ø  zachęcenia znanych osób do współpracy, przykłady dobrych praktyk promocyjnych

Ø  rola koordynatora wolontariatu.

PODEJMIJ WYZWANIE i Zrób to z naszym wsparciem!

Szkolenie poprowadzi Anna Ruszewska – Prezes Podlaskiej Sieci Wolontariatu, kierownik Suwalskiego Biura Wolontariatu, nauczyciel, trener, animator, autor publikacji, samorządowiec z długoletnim doświadczeniem.

Szkolenie jest bezpłatne. Oferujemy ciekawe i atrakcyjne zajęcia, wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz certyfikat. Szkolenie skierowane jest do osób, które ukończyły 15 lat.

Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu „Podlaska Sieć Wolontariatu”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Wszelkie informacje dodatkowe oraz zgłoszenia osobiste, e-mailem lub telefonicznie prosimy kierować na załączonym formularzu na adres:

Podlaska Sieć Wolontariatu przy Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

Noniewicza 91, 16 – 400 Suwałki

tel./fax 87 565 02 58, e-mail: wolontariat@pryzmat.org.pl

www.wolontariatpodlaski.pl

Czytaj dalej →

Harcerz miłuje przyrodę

ZHP Hufiec Suwałki im. T. Lutostańskiego w kwietniu rozpoczął realizację projektu pt. „Harcerz miłuje przyrodę”. Głównym jego celem jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, kształtowanie postaw i nawyków służących ochronie środowiska oraz aktywności na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zaplanowane działania skierowane są do drużyn harcerskich z miasta Suwałki i powiatu suwalskiego. W ramach projektu odbędą się w 8 drużynach harcerskich dwugodzinne warsztaty na temat zmian klimatycznych i odnawialnych źródeł energii. Wizyta w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Stacji Meteorologicznej w Suwałkach. Podsumowaniem projektu będą zajęcia na terenie Wigierskiego Parku Narodowego na które uczestnicy przyjadą rowerami. Połączenie przyjaznego dla środowiska transportu z promocją edukacji środowiskowej. W terenie leśnym harcerze uprzątną szlaki turystyczne, wezmą udział w biegu patrolowym, podczas którego będą mieli zadania do wykonania. Dzięki temu wiedza uzyskana podczas projektu zostanie sprawdzona w praktyce. Środowiska harcerskie przy ognisku wymienią doświadczenia na temat praktycznych metod edukacji środowiskowej. WPN jest cennym przyrodniczo środowiskiem do przyglądnięcia się i do dyskusji na temat, jak chronić takie miejsca. Wzbudzi to harcerzy do refleksji i pytań: Czy jestem w porządku wobec przyrody? Czy zasługuję na miano jej przyjaciela?

Projekt został dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czytaj dalej →

Otwarcie wystawy „THE TREE D” w Suwałkach

Otwarcie wystawy „THE TREE D” w Suwałkach

17 listopada (wtorek), godz. 16.30 Suwalski Ośrodek Kultury

W dniu 17 listopada 2015 r., o godzinie 16.30 w Suwalskim Ośrodku Kultury odbędzie się oficjalne otwarcie wystawy fotograficznej „The Tree D”. Tematyką przewodnią wystawy są rodzime gatunki drzew występujące w regionie północno – wschodniej Polski. Jednym z jej elementów będą zdjęcia wykonane w technologii trójwymiarowej. Ich oglądanie nie wymaga użycia okularów 3D. Ekspozycja zostanie udostępniona zwiedzającym do dnia 13 grudnia 2015 r. Otwarciu wystawy towarzyszy prelekcja, poczęstunek oraz stoiska promocyjne.
Organizatorem wystawy jest suwalskie stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, które serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Suwałk i regionu do jej obejrzenia.
Wystawa jest jednym z elementów realizowanego przez stowarzyszenie projektu pn. „Ochrona zadrzewień – promocja rodzimych gatunków drzew północno wschodniej Polski”, który korzysta ze wsparcia finansowego Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czytaj dalej →

Ocena jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi – raport z powtórnego badania Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy w Suwałkach

Ocena jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi – raport z powtórnego badania Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy w Suwałkach

Zapraszamy do lektury raportu z badań, jakie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zrealizowało metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy w ramach projektu „Razem dla Suwałk. Badania te miały na celu dokonanie diagnozy słabości relacji samorządu i organizacji pozarządowych oraz formułowanie propozycji rozwiązań, które stanowić mają wytyczne dla organizacji pozarządowych i lokalnej administracji samorządowej odnośnie budowania poprawnych relacji i efektywnej współpracy międzysektorowej. Rezultatem oceny nie ma być ocena samorządu, ale dalsze doskonalenia współpracy oraz wypracowanie metody systematycznej oceny stanu współpracy. Mamy nadzieję, iż raport posłuży podjęciu prac nad wieloletnim programem wspólpracy Miasta Suwałki z III sektorem.

Pobierz plik .pdf →

Czytaj dalej →

Bezpłatne specjalistyczne doradztwo dla organizacji pozarządowych zrzeszonych w Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

Bezpłatne specjalistyczne doradztwo dla organizacji pozarządowych zrzeszonych w Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

Suwalska Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w federacji do skorzystania
z bezpłatnego i profesjonalnego doradztwa z zakresu: pozyskiwania funduszy, prawa, księgowości i marketingu.

Poza doradztwem oferujemy także:

 • możliwość nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń i urządzeń biurowych na organizowane spotkania i szkolenia.
 • skorzystanie ze stanowiska pracy wyposażonego w sprzęt biurowy i Internet.
 • dostęp do aktualnych regulacji prawnych i wzorów dokumentów, publikacji oraz informacji dotyczących działalności organizacji pozarządowych w kraju i zagranicą.

Doradztwo świadczone jest nieodpłatnie po wcześniejszym umówieniu terminu poprzez kontakt osobisty w trakcie ustalonych dyżurów doradców w siedzibie Federacji przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi poniżej.

 

Doradztwo z pozyskiwania funduszy Kontakt do doradcy
Zakres doradztwa:

pozyskiwanie środków przeznaczonych na rozwój podmiotów organizacji pozarządowych – polskie środki prywatne, fundusze unijne, inne fundusze zagraniczne, środki publiczne, instytucje grantodawcze, zasady tworzenia i realizacji projektów, sporządzanie biznes planów i inne w zależności od potrzeb.

Doradca: Izabela Tomaszewska

Federacja RAZEM

ul. Noniewicza 91

16 – 400 Suwałki

e-mail: it1982@wp.pl

telefon: 87 565 02 58

668 192 920

 

 

Doradztwo prawne: Kontakt do doradcy
Zakres doradztwa:

tworzenie podmiotów III sektora (fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych itp.), opracowywanie dokumentów, nadzór i kontrola organizacji, rejestracja sądowa podmiotów, działalność gospodarcza, prawo cywilne, prawo pracy, środki ochrony prawnej, ochrona danych osobowych, partnerstwo publiczno-prywatne, przygotowywanie wzorów umów, korzystanie z praw autorskich i inne w zależności od potrzeb.

Doradca: Jarosław Ruszewski

Federacja RAZEM

ul. Noniewicza 91

16 – 400 Suwałki

e-mail: jaroslaw.ruszewski@gmail.com

telefon: 87 565 02 58

503 116 243

 

Doradztwo księgowe: Kontakt do doradcy
Zakres doradztwa:

rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym, kwestie VAT-u, rozliczanie podróży służbowych, księgowość organizacji pozarządowych, rozliczanie dotacji, wdrażanie systemu księgowego, budowa planu kont księgowych, wdrażanie polityki rachunkowości, sporządzanie sprawozdań finansowych i inne w zależności od potrzeb.

Doradca: Irena Kwiatkowska

Federacja RAZEM

ul. Noniewicza 91

16 – 400 Suwałki

e-mail: kwiat-irena@wp.pl

telefon: 87 565 02 58

502 037 638

 

Doradztwo marketingowe: Kontakt do doradcy
Zakres doradztwa:

efektywne sposoby promocji organizacji pozarządowych, sposoby pozyskiwania sponsora, PR, współpraca z mediami, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, budowanie i funkcjonowanie stron internetowych, reklama, materiały reklamowe dla organizacji (gadżety) i inne w zależności od potrzeb.

Doradca: Karol Świerzbin

Federacja RAZEM

ul. Noniewicza 91

16 – 400 Suwałki

e-mail: karol@pogodnesuwalki.pl

telefon: 87 565 02 58

507 860 241

 

 

ZAPRASZAMY

Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem:

Suwalska Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

 

Doradztwo odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

FIO_MPiPS_logo1-600x400

Czytaj dalej →

Pozyskiwanie funduszy na realizację celów statutowych organizacji

Pozyskiwanie funduszy na realizację celów statutowych organizacji

Szkolenie dla organizacji pozarządowych zrzeszonych w Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

„Pozyskiwanie funduszy na realizację celów statutowych organizacji”
12 września 2015 r.

Suwalska Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty pod tytułem „Pozyskiwanie funduszy na realizację celów statutowych organizacji”, które odbędą się w sobotę 12 września w godz. 9.00 – 15.00 w sali konferencyjnej przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.
Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania. Program łączy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej.
Szkolenie służy przedstawieniu możliwości i źródeł pozyskiwania środków finansowych na temat nowych możliwości wsparcia finansowego na realizację celów statutowych organizacji min. w oparciu o perspektywę budżetową na lata 2014-2020, oraz część warsztatową pozwalającą poznać tajniki przygotowania skutecznej aplikacji.
Biorąc pod uwagę, iż aktualnie został ogłoszony konkurs w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2016 r. i trwa nabór wniosków, duża część szkolenia poświęcona będzie przygotowywaniu ofert do tego konkursu.
Program szkolenia:
I moduł – dostępne źródła finansowania (w tym dotacje z programów rządowych m.in. z FIO, jednostek samorządu terytorialnego, Unii Europejskiej, banków, fundacji prywatnych itp.),
II moduł – warsztat sporządzania prawidłowej aplikacji o środki finansowe.
Szkolenie poprowadzi Izabela Tomaszewska – doradca z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków finansowych oraz ich prawidłowego rozliczania; trener i wykładowca na szkoleniach z zakresu pozyskiwania środków unijnych w tym min. przez podmioty ekonomii społecznej; od wielu lat koordynator projektów unijnych jak również specjalista w zakresie rozliczeń; autorka dziesiątek skutecznych aplikacji o środki unijne w ramach programów miękkich jak też inwestycyjnych.

Zgłoszenia
Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem:
Suwalska Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM
16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58
e-mail: razem@federacjasuwalki.pl
www.federacjasuwalki.pl

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj dalej →

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne „Cudze sadzicie…”

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne „Cudze sadzicie…”

28 sierpnia (piątek), godz. 17.00 – 22.00, Mikołajewo

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach zaprasza wszystkich zainteresowanych ochroną przyrody, na bezpłatne spotkanie szkoleniowo-integracyjne „Cudze sadzicie…”, które odbędzie się dnia 28 sierpnia (piątek) br. w godz. 17.00 – 22.00 w Mikołajewie.

W ramach spotkania oferujemy, m.in.:

 • wizytę studyjną w Maćkowej Rudzie – miejscu wprowadzonych przez nas zadrzewień;
 • szkolenie dot. aspektów prawnych ochrony zadrzewień, w tym usuwania drzew (przydomowych, śródpolnych);
 • pokaz zdjęć drzew w technologii 3D;
 • możliwość wzajemnej integracji;
 • nawiązanie współpracy i dyskusje;
 • ognisko;
 • saunę.

Spotkanie odbędzie się w „Pensjonacie Wigierskim”, Mikołajewo 22c, 16 – 503 Krasnopol i jest całkowicie bezpłatne. Zapewniamy przejazd na trasie Suwałki – Mikołajewo – Suwałki oraz transport związany z wizytą studyjną w Maćkowej Rudzie i poczęstunek przy ognisku. Wyjazd z Suwałk o godz. 17.00 z parkingu przy III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Noniewicza. Powrót ok. godz. 22.

Serdecznie zapraszamy.

Liczba miejsc ograniczona!!!

Zgłoszenia i informacje:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki

tel. 087/ 565 02 58, kom. 600 435 144, 791 049 691.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Ochrona zadrzewień – promocja rodzimych gatunków drzew północno – wschodniej Polski”, dofinansowywanego przez Islandię, Lichtenstein, i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, realizowanego w ramach Programu PL02 – Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów.

Czytaj dalej →

III SUWALSKI KONGRES OBYWATELSKI – FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH

III SUWALSKI KONGRES OBYWATELSKI – FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH

III SUWALSKI KONGRES OBYWATELSKI – FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH

„III SEKTOR DLA SUWAŁK”

29 czerwca 2015 R.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, iż Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT organizuje w dniu 29 czerwca 2015 roku, w sali konferencyjnej Hotelu Akvilon w Suwałkach przy ul. Kościuszki 4, Forum Inicjatyw Pozarządowych pod nazwą „III Suwalski Kongres Obywatelski. III sektor dla Suwałk”.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych (członków, pracowników, wolontariuszy, założycieli), osoby zainteresowane aktywnością społeczną oraz pracowników administracji samorządowej (urzędów, szkół, domów kultury, ośrodków pomocy społecznej, przedszkoli itp.), przedstawicieli władzy publicznej oraz dziennikarzy. Spotkanie się w jednym miejscu przedstawicieli zarówno sektora pozarządowego, jak i samorządowego niewątpliwie wpłynie korzystnie na tworzenie wzajemnych relacji i prowadzenie efektywnych, partnerskich działań na linii samorząd lokalny – organizacje pozarządowe. Zróżnicowana tematyka programowa będzie doskonałą okazją do poszerzenia i usystematyzowania wiedzy każdej ze stron. Dzięki wymianie doświadczeń i wzajemnych spostrzeżeń zarówno organizacje pozarządowe, jak i samorząd lokalny pozyskają cenne informacje służące owocnej, partnerskiej współpracy w przyszłości. Ideą tego przedsięwzięcia jest to, by Państwo, jako uczestnicy Kongresu mogli wziąć udział nie tylko w refleksji i debacie, ale także zapoznać się z praktyką działań społecznych. Zobaczyć jak różne idee i myśli przekładają się na działania praktyczne, które zmieniają nasze suwalskie życie na lepsze. Mówiąc w uproszczeniu – by uczestnicy Kongresu mogli poruszać się zarówno w świecie teorii, jak i praktyki.

Forum jest też okazją do podsumowania projektu „Razem dla Suwałk”, który w ostatnich 18 miesiącach dzięki wielu formom aktywności i wsparcia, zmienił zasadniczo formy współpracy III sektora z administracją samorządową w Suwałkach oraz usprawnił działalność suwalskich organizacji pozarządowych. Spotkaniu towarzyszyć będą informacje dotyczące aktualnie ogłoszonych konkursów, w których podmioty III sektora mogą składać wnioski o dofinansowanie oraz wystawa o wolontariacie.

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami, w których znajdą Państwo szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy. Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie prosimy o wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego osobiście, mailem na adres: pryzmat@pryzmat.org.pl lub faksem 87 565 02 58 do dnia 26 czerwca. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, a o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, prosimy o kontakt:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, 16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91
tel./fax 87 565 02 58, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl

dr Jarosław Ruszewski
Prezes Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

 1. program konferencji;
 2. formularz zgłoszeniowy.

Czytaj dalej →

Szkolenie i trening symulacyjny z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie i trening symulacyjny z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

„Szkolenie i trening symulacyjny z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach”

26 czerwca 2015 r.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie i trening symulacyjny z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie odbędzie się w piątek 26 czerwca w godz. 9.00 – 15.00 w Laboratorium Symulacji Medycznych mieszczącym się w Parku Naukowo-Technologicznym Polska – Wschód sp. z o.o. w Suwałkach przy ul. Innowacyjnej 1. Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez wykwalifikowanych trenerów symulacji medycznych w różnym stopniu zaawansowania z wykorzystaniem zwykłych fantomów lub nowoczesnych metod symulacji medycznych na zaawansowanych symulatorach medycznych. Szkolenie takie jest bardzo efektywne a osoby przeszkolone uzyskują praktyczną umiejętność wykonywania czynności ratunkowych (podczas szkoleń czynności wykonywane są wielokrotnie przez uczestników w trakcie symulacji medycznych aż do utrwalenia praktycznej umiejętności ich wykonania). Po zakończonym szkoleniu zostanie wystawiony certyfikat Laboratorium Symulacji Medycznych o przebytym szkoleniu.

Celem szkolenia jest pobudzenie logicznego myślenia uczestników szkolenia w czasie wykonywania czynności ratunkowych w celu prowadzenia świadomej akcji ratunkowej wraz z nauką praktycznego wykorzystania umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej:

 1. „Sobie” w przypadku urazów, oparzeń itp. oraz zachorowań np.: zawał, bóle różnego pochodzenia bez użycia sprzętu medycznego i leków i alternatywnie z użyciem środków medycznych.
 2. „Innym osobom” w przypadku urazów, oparzeń itp. oraz zachorowań np.: zawał, bóle różnego pochodzenia bez użycia sprzętu medycznego i leków oraz alternatywnie z użyciem środków medycznych.
 3. Nauka obsługi i posługiwania się sprzętem medycznym znajdującym się na wyposażeniu zestawu PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami kramera.
 4. Ocena stanu zagrożenia w miejsca zdarzenia wraz z praktyczną nauką jego zabezpieczenia (z uwzględnieniem specyfiki miejsca pracy uczestnika szkolenia).
 5. Ocena poszkodowanego i podjęcie czynności ratunkowych w przypadku osób z zaburzeniami świadomości, omdlenia, trudności z oddychaniem, osoba nieprzytomna.
 6. Podjęcie czynności ratunkowych w przypadku zatrzymania krążenia, mechanizmy zatrzymań (urazowe, kardiogenne itp.), schemat postępowania, prowadzenie czynności ratunkowych, nauka ich wykonania, praktyczne zastosowanie.
 7. Prowadzenie czynności ratunkowych w przypadku pacjenta urazowego z wykorzystaniem deski do unieruchamiania, zasady pracy zespołu, sposoby stabilizacji, zasady transportu i ewakuacji poszkodowanego na etapie udzielania pierwszej pomocy (przed przybyciem jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego).
 8. Psychologiczne aspekty radzenia sobie ze stresem w trakcie prowadzenia podstawowych czynności ratunkowych, ze stresem pacjenta, otoczenia, panowanie nad grupą – tłumem.

Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl, www.pryzmat.org.pl

Czytaj dalej →

Formalno-prawne aspekty funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej – szkolenie

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. podlaskiego na bezpłatne szkolenie pod tytułem „Formalno – prawne aspekty funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej”, które odbędzie się we wtorek 23 czerwca w godz. 8.00 – 16.00 w sali konferencyjnej stowarzyszenia przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli podmiotów zaliczanych do sektora ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, warsztatów terapii zajęciowej, CISów, KISów): członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania lub osób chcących założyć takie podmioty. Program łączy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej. Program szkolenia został tak opracowany, aby dostarczyć wiedzy na temat prawnych i formalnych podstaw funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (m.in. spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, fundacji) i możliwości ich rozwoju oraz informacji o zmianach prawnych, jakie zaszły w ostatnim okresie oraz tych, które są aktualnie planowane.

Program szkolenia:

1.       Wprowadzenie do ekonomii społecznej

2.       Prawne formy podmiotów ekonomii społecznej w Polsce

3.       Fundacje i stowarzyszenia (cele, funkcje, zadania, rejestracja w KRS – krok po kroku)

4.       Spółdzielnie socjalne (założenia, zadania, rejestracja w KRS – krok po kroku)

5.       Odpowiedzialność prawna członków organów zarządzających i kontrolnych w organizacjach pozarządowych i spółdzielniach socjalnych

6.       Zatrudnienie w podmiotach ekonomii społecznej

7.       Wolontariat jako wsparcie ekonomii społecznej

8.       Status Organizacji Pożytku Publicznego

9.       Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych

10.   Dobre praktyki ekonomii społecznej.

Szkolenie poprowadzi Jarosław Ruszewski – doktor nauk prawnych, radca prawny. Prezes stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach i Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM. Inicjator rozwoju ekonomii społecznej oraz praktyk zapewniający wsparcie prawne dla spółdzielni socjalnych i organizacji pozarządowych w woj. podlaskim.

Uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Zgłoszenia: Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem:Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, 16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58, e-mail:pryzmat@pryzmat.org.pl, www.pryzmat.org.pl

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz zgłoszeniowy

Czytaj dalej →

Moje Małe Mistrzostwa – 2015

Moje Małe Mistrzostwa – 2015

Stowarzyszenie „Akademia 2012” ma zaszczyt zaprosić na cykl pikników rodzinnych o charakterze sportowo rekreacyjnym „Moje Małe Mistrzostwa – 2015”.

Turnieje odbywać się będą wg następującego harmonogramu:
– 13.06.2015 – Sejny, ul. Konarskiego 23a
– 14.06.2015 – Augustów, Al. Kard. Wyszyńskiego
– 20.06.2015 – Gołdap, ul. Stadionowa 5a
– 21.06.2015 – Olecko, ul. Park 1
– 27.06.2015 – Ełk, ul. 11 Listopada 24
– 28.06.2015 – Suwałki, ul. Zarzecze 26

PROGRAM IMPREZY:
9:30 Rozpoczęcie turnieju (nieoficjalne przywitanie przyjezdnych zespołów + losowanie)
10:00 Oficjalne rozpoczęcie
10:15 – 13:40 Gry
13:45 – 13:55 Rozdanie nagród
14:00 Zakończenie / pożegnanie zespołów

Serdecznie zapraszam
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Wojciech Kowalewski

Czytaj dalej →

Kawiarenka obywatelska „(Nie)pełnosprawne Suwałki”

Kawiarenka obywatelska „(Nie)pełnosprawne Suwałki”

17 czerwca, godz. 17.00

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT serdecznie zaprasza zainteresowanych mieszkańców miasta, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników administracji publicznej, radnych i wszystkich chętnych na kawiarenkę obywatelską, która odbędzie się w środę 17 czerwca br. o godz. 17.00 w Restauracji „Na Starówce” przy ul. Chłodnej 2 w Suwałkach.

VI już kawiarenka poświęcona jest warunkom, jakie Suwałki stwarzają osobom z niepełnosprawnością do pełnego życia, do równego udziału w społecznej przestrzeni, edukacji, pracy. Spotkanie odbędzie się w formie debaty oksfordzkiej nad tezą: „SUWAŁKI TO DOBRE MIEJSCE DO ŻYCIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”. Za i przeciw tezie wypowiedzą się zaproszeni Mówcy – przedstawiciele i przedstawicielki środowiska osób z niepełnosprawnością, reprezentanci władz samorządowych, eksperci/ekspertki, osoby działające na rzecz realizacji praw osób z niepełnosprawnością. Ponadto każdy uczestnik będzie mógł wyrazić swoje zdanie – odnosząc się do wypowiedzi innych, przedstawiając własne argumenty.

W spotkaniu ze uczestniczyć będzie także Pani Ewa Beata Sidorek – Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk. W roli mówców wystąpią:

 1. Urszula Duda – Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka” przy Podlaskim Stowarzyszeniu Terapeutów
 2. Wiesława GiczewskaSuwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej
 3. Grzegorz Roszkowski – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących Polskiego Związku Głuchych w Suwałkach
 4. Wiesława Kwaterska – Stowarzyszenie Integracji Społecznej ALTERNATYWA, Środowiskowy Dom Samopomocy
 5. Tomasz SawickiStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Przedsiębiorczości „Jasne Życie
 6. Honorata Rudnik – Przewodnicząca Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
 7. Krystyna Wasilewska – Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Koło Terenowe w Suwałkach

Otwarta forma kawiarenek obywatelskich daje każdemu szansę uzyskania informacji, wypowiedzenia się oraz aktywnego włączenia się w działania z zakresu interesującego go tematu, w warunkach umożliwiających poznanie się i integrację. Zachęcamy do udziału i dyskusji w tym bezpłatnym spotkaniu.

Zapraszamy:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
Noniewicza 91, 16 – 400 Suwałki
tel./fax 87 565 02 58
e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl
www.pryzmat.org.pl

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w partnerstwie z Miastem Suwałki.

razem_dla_suwalk_loga_1

Czytaj dalej →

Nowe możliwości wsparcia finansowego dla NGO

Nowe możliwości wsparcia finansowego dla NGO

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

„Nowe możliwości wsparcia finansowego dla NGO”

17 czerwca 2015 r.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty pod tytułem „Nowe możliwości wsparcia finansowego dla NGO”, które odbędą się w środę 17 czerwca w godz. 9.00 – 15.00 w sali konferencyjnej stowarzyszenia przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania. Program łączy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej. Program szkolenia został tak opracowany, aby dostarczyć wiedzy na temat nowych możliwości wsparcia finansowego na realizację celów statutowych organizacji min. w oparciu o perspektywę budżetową na lata 2014-2020, oraz część warsztatową pozwalającą poznać tajniki przygotowania skutecznej aplikacji.

Program szkolenia:

I moduł – dostępne źródła finansowania (w tym dotacje z JST, programów rządowych, Unii Europejskiej, banków, fundacji itp.),

II moduł – warsztat sporządzania prawidłowej aplikacji o środki finansowe.

Szkolenie poprowadzi Izabela Tomaszewska – doradca z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków finansowych oraz ich prawidłowego rozliczania; trener i wykładowca na szkoleniach z zakresu pozyskiwania środków unijnych w tym min. przez podmioty ekonomii społecznej; od wielu lat koordynator projektów unijnych jak również specjalista w zakresie rozliczeń; autorka dziesiątek skutecznych aplikacji o środki unijne w ramach programów miękkich jak też inwestycyjnych.

Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl

www.pryzmat.org.pl

 

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w partnerstwie z Miastem Suwałki.

 

Czytaj dalej →

Zaproszenie na dwie konferencje

Konferencje

„Wolontariat w województwie podlaskim”

„25 lat społeczeństwa obywatelskiego w województwie podlaskim”

15 czerwca 2015 r.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencjach, które zostaną zorganizowane w dniu 15 czerwca (poniedziałek) w Operze i Filharmonii Białostockiej w Białymstoku przy ul. Odeska 1. I część spotkania poświęcona jest wolontariatowi w woj. podlaskim, a druga część „25 lat społeczeństwa obywatelskiego w województwie podlaskim”.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się na załączonym formularzu i wysłanie go pocztą, faksem lub meilem na adres: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. Noniewicza 91, 16 – 400 Suwałki, tel./fax 87 565 02 58, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.  Zapewniamy materiały oraz bezpłatny transport na trasie Suwałki – Białystok – Suwałki (wyjazd o godz. 6.30 z parkingu przy III LO a powrót ok. 17.30). Zapraszamy!

Czytaj dalej →

Edukacyjna gra o województwie podlaskim „Gramy w otwarte”

Edukacyjna gra o województwie podlaskim „Gramy w otwarte”

w ramach obchodów Dnia Dziecka w Suwałkach

Niedziela, 31.05.2015, godz. 11:00-14:00
Park Konstytucji 3 Maja

Zapraszamy do udziału w grze „Gramy w otwarte”, która zostanie zorganizowana w trakcie obchodów Dnia dziecka w Suwałkach w Parku Konstytucji 3 Maja w dniu 31 maja br.

Każda chętna osoba może dołączyć do jednej z dwóch drużyn, które będą zmagać się z minitabu, szukać wyjścia z labiryntu, stawać przed ogniem pytań oraz wykonywać inne ciekawe zadania. Przy okazji będzie można wymienić się innymi swoją wiedzą na temat atutów naszego najbliższego otoczenia, funkcjonowania lokalnego samorządu, a także poznać ciekawych ludzi i miło spędzić czas.

Gra została przygotowana przez zespół białostockiego Stowarzyszenia na rzecz Kultury i Dialogu 9/12, które zajmuje się m. in. animacją czasu wolnego dzieci i osób dorosłych. W pierwszym etapie gry zadaniem dwóch drużyn jest zdobycie w czasie 10 minut jak największej liczby punktów za wykonane zadania. Zdobyte punkty to w rzeczywistości piksele, z których w etapie drugim obie drużyny budują na wielkiej mapie województwa podlaskiego połączenia między miastami. Gra kończy się w momencie zajęcia wszystkich możliwych tras. Każda osoba może spędzić w grze tyle czasu, ile chce. Gra jest przyjazna osobom w każdym wieku i o różnym stopniu sprawności, stawia na współpracę, uczy otwartości i wzajemnego polegania na sobie.

Szukajcie nas po prawej strony sceny.

Gra jest częścią projektu „Podlaskie otwarte”. Czekamy!

gramy_w_otwarte_zasady_w

Czytaj dalej →

Badanie internetowe

Badanie internetowe

Szanowni Państwo, przedstawiciele suwalskich organizacji pozarządowych.

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS pn. „Razem dla Suwałk”, realizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat oraz Miasto Suwałki, którego celem jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na terenie Miasta Suwałki, serdecznie zapraszam do udziału w badaniu internetowym, którego celem jest ocena jakości współpracy samorządu Miasta Suwałki z organizacjami pozarządowymi w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz identyfikacja barier, które utrudniają rozwój relacji między samorządem, a organizacjami pozarządowymi w naszym Mieście.

Podobne badanie przeprowadzaliśmy w I kwartale 2014 r. Poprzez kolejne badanie chcemy sprawdzić, jakie nastąpiły zmiany we współpracy administracji publicznej i trzeciego sektora, co je spowodowało i jak współpraca oceniana jest obecnie.

Ankieta jest anonimowa.

