Walne Zebranie Członków Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

ZAPROSZENIE
na Walne Zebranie Członków Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM
23 czerwca 2016 roku

Zgodnie z wymogami Statutu, zapraszamy członków 24 organizacji wchodzących w skład Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM, na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach. