jan

Suwalskie Forum Inicjatyw Pozarządowych w Suwałkach

Suwalskie Forum Inicjatyw Pozarządowych w Suwałkach

Zaproszenie na Suwalskie Forum Inicjatyw Pozarządowych w Suwałkach

23 września 2016 r.

SUWALSKIE NGO

Suwalskie Forum Inicjatyw Pozarządowych jest plenarnym spotkaniem organizacji pozarządowych oraz aktywistów społecznych działających w Suwałkach i na rzecz jego mieszkańców. Jego celem jest integracja Suwalskiego Trzeciego Sektora, wymiana informacji i dobrych praktyk, omówienie i konsultowanie istotnych kwestii dotyczących rozwoju i współpracy suwalskich NGOsów. Forum odbędzie się w dniu 23 września 2016 r. i składać się będzie z 3 bloków tematycznych.

Otwarciu spotkania poświęcona będzie konferencja, która odbędzie się będzie w sali Aquapark Suwałki w godzinach 9.00 – 12.00. Dzięki wymianie doświadczeń i wzajemnych spostrzeżeń zarówno organizacje pozarządowe, jak i samorząd lokalny pozyskają cenne informacje służące owocnej, partnerskiej współpracy w przyszłości. Ideą tego przedsięwzięcia jest to, można było wziąć udział nie tylko w refleksji i debacie, ale także zapoznać się z praktyką działań społecznych. Zobaczyć jak różne idee i myśli przekładają się na działania praktyczne, które zmieniają nasze suwalskie życie na lepsze. Mówiąc w uproszczeniu – by uczestnicy Forum mogli poruszać się zarówno w świecie teorii, jak i praktyki.

Popołudniu w godzinach 17.00 – 19.00, wszyscy zainteresowani będą mogli wziąć udział w integracyjno-edukacyjnej grze terenowej w okolicach rzeki Czarnej Hańczy koło ulicy Ogrodowej w Suwałkach. Uczestnicy reprezentujący poszczególne suwalskie organizacje pozarządowe, w grupach będą poruszać się po punktach kontrolnych, gdzie będą musieli wykonać przedstawione im do realizacji zadania (zagadki, rebusy, szyfry itp. dotyczące wiedzy o III sektorze, suwalskich organizacjach pozarządowych i Suwałkach). Spotykamy się przy ul. Ogrodowej 57 w Suwałkach.
Forum zakończy się ogniskiem, w trakcie którego na uczestników czekają gry, zabawy i występy wokalno-taneczne. Zapraszamy do prezentacji wszelkich pomysłów/propozycji zaprezentowania twórczości/pomysłowości grup i osób (małe formy sceniczne, śpiewy indywidualne i zespołowe.

Spotkanie jest współfinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” oraz przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego.

Informacje organizacyjne można uzyskać w Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach, tel. 87 565 02 58, e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl.

Czytaj dalej →

Spotkanie integracyjno-edukacyjne Federacji

Spotkanie integracyjno-edukacyjne Federacji

Krzywe, miejsce ogniskowe „Dziupla”, 10 czerwca 2016 r. (piątek), start godz. 17.00

Zapraszamy członków, wolontariuszy, pracowników i sympatyków organizacji członkowskich Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM na spotkanie integracyjno-edukacyjne, które odbędzie się 10 czerwca br. (piątek) od godz. 17.00 w miejscowości Krzywe w miejscu ogniskowym „Dziupla”. W programie gry, zabawy, śpiewy, dyskusje itd. Dojazd własny (koszyczek też mile widziany).

Doskonała okazja, by podsumować rok ubiegły i spędzić czas w interesującym gronie.
Zapraszamy!!!
Zarząd Federacji

Czytaj dalej →

Walne Zebranie Członków Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

ZAPROSZENIE
na Walne Zebranie Członków Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM
23 czerwca 2016 roku

Zgodnie z wymogami Statutu, zapraszamy członków 24 organizacji wchodzących w skład Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM, na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach. Poza zatwierdzeniem sprawdzań z działalności za rok ubiegły, na Walnym Zebraniu odbędą się wybory organów na kolejną dwuletnią kadencję.

Porządek obrad Zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2015 r.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres
2014 -2015r.
6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania ze swej działalności oraz
sprawozdania zawierającego wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych za
2015 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 r.
2) Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności za okres 2014 -2015 r.
3) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za okres 2014 – 2015 r.
4) Udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej za okres 2014 – 2015r.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór władz: Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia osób, które będą mogły w imieniu
Stowarzyszenia podpisywać umowy z członkami Zarządu
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

W przypadku uwag, wniosków itp. proszę zgłaszać je bezpośrednio: e-mail: razem@federacjasuwalki.pl, tel. 87 565 02 58, 503 116 243 lub osobiście w biurze przy ul. Noniewicza 91.

Zapraszam,
W imieniu Zarządu
Dr Jarosław Ruszewski
Prezes Zarządu

Czytaj dalej →

Kompetentni dla potrzebujących – szkolenie wolontariuszy pracujących z osobami z niepełnosprawnością w Suwałkach

Kompetentni dla potrzebujących – szkolenie wolontariuszy pracujących z osobami z niepełnosprawnością w Suwałkach

Suwałki, 24 maja 2016 r.

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Kompetentni dla potrzebujących – szkolenie wolontariuszy pracujących z osobami z niepełnosprawnością w Suwałkach”, które odbędzie się w dniu 24 maja (wtorek) br. w godz. 8.00 -16.30 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób chcących pracować jako wolontariusze w zakresie metod pracy z osobami z niepełnosprawnością poprzez ich zapoznanie z kreatywnymi metodami, które pomogą osobom z niepełnosprawnością w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, wpłyną bardziej na ich efektywną rehabilitację społeczną i zawodową i przyczynią się do stworzenia korzystnych warunków do integracji osób z niepełnosprawnością w środowisku i społeczności lokalnej

W szkoleniu mogą uczestniczyć wszystkie osoby mające ukończone min. 15 lat zainteresowane działalnością wspierającą osoby niepełnosprawne.

Uczestnicy otrzymają możliwość podniesienia swojej wiedzy i umiejętności, certyfikat potwierdzający ukończone szkolenie oraz poczęstunek.

Program obejmuje zajęcia teoretyczne (wykłady), warsztaty praktyczne (scenki, symulacja rozmów, rozwiązywanie problemów, podstawy pielęgnacji) oraz forum wymiany doświadczeń – spotkanie z przedstawicielami suwalskich organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne.

Zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem:

Suwalska Federacji Organizacja Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną o tym poinformowane.

Organizator: Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

Szkolenie odbywa się w ramach zadania pt. „Kompetentni dla potrzebujących – szkolenie wolontariuszy pracujących z osobami z niepełnosprawnością w Suwałkach”, współfinansowanego ze środków Miasta Suwałki.

Zapraszamy

Suwalska Federacji Organizacja Pozarządowych RAZEM

Czytaj dalej →

Harcerz miłuje przyrodę

ZHP Hufiec Suwałki im. T. Lutostańskiego w kwietniu rozpoczął realizację projektu pt. „Harcerz miłuje przyrodę”. Głównym jego celem jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, kształtowanie postaw i nawyków służących ochronie środowiska oraz aktywności na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zaplanowane działania skierowane są do drużyn harcerskich z miasta Suwałki i powiatu suwalskiego. W ramach projektu odbędą się w 8 drużynach harcerskich dwugodzinne warsztaty na temat zmian klimatycznych i odnawialnych źródeł energii. Wizyta w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Stacji Meteorologicznej w Suwałkach. Podsumowaniem projektu będą zajęcia na terenie Wigierskiego Parku Narodowego na które uczestnicy przyjadą rowerami. Połączenie przyjaznego dla środowiska transportu z promocją edukacji środowiskowej. W terenie leśnym harcerze uprzątną szlaki turystyczne, wezmą udział w biegu patrolowym, podczas którego będą mieli zadania do wykonania. Dzięki temu wiedza uzyskana podczas projektu zostanie sprawdzona w praktyce. Środowiska harcerskie przy ognisku wymienią doświadczenia na temat praktycznych metod edukacji środowiskowej. WPN jest cennym przyrodniczo środowiskiem do przyglądnięcia się i do dyskusji na temat, jak chronić takie miejsca. Wzbudzi to harcerzy do refleksji i pytań: Czy jestem w porządku wobec przyrody? Czy zasługuję na miano jej przyjaciela?

Projekt został dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czytaj dalej →

Życzenia

Życzenia

Z okazji świąt Bożego Narodzenia Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM życzy dużo zdrowia, radości z dnia codziennego, awansu w życiu zawodowym, zadowolenia z działalności społecznej oraz powodzenia w życiu prywatnym
Wesołych Świąt!

Czytaj dalej →

SZKOLENIE „Partycypacja obywatelska i zmiany prawne w zakresie współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną”

SZKOLENIE „Partycypacja obywatelska i zmiany prawne w zakresie współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną”

17 grudnia 2015 r.

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty, która odbędą się w czwartek 17 grudnia br. w godz. 9.00 – 15.00 w sali konferencyjnej przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie aktywizacji mieszkańców na rzecz rozwoju lokalnego, w szczególności poprzez angażowanie ich w partnerskie działania. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom: 1) zrozumieć, co warunkuje zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz rozwoju lokalnego, 2) poznać różne narzędzia aktywizacji mieszkańców, 3) zaplanować praktyczne zastosowanie tych narzędzi na swoim terenie.

Uzupełnieniem szkolenia będzie blok tematyczny dotyczący prezentacji zmian wynikających z ustaw regulujących działanie organizacji pozarządowych i ich współpracę z administracja publiczną:

 • zmiany ustawy Prawo o stowarzyszeniach, która dokonuje modyfikacji w ustawie uchwalonej ćwierć wieku temu, nie tylko zmniejszając liczbę osób potrzebnych do założenia stowarzyszenia, ale także pozwala na korzystanie ze środków publicznych stowarzyszeniom zwykłym.
 • zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które dotyczą m.in. zasad udostępniania informacji publicznej przez organizacje pozarządowe, kwestii kontroli realizacji zadań przez administrację, doprecyzowania przepisów dotyczących działalności odpłatnej pożytku publicznego, a także związanych z otrzymywaniem 1%.
 • Informacji na temat wdrażania Strategicznej Mapy Drogowej – III sektor dla Polski, przyjętej w trakcie Stałej Konferencji III sektora w Warszawie w dniu 16 października 2015r.

Szkolenie poprowadzi Agnieszka Olender.

Zgłoszenia

Liczy się kolejność zgłoszeń. Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu do dnia 16 grudnia (środa) pod adresem:
Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM
16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58
e-mail: razem@federacjasuwalki.pl
www.federacjasuwalki.pl

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

FIO_MPiPS_logo1-600x400

Czytaj dalej →

Kawiarenka obywatelska „Jak dbać o zdrowie by cieszyć się życiem?”

Kawiarenka obywatelska „Jak dbać o zdrowie by cieszyć się życiem?”

10 grudnia (czwartek), godz. 17.00
sala konferencyjna Aquapark Suwałki

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM zaprasza wszystkich zainteresowanych na kawiarenkę obywatelską „Jak dbać o zdrowie by cieszyć się życiem?”. Spotkanie organizowane jest w czwartek 10 grudnia 2015 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjna w Aquaparku przy ul. Papieża Jana Pawła II 7 w Suwałkach.

Tematem grudniowego spotkania, będzie dbałość o zdrowie, zarówno w jej aspekcie fizycznym, jak też psychicznym. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – mówi łacińska sentencja. Czasy, w których żyjemy, są coraz bardziej wypełnione aktywnością umysłową, a coraz mniej aktywnością fizyczną, podczas gdy regularna aktywność fizyczna, połączona ze zdrowym sposobem odżywiania się, pomogłaby w wypracowaniu stanu równowagi pomiędzy ciałem a umysłem, która jest niezbędna dla zachowania zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Warto poświęcić czas na zadbanie o swoje zdrowie i dobre samopoczucie, aby efektywnie i z poczuciem spełnienia wykonywać swoją pracę zawodową. Jest to rodzaj polisy na dalsze życie.

Gośćmi kawiarenki będą:

 • Joanna Fedoruk – dietetyczka
 • Ewa Korneluk – lekarz
 • Iwona Łazarska – instruktor Zumba Fitness
 • Marta Sierocka – dietetyczka
 • Katarzyna Ulak – psychiatra

a także przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy instytucji publicznych oraz członkowie organizacji pozarządowych.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu i dyskusji. Wstęp wolny.

Suwalska Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

Spotkanie organizowane jest we współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Suwałkach i odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj dalej →

Otwarcie wystawy „THE TREE D” w Suwałkach

Otwarcie wystawy „THE TREE D” w Suwałkach

17 listopada (wtorek), godz. 16.30 Suwalski Ośrodek Kultury

W dniu 17 listopada 2015 r., o godzinie 16.30 w Suwalskim Ośrodku Kultury odbędzie się oficjalne otwarcie wystawy fotograficznej „The Tree D”. Tematyką przewodnią wystawy są rodzime gatunki drzew występujące w regionie północno – wschodniej Polski. Jednym z jej elementów będą zdjęcia wykonane w technologii trójwymiarowej. Ich oglądanie nie wymaga użycia okularów 3D. Ekspozycja zostanie udostępniona zwiedzającym do dnia 13 grudnia 2015 r. Otwarciu wystawy towarzyszy prelekcja, poczęstunek oraz stoiska promocyjne.
Organizatorem wystawy jest suwalskie stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, które serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Suwałk i regionu do jej obejrzenia.
Wystawa jest jednym z elementów realizowanego przez stowarzyszenie projektu pn. „Ochrona zadrzewień – promocja rodzimych gatunków drzew północno wschodniej Polski”, który korzysta ze wsparcia finansowego Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czytaj dalej →

SZKOLENIE „Aspekty prawne funkcjonowania organizacji pozarządowej”

SZKOLENIE „Aspekty prawne funkcjonowania organizacji pozarządowej”

20 listopada 2015 r.

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty pod tytułem „Aspekty prawne funkcjonowania organizacji pozarządowej”, która odbędą się w piątek 20 listopada br. w godz. 9.00 – 15.00 w sali konferencyjnej przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania. Program łączy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej i został tak opracowany, aby dostarczyć wiedzy na temat prawnych i formalnych podstaw funkcjonowania organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) i możliwości ich rozwoju oraz informacji o zmianach prawnych, jakie w przypadku III sektora zostały w ostatnim okresie przyjęte (np. dotyczące prawa o stowarzyszeniach czy KRS).

Zakres tematyczny szkolenia:

 • podstawy prawa cywilnego przydatne w działalności organizacji pozarządowych

 • prawne formy podmiotów organizacji pozarządowych w Polsce

 • fundacje i stowarzyszenia (cele, funkcje, zadania, rejestracja w KRS – krok po kroku)

 • odpowiedzialność prawna członków organów zarządzających i kontrolnych w organizacjach pozarządowych

 • zatrudnienie w organizacjach pozarządowych

 • wolontariat

 • status Organizacji Pożytku Publicznego

 • współpracę administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Szkolenie poprowadzi Jarosław Ruszewski – doktor nauk prawnych i radca prawny z wieloletnim doświadczeniem. Prezes stowarzyszenia Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach i Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM. Przewodniczący Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego członek Podlaskiej. W 2013 r. odznaczony przez Prezydenta RP  brązowym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz aktywizowania i angażowania społeczności lokalnych. Inicjator rozwoju III sektora, ekonomii społecznej oraz praktyk zapewniający wsparcie prawne dla organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych.

Zgłoszenia

Liczy się kolejność zgłoszeń. Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu do dnia 13 listopada (piątek) pod adresem:

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

Formularz zgłoszeniowy →

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

FIO_200

Czytaj dalej →

Ocena jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi – raport z powtórnego badania Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy w Suwałkach

Ocena jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi – raport z powtórnego badania Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy w Suwałkach

Zapraszamy do lektury raportu z badań, jakie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zrealizowało metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy w ramach projektu „Razem dla Suwałk. Badania te miały na celu dokonanie diagnozy słabości relacji samorządu i organizacji pozarządowych oraz formułowanie propozycji rozwiązań, które stanowić mają wytyczne dla organizacji pozarządowych i lokalnej administracji samorządowej odnośnie budowania poprawnych relacji i efektywnej współpracy międzysektorowej. Rezultatem oceny nie ma być ocena samorządu, ale dalsze doskonalenia współpracy oraz wypracowanie metody systematycznej oceny stanu współpracy. Mamy nadzieję, iż raport posłuży podjęciu prac nad wieloletnim programem wspólpracy Miasta Suwałki z III sektorem.

Pobierz plik .pdf →

Czytaj dalej →

Kawiarenka obywatelska „Współczesna kondycja kultury w Suwałkach”

Kawiarenka obywatelska „Współczesna kondycja kultury w Suwałkach”

17 listopada (wtorek), godz. 17.00
sala kameralna Suwalskiego Ośrodka Kultury

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM zaprasza wszystkich zainteresowanych na kawiarenkę obywatelską „Współczesna kondycja kultury w Suwałkach”. Spotkanie organizowane jest we wtorek 17 listopada 2015 r. o godz. 17.00 w sali kameralnej Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Papieża Jana Pawła II 5 w Suwałkach.

Głównym tematem kawiarenki będzie prezentacja najnowszego opracowania „Nowe kierunki, nowe drogowskazy. Współczesna kondycja kultury w Suwałkach”, będącego kompleksową diagnozą suwalskiej oferty kulturalnej. Publikacja została opracowana przez Fundację Laboratorium Badań i Działań Społecznych „Soclab” na zlecenie Urzędu Miejskiego w Suwałkach i została oparta na analizie danych oraz odpowiedzi udzielonych w lipcu 2015 roku przez 375 respondentów. Raport złożony jest z kilku części i dotyczy wielu aspektów kultury w mieście, również potrzeb i oczekiwań odbiorców.
Można go bezpłatnie pobrać ze strony: www.um.suwalki.pl/raport-o-kulturze/.

Gościem specjalnym kawiarenki będzie Maciej Białous – współautor raportu, socjolog, pracownik Zakładu Historii Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu
w Białymstoku. W trakcie spotkania głos zabiorą również zaproszeni goście: przedstawiciele władzy samorządowej, pracownicy suwalskich instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych.

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu i dyskusji. Wstęp wolny.

Suwalska Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

Czytaj dalej →

II spotkanie regionalne z cyklu: „Monitoring funduszy europejskich”

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM we współpracy z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych serdecznie zapraszają na:

II spotkanie regionalne z cyklu: „Monitoring funduszy europejskich”

Jeżeli zależy Ci na łatwym dostępie dla III sektora do środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 to to spotkanie jest właśnie dla Ciebie!!!

Celem spotkania jest rozpoczęcie procesu budowania regionalnej grupy ds. monitorowania funduszy europejskich w województwie podlaskim.

Spotkanie odbędzie się w dniu 4 listopada 2015 roku w godz. 12.00 – 17.00 w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach, ul. Noniewicza 91.

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia: 02.11.2015 r. do godz. 15.30.

Adres kontaktowy: e-mail: razem@federacjasuwalki.pl; nr tel.: 87/5650258

 

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu „Monitoring funduszy europejskich”, realizowanego przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych w partnerstwie
z Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych. Projekt jest finansowany
ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla demokracji.

Czytaj dalej →

„Pomoc dzieciom i młodzieży – interdyscyplinarne strategie pomocy ofiarom przestępstw”

„Pomoc dzieciom i młodzieży – interdyscyplinarne strategie pomocy ofiarom przestępstw”

Kawiarenka obywatelska

23 października, godz. 10.00, Suwalski Ośrodek Kultury

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM zaprasza wszystkich zainteresowanych na kawiarenkę obywatelską pt. „Pomoc dzieciom i młodzieży – interdyscyplinarne strategie pomocy ofiarom przestępstw”. Spotkanie organizowane jest w piątek 23 października 2015r. o godz. 10.00 w sali kameralnej Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Papieża Jana Pawła II 5 w Suwałkach.

Program spotkania:

10.00 Prezentacja filmu „Dzieci dzwonią”

Andrzej Mańkowski, Polska 2014, 30′

10.30 Dyskusja z udziałem zaproszonych gości:

* Alicja Romanowska – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

* Ewa Balik – Januszewska – Stowarzyszenie „Wybór” w Suwałkach

* Jarosław Ruszewski – Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

Kawiarenkę poprzedza prezentacja filmu dokumentalnego pt. „Dzieci dzwonią” w reż. Andrzeja Mańkowskiego dotyczącego prowadzonego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Dzieci dzwonią z najróżniejszymi sprawami. Najczęściej dzwonią nie raz. Andrzej Mańkowski umiejętnie buduje opowieść – od żartów po dramatyczny finał – i znakomicie wykorzystuje ograniczenia formalne – nie możemy przecież usłyszeć głosu dzwoniących, ani zobaczyć twarzy konsultantek Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Otrzymujemy więc film jednocześnie szczery i dyskretny, pełen po mistrzowsku opanowanych emocji, bo też imponująco opanowane są dziewczyny odbierające telefon 116 111.

Organizatorem spotkania jest Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM, a partnerem Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT i Suwalski Ośrodek Kultury.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa pracy i polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

FIO_200

Czytaj dalej →

SZKOLENIE „Asertywność w działalności organizacji pozarządowej, czyli jak budować dobre relacje personalne”

SZKOLENIE „Asertywność w działalności organizacji pozarządowej, czyli jak budować dobre relacje personalne”

25 października 2015 r.

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty pod tytułem „Asertywność w działalności organizacji pozarządowej, czyli jak budować dobre relacje personalne”, która odbędą się w niedzielę 25 października  br. w godz. 9.00 – 15.00 w sali konferencyjnej przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania. Szkolenie służy wyposażeniu uczestników w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego zarządzania wolontariuszami w organizacjach pozarządowych. Program łączy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej i treningowej. Program szkolenia został tak opracowany, aby dostarczyć wiedzy na temat tego, czym jest asertywność oraz nauczyć postawy asertywnej w kontaktach z ludźmi.

Program szkolenia:

 1. Wstęp: ćwiczenia wprowadzające i integrujące grupę
 2. Budowanie postawy asertywnej:

–        typy zachowań – agresja, bierność, manipulacja i asertywność

–        po co asertywność? koszty braku asertywności

–        świadomość własnych zasobów –  kwestionariusz „mapa asertywności”

–        ­monolog wewnętrzny pomiędzy wolnością i odpowiedzialnością – chcę czy muszę?

–   ­analiza transakcyjna – wewnętrzny głos „Ja – Dorosłego” podstawą myślenia asertywnego

–        ­komunikat ja – jako technika zmniejszania oporu u odbiorcy

–        ­przekonujący język ciała – ćwiczenie postawy, głosu, gestów i mimiki

–    ­wybrane techniki asertywne – z treści na proces, zdarta płyta, asertywna odmowa, wyznaczanie granic, sondowanie, zamiana oceny w opinie, odkładanie na później, model FUO, model kanapki

 1. Blok treningowy – odgrywanie ról, wspólna analiza, wnioski.

Szkolenie poprowadzi  Mariola Adamin – psycholog kliniczny, psychoterapeuta, trenerka umiejętności społecznych, Od 23 lat pracuje w szpitalu psychiatrycznym w Suwałkach, prowadzi Pracownię Psychologiczną.

Zgłoszenia

Liczy się kolejność zgłoszeń. Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem

lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem:

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

 

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Czytaj dalej →

SZKOLENIE „Wolontariat – jak skutecznie zarządzać wolontariuszami w organizacji pozarządowej”

SZKOLENIE „Wolontariat – jak skutecznie zarządzać wolontariuszami w organizacji pozarządowej”

27 października 2015 r.

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty pod tytułem „Wolontariat – jak skutecznie zarządzać wolontariuszami w organizacji pozarządowej”, które odbędzie się we wtorek 27 października w godz. 12.00 – 18.00 w sali konferencyjnej przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania.

Szkolenie służy wyposażeniu uczestników w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego zarządzania wolontariuszami w organizacjach pozarządowych. Obejmuje takie zagadnienia jak:

– wolontariat – historia, definicja, rodzaje

– prawne aspekty wolontariatu

– przygotowanie organizacji do współpracy z wolontariuszami

– określenie warunków współpracy i oczekiwań wolontariuszy i koordynatorów

– zarządzanie wolontariatem w organizacji

– rekrutacja i monitoring pracy wolontariuszy

– komunikacja z wolontariuszami

– planowanie pracy wolontariuszy

– indywidualny program wolontarystyczny

– motywowanie i nagradzanie wolontariuszy

– karta etyczna wolontariuszy

– Organizacja Przyjazna Wolontariuszom

– organizowanie wolontariatu w środowisku lokalnym

– rola Podlaskiej Sieci Wolontariatu w procesie wspierania organizacji pozarządowych w zakresie rekrutacji i doskonalenia wolontariuszy.

Szkolenie poprowadzi Anna Ruszewska – koordynator Regionalnego Centrum Wolontariatu, Prezes Podlaskiej Sieci Wolontariatu, która zna tematykę szkolenia od strony merytorycznej, jak i praktycznej. Dzięki temu poznają Państwo dużo przykładów z życia, dobrych praktyk oraz metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu wolontariuszami.