Proszę wejść w podany poniżej link i wypełnić ankietę do dnia 22 maja 2015 roku.

http://goo.gl/forms/kALDlqVqvn

Uzupełnieniem badań ankietowych są wywiady, zarówno z przedstawicielami samorządu, jak też organizacji pozarządowych. Zwracam się do Państwa z prośbą o udział w badaniu pogłębionym. Wywiady przeprowadzane będą 19 maja br. w godzinach od 10.30 do 16.00 (godziny do indywidualnego ustalenia). Chęć udziału proszę zgłosić mailowo na adres amaszkowska@gmail.com do 15.05.2015 r.

Badanie przeprowadza Pani Agnieszka Maszkowska – socjolog, trenerka, wiceprezes Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”. Od 2002 r. pracuje przy tworzeniu, realizacji i ewaluacji projektów edukacyjnych i społecznych z dziedziny partycypacji społecznej, ekologii, zrównoważonego rozwoju, aktywizacji zawodowej, wielokulturowości. W obszarze jej głównych zainteresowań leży współpraca międzysektorowa, w tym: samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi. Jest członkinią Zespołu Konsultacyjnego ds. Organizacji Pozarządowych przy Prezydencie Miasta Białegostoku. Prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu m.in. partycypacji obywatelskiej, współpracy międzysektorowej i standardów zarządzania w trzecim sektorze. Moderuje procesy konsultacji społecznych. Zajmuje się ewaluacją programów społecznych oraz procesów partycypacyjnych.

W przypadku pytań, prosimy kontaktować się z Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT:

Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel. 87 565 02 58, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl

Czytaj dalej →

Bezpłatne poradnictwo dotyczące prawno-administracyjnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych

Bezpłatne poradnictwo dotyczące prawno-administracyjnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych

W związku z realizacją projektu „Węzeł wsparcia”, zapraszamy w imieniu Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT – jednego z realizatorów projektu do skorzystania przez organizacje uczestniczące w tym projekcie z indywidualnego bezpłatnego doradztwa prawnego. Doradztwo może dotyczyć wszelkich aspektów związanych z szeroko rozumianym funkcjonowaniem organizacji pozarządowych i ma na celu udzielenie pomocy w podniesieniu jakości świadczonych usług przez organizacje oraz ich profesjonalizację. Poradnictwo świadczone jest w zależności od zgłoszonego zapotrzebowania i udzielane jest po umówieniu się z doradcą oraz ustaleniu jego formy. Zależy nam na tym, by dzięki poradnictwu uzyskać oraz poszerzyć wiedzę związaną z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, tak by móc skutecznie nie tylko prowadzić działalność własnej organizacji, ale także móc wspierać inne podmioty społeczne. W związku z tym, poradnictwo obejmuje udzielanie odpowiedzi na zadane pytania, opracowywanie ekspertyz, przygotowywanie wzorów dokumentów, przerejestrowywanie w KRS itd.
Doradztwo może być udzielane osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i udzielane jest do 30 maja 2015 r.

Organizacje zainteresowane uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. Noniewicza 91, 16 – 400 Suwałki e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl, tel. 87 565 02 58, tel. kom. 503 116 243.

Czytaj dalej →

Szkolenie „Włączanie społeczności w projektowanie działań organizacji pozarządowych. Praca metodą projektów”

Szkolenie „Włączanie społeczności w projektowanie działań organizacji pozarządowych. Praca metodą projektów”

Suwałki, 16 kwietnia 2015

Aktywne społeczności lokalne są kluczem do sukcesu w kontekście rozwoju lokalnego. Planując działania organizacji, przygotowując projekt ważne jest aby zyskał on poparcie oraz uwagę odbiorców. Jak to osiągnąć? Jak realizować projekt włączając społeczność lokalną? Jak inspirować mieszkańców do aktywności?

Serdecznie zapraszamy Państwa na bezpłatne szkolenie nt. „Włączanie społeczności w projektowanie działań organizacji pozarządowych. Praca metodą projektów”.

Szkolenie odbędzie się 16 kwietnia 2015 r. w godzinach 10.00 – 16.00 w sali szkoleniowej stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach, ul. Noniewicza 91.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu mieszkańców Suwalszczyzny, przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji kultury – wszystkich realizujących projekty społeczne lub planujących tego typu działania.

Organizatorem szkolenia jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Szkolenie poprowadzi Krzysztof Leończuk –  członek Zarządu Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych, koordynator projektów, konsultant, animator, certyfikowany trener I st. Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, specjalista ds. ewaluacji. Prowadzi poradnictwo i szkolenia w zakresie zakładania stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych, pisanie, obsługa i koordynacja projektów, przedsiębiorczości oraz ekonomii społecznej i rozwoju lokalnego.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres karolina.poczykowska@owop.org.pl do dnia 13.04.2015

Formularz do pobrania →

Informacji udziela Karolina Poczykowska  – tel. 85 7322 846.