Zgłoszenia

Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą do dnia 21 października 2015 r. pod adresem:

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Bezpłatne szkolenie i trening symulacyjny z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Bezpłatne szkolenie i trening symulacyjny z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

„Szkolenie i trening symulacyjny z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”

29 września 2015 r.

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji na bezpłatne szkolenie i trening symulacyjny z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie odbędzie się we wtorek 29 września w godz. 9.00 – 15.00 w Laboratorium Symulacji Medycznych mieszczącym się w Parku Naukowo-Technologicznym Polska – Wschód sp. z o.o. w Suwałkach przy ul. Innowacyjnej 1. Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez wykwalifikowanych trenerów symulacji medycznych w różnym stopniu zaawansowania z wykorzystaniem zwykłych fantomów lub nowoczesnych metod symulacji medycznych na zaawansowanych symulatorach medycznych. Szkolenie takie jest bardzo efektywne a osoby przeszkolone uzyskują praktyczną umiejętność wykonywania czynności ratunkowych (podczas szkoleń czynności wykonywane są wielokrotnie przez uczestników w trakcie symulacji medycznych aż do utrwalenia praktycznej umiejętności ich wykonania). Po zakończonym szkoleniu zostanie wystawiony certyfikat Laboratorium Symulacji Medycznych o przebytym szkoleniu.

Celem szkolenia jest pobudzenie logicznego myślenia uczestników szkolenia w czasie wykonywania czynności ratunkowych w celu prowadzenia świadomej akcji ratunkowej wraz z nauką praktycznego wykorzystania umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej:

 • „Sobie” w przypadku urazów, oparzeń itp. oraz zachorowań np.: zawał, bóle różnego pochodzenia bez użycia sprzętu medycznego i leków i alternatywnie z użyciem środków medycznych.
 • „Innym osobom” w przypadku urazów, oparzeń itp. oraz zachorowań np.: zawał, bóle różnego pochodzenia bez użycia sprzętu medycznego i leków oraz alternatywnie z użyciem środków medycznych.
 • Nauka obsługi i posługiwania się sprzętem medycznym znajdującym się na wyposażeniu zestawu PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami kramera.
 • Ocena stanu zagrożenia w miejsca zdarzenia wraz z praktyczną nauką jego zabezpieczenia (z uwzględnieniem specyfiki miejsca pracy uczestnika szkolenia).
 • Ocena poszkodowanego i podjęcie czynności ratunkowych w przypadku osób z zaburzeniami świadomości, omdlenia, trudności z oddychaniem, osoba nieprzytomna.
 • Podjęcie czynności ratunkowych w przypadku zatrzymania krążenia, mechanizmy zatrzymań (urazowe, kardiogenne itp.), schemat postępowania, prowadzenie czynności ratunkowych, nauka ich wykonania, praktyczne zastosowanie.
 • Prowadzenie czynności ratunkowych w przypadku pacjenta urazowego z wykorzystaniem deski do unieruchamiania, zasady pracy zespołu, sposoby stabilizacji, zasady transportu i ewakuacji poszkodowanego na etapie udzielania pierwszej pomocy (przed przybyciem jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego).
 • Psychologiczne aspekty radzenia sobie ze stresem w trakcie prowadzenia podstawowych czynności ratunkowych, ze stresem pacjenta, otoczenia, panowanie nad grupą – tłumem.

 

Zgłoszenia

Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem:

Suwalska Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj dalej →

Federacja ogłasza nabór na wyjazd na konferencję „Rok po VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych” – Warszawa, 15-16 października

Federacja ogłasza nabór na wyjazd na konferencję „Rok po VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych” – Warszawa, 15-16 października

Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM zaprasza członków Federacji do udziału w dniach 15 i 16 października br. w Warszawie konferencji „Rok po VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych”, prezentującej Strategiczną Mapę Drogową Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce. Z uwagi na to, iż organizacje zrzeszone w Federacji uczestniczyły aktywnie w tego typu wydarzeniach w Białymstoku i warszawie w roku ubiegłym, także i teraz chcemy wyrazić swoje stanowisko.

Konferencja będzie nie tylko okazją do porozmawiania w gronie reprezentantów organizacji z całej Polski na temat wdrożenia Strategicznej Mapy Drogowej i powiązania jej z politykami strategicznymi administracji rządowej i JST. Chcemy również spotkać się – jeszcze w tym gorącym okresie przedwyborczym – z kluczowymi politykami odpowiedzialnymi w swoich środowiskach za kwestie programowe i wspólnie ze Stowarzyszeniem Art. 61 przeprowadzić debatę z politykami na temat sposobu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Z uwagi na to, że o rekrutacji decyduje termin nadsyłania zgłoszeń, OSOBY, które są zainteresowane zbiorowym i opłaconym przez Federację w ramach projektu FIO „RAZEM skuteczni w działaniu” wyjazdem (przejazd, wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie), proszone są o zgłaszanie się do Federacji z podaniem: imienia i nazwiska oraz organizacji na adres poczty elektronicznej: razem@federacjasuwalki.pl, tel. 87 565 02 58 lub kom. 503 116 243. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 17 września (czwartek) do godz. 18.00. Liczba miejsc sfinansowanych przez Federację jest ograniczona!!!

Informacje o konferencji:

http://ofop.eu/aktualnosci/zaproszenie-na-konferencje-rok-po-vii-ofip

Wyjazd na konferencję „Rok po OFOPie” organizowany jest w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

FIO_200

Czytaj dalej →

Wyniki konsultacji Programu współpracy Miasta Suwałki z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

Zakończyły się konsultacje Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. Teraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy trafi na wrześniową sesję Rady Miejskiej w Suwałkach. W załączniku znajdują się:

Czytaj dalej →

Spotkanie konsultacyjne dotyczące programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2016

Spotkanie konsultacyjne dotyczące programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2016

Spotkanie konsultacyjne w sprawie przyjęcia programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odbędzie się 16 września br. o godz. 17.00, w sali konferencyjnej PRYZMATu w Suwałkach przy ul. Noniewicza 91.
Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie konsultacyjne w sprawie programu współpracy Województwa Podlaskiego w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do konsultacji zostały przedstawione następujące dokumenty:
1. Priorytetowe zadania współpracy w 2016 roku,
2. Harmonogram otwartych konkursów ofert w 2016 roku,
3. Procedura zlecania zadań organizacjom pozarządowym.
Dokumenty znajdują się pod linkiem: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/organizacje_pozarzadowe/program-wspolpracy-samorzadu-woj.html

Program współpracy dotyczy różnorodnych form współpracy. Dokument zawiera katalog priorytetowych zadań publicznych w zakresie współpracy Samorządu z organizacjami. Reguluje zasady współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami. Organizacje pozarządowe poza Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego współtworzą społeczna politykę Województwa uczestnicząc w procesie konsultowania dokumentów strategicznych.

Projekty oraz formularz w załącznikach poniżej

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”,współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
FIO_MPiPS_logo1-600x400

Czytaj dalej →

Bezpłatne specjalistyczne doradztwo dla organizacji pozarządowych zrzeszonych w Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

Bezpłatne specjalistyczne doradztwo dla organizacji pozarządowych zrzeszonych w Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

Suwalska Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w federacji do skorzystania
z bezpłatnego i profesjonalnego doradztwa z zakresu: pozyskiwania funduszy, prawa, księgowości i marketingu.

Poza doradztwem oferujemy także:

 • możliwość nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń i urządzeń biurowych na organizowane spotkania i szkolenia.
 • skorzystanie ze stanowiska pracy wyposażonego w sprzęt biurowy i Internet.
 • dostęp do aktualnych regulacji prawnych i wzorów dokumentów, publikacji oraz informacji dotyczących działalności organizacji pozarządowych w kraju i zagranicą.

Doradztwo świadczone jest nieodpłatnie po wcześniejszym umówieniu terminu poprzez kontakt osobisty w trakcie ustalonych dyżurów doradców w siedzibie Federacji przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi poniżej.

 

Doradztwo z pozyskiwania funduszy Kontakt do doradcy
Zakres doradztwa:

pozyskiwanie środków przeznaczonych na rozwój podmiotów organizacji pozarządowych – polskie środki prywatne, fundusze unijne, inne fundusze zagraniczne, środki publiczne, instytucje grantodawcze, zasady tworzenia i realizacji projektów, sporządzanie biznes planów i inne w zależności od potrzeb.

Doradca: Izabela Tomaszewska

Federacja RAZEM

ul. Noniewicza 91

16 – 400 Suwałki

e-mail: it1982@wp.pl

telefon: 87 565 02 58

668 192 920

 

 

Doradztwo prawne: Kontakt do doradcy
Zakres doradztwa:

tworzenie podmiotów III sektora (fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych itp.), opracowywanie dokumentów, nadzór i kontrola organizacji, rejestracja sądowa podmiotów, działalność gospodarcza, prawo cywilne, prawo pracy, środki ochrony prawnej, ochrona danych osobowych, partnerstwo publiczno-prywatne, przygotowywanie wzorów umów, korzystanie z praw autorskich i inne w zależności od potrzeb.

Doradca: Jarosław Ruszewski

Federacja RAZEM

ul. Noniewicza 91

16 – 400 Suwałki

e-mail: jaroslaw.ruszewski@gmail.com

telefon: 87 565 02 58

503 116 243

 

Doradztwo księgowe: Kontakt do doradcy
Zakres doradztwa:

rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym, kwestie VAT-u, rozliczanie podróży służbowych, księgowość organizacji pozarządowych, rozliczanie dotacji, wdrażanie systemu księgowego, budowa planu kont księgowych, wdrażanie polityki rachunkowości, sporządzanie sprawozdań finansowych i inne w zależności od potrzeb.

Doradca: Irena Kwiatkowska

Federacja RAZEM

ul. Noniewicza 91

16 – 400 Suwałki

e-mail: kwiat-irena@wp.pl

telefon: 87 565 02 58

502 037 638

 

Doradztwo marketingowe: Kontakt do doradcy
Zakres doradztwa:

efektywne sposoby promocji organizacji pozarządowych, sposoby pozyskiwania sponsora, PR, współpraca z mediami, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, budowanie i funkcjonowanie stron internetowych, reklama, materiały reklamowe dla organizacji (gadżety) i inne w zależności od potrzeb.