Więcej o działaniach związanych z projektem „Podlaskie otwarte” na www.podlaskieotwarte.pl

Czytaj dalej →

Z wizytą na szkółce zadrzewieniowej

Z wizytą na szkółce zadrzewieniowej

W ramach przygotowań do ostatniego etapu Akcji „Zmieniamy szare w zielone”, w dniu 28 marca 2015 r. oddelegowani przedstawiciele PRYZMATu przebywali z wizytą na szkółce zadrzewieniowej w Sompolnie.

Na miejscu skontrolowali parametry jakościowo – wymiarowe drzew planowanych do wprowadzenia w Suwałkach, w lokalizacjach przy ul. Dwernickiego (centrum miasta) i Warszawskiej (tereny z przeważającą zabudową jednorodzinną). Planowany termin wprowadzenia zadrzewień, to okres między 14 a 17 kwietnia br.

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Ochrona zadrzewień – promocja rodzimych gatunków drzew północno – wschodniej Polski”. Projekt korzysta z dofinansowania w kwocie 428 387 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszu EOG.

Czytaj dalej →

Suwałki tańczą dla OLI

Suwałki tańczą dla OLI

Pryzmat był jednym z organizatorów Akcji Charytatywnej pod hasłem „SUWAŁKI TAŃCZĄ DLA OLI”. W dniu 29 marca 2015 roku w godzinach 10 – 13.30, w ramach Akcji na boisku szkolnym Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach zorganizowany został Piknik Wiosenny, skierowany do mieszkańców Suwałk.

W ramach Pikniku przewidziano wiele atrakcji. Pryzmat m.in. poprowadził dla dzieci zajęcia dotyczące bezpiecznego poruszania się po drodze „Autochodzik” oraz gry i zabawy.

Głównym celem inicjatywy była zbiórka funduszy na zabieg operacyjny, którego koszt wynosi ok. 11 tysięcy złotych oraz późniejszą rehabilitację, której koszty są ogromne. Aleksandra w ubiegłym roku została zakwalifikowana do tego zabiegu.

Ola ma 11 lat. Już od urodzenia ma stwierdzoną wadę rozwojową Ośrodkowego Układu Nerwowego. Następstwem tej choroby jest mózgowe porażenie dziecięce pod postacią obustronnego niedowładu kurczowego. Ola ma również stwierdzoną padaczkę jak też nie porusza się samodzielnie.

Dziecko wymaga stałej codziennej rehabilitacji, której koszty są ogromne i wahają się na poziomie 70 zł za godzinę.

Dlatego, aby wspomóc Olę i walkę o jej zdrowie, wspólnie zorganizowaliśmy Akcję Charytatywną w Suwałkach.

Wspólnie z nauczycielami, rodzicami i uczniami Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach udało się nam podczas Pikniku Wiosennego zebrać 4 573, 16.

Serdeczne podziękowania należą się tym wszystkim, którzy wsparli naszą szczytną inicjatywę!

Akcja na terenie miasta trwała od piątku do niedzieli, a w jej ramach można mi.in.: przejechać się gokartami, wziąć udział w koncercie trzech zespołów rockowych oraz wziąć udział w imprezie tanecznej dla dzieci. Zorganizowany został specjalny pokaz kina mobilnego 7D.

Czytaj dalej →

„Jawność obrad rad miejskich i rad powiatów w Polsce”

„Jawność obrad rad miejskich i rad powiatów w Polsce”

Zapraszamy do lektury raportu z monitoringu 619 jednostek samorządu terytorialnego w Polsce zrealizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji i finansowanego z Funduszy EOG, w obszarze „Kontrola obywatelska”.

Celem działań podjętych w ramach projektu było ukazanie stanu jawności w wąskim obszarze jakim jest funkcjonowanie organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Skupiliśmy się wyłącznie na zasadach związanych z funkcjonowaniem organu stanowiącego, czyli rady miasta oraz powiatu.

 
Pobierz raport w .pdf →

Czytaj dalej →

Konferencja pn. ”Au! Mam Autyzm!?”

Konferencja pn. ”Au! Mam Autyzm!?”

Zapraszamy serdecznie na konferencję szkoleniową pod hasłem: „Au! Mam Autyzm?!” organizowaną dnia 1 kwietnia br. przez Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów. Spotkanie odbędzie się w restauracji Rozmarino, przy ul. Kościuszki 75 w godzinach 15.00-19.00 w ramach akcji „Zapal się na niebiesko dla autyzmu”.

Konferencja będzie doskonałą okazją aby podsumować działalność stowarzyszenia na rzecz osób z autyzmem w Suwałkach na przestrzeni ostatnich 5 lat. Przedstawione zostaną plany na przyszłość oraz poruszone tematy związane z diagnozą, terapią i trudnym zachowaniem.

Prelegentami wydarzenia będą psycholodzy, pedagodzy i terapeuci zajmujący się szerokim spektrum problemów dotykających dzieci i ich opiekunów. Opowiedzą oni o swoich doświadczeniach wynikających z pracy z dziećmi i młodzieżą oraz przedstawią informacje nt. najnowszych metod i sposobów pracy oraz współczesnych narzędzi diagnostycznych.

Spotkanie ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat autyzmu i dostępu do profesjonalnej pomocy.

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki:

Plakat

Czytaj dalej →

Dołącz
Top