Doradca: Karol Świerzbin

Federacja RAZEM

ul. Noniewicza 91

16 – 400 Suwałki

e-mail: karol@pogodnesuwalki.pl

telefon: 87 565 02 58

507 860 241

 

 

ZAPRASZAMY

Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem:

Suwalska Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58

e-mail: razem@federacjasuwalki.pl

www.federacjasuwalki.pl

 

Doradztwo odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

FIO_MPiPS_logo1-600x400

Czytaj dalej →

Pozyskiwanie funduszy na realizację celów statutowych organizacji

Pozyskiwanie funduszy na realizację celów statutowych organizacji

Szkolenie dla organizacji pozarządowych zrzeszonych w Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

„Pozyskiwanie funduszy na realizację celów statutowych organizacji”
12 września 2015 r.

Suwalska Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty pod tytułem „Pozyskiwanie funduszy na realizację celów statutowych organizacji”, które odbędą się w sobotę 12 września w godz. 9.00 – 15.00 w sali konferencyjnej przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach.
Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w Federacji: członków, działaczy czy wolontariuszy zaangażowanych w ich działania. Program łączy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej.
Szkolenie służy przedstawieniu możliwości i źródeł pozyskiwania środków finansowych na temat nowych możliwości wsparcia finansowego na realizację celów statutowych organizacji min. w oparciu o perspektywę budżetową na lata 2014-2020, oraz część warsztatową pozwalającą poznać tajniki przygotowania skutecznej aplikacji.
Biorąc pod uwagę, iż aktualnie został ogłoszony konkurs w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2016 r. i trwa nabór wniosków, duża część szkolenia poświęcona będzie przygotowywaniu ofert do tego konkursu.
Program szkolenia:
I moduł – dostępne źródła finansowania (w tym dotacje z programów rządowych m.in. z FIO, jednostek samorządu terytorialnego, Unii Europejskiej, banków, fundacji prywatnych itp.),
II moduł – warsztat sporządzania prawidłowej aplikacji o środki finansowe.
Szkolenie poprowadzi Izabela Tomaszewska – doradca z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania środków finansowych oraz ich prawidłowego rozliczania; trener i wykładowca na szkoleniach z zakresu pozyskiwania środków unijnych w tym min. przez podmioty ekonomii społecznej; od wielu lat koordynator projektów unijnych jak również specjalista w zakresie rozliczeń; autorka dziesiątek skutecznych aplikacji o środki unijne w ramach programów miękkich jak też inwestycyjnych.

Zgłoszenia
Prosimy o zgłoszenia osobiste, telefoniczne, e-mailem lub pocztą na załączonym formularzu pod adresem:
Suwalska Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM
16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58
e-mail: razem@federacjasuwalki.pl
www.federacjasuwalki.pl

Szkolenie odbywa się w ramach projektu „RAZEM skuteczni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj dalej →

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne „Cudze sadzicie…”

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne „Cudze sadzicie…”

28 sierpnia (piątek), godz. 17.00 – 22.00, Mikołajewo

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach zaprasza wszystkich zainteresowanych ochroną przyrody, na bezpłatne spotkanie szkoleniowo-integracyjne „Cudze sadzicie…”, które odbędzie się dnia 28 sierpnia (piątek) br. w godz. 17.00 – 22.00 w Mikołajewie.

W ramach spotkania oferujemy, m.in.:

 • wizytę studyjną w Maćkowej Rudzie – miejscu wprowadzonych przez nas zadrzewień;
 • szkolenie dot. aspektów prawnych ochrony zadrzewień, w tym usuwania drzew (przydomowych, śródpolnych);
 • pokaz zdjęć drzew w technologii 3D;
 • możliwość wzajemnej integracji;
 • nawiązanie współpracy i dyskusje;
 • ognisko;
 • saunę.

Spotkanie odbędzie się w „Pensjonacie Wigierskim”, Mikołajewo 22c, 16 – 503 Krasnopol i jest całkowicie bezpłatne. Zapewniamy przejazd na trasie Suwałki – Mikołajewo – Suwałki oraz transport związany z wizytą studyjną w Maćkowej Rudzie i poczęstunek przy ognisku. Wyjazd z Suwałk o godz. 17.00 z parkingu przy III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Noniewicza. Powrót ok. godz. 22.

Serdecznie zapraszamy.

Liczba miejsc ograniczona!!!

Zgłoszenia i informacje:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki

tel. 087/ 565 02 58, kom. 600 435 144, 791 049 691.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Ochrona zadrzewień – promocja rodzimych gatunków drzew północno – wschodniej Polski”, dofinansowywanego przez Islandię, Lichtenstein, i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, realizowanego w ramach Programu PL02 – Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów.

Czytaj dalej →

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Programu współpracy Miasta Suwałki na 2016 rok – 12 sierpnia, godz. 16.00

Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016 odbędzie się w środę, 12 sierpnia, o godzinie 16 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, s. 26.
Uwagi do projektu można zgłaszać również na formularzu zgłaszania opinii do 19 sierpnia 2015 roku mailem, wysłać pocztą, bądź przynieść do Kancelarii Urzędu Miejskiego, przy ul. A. Mickiewicza 1.

Czytaj dalej →

Dołącz
Top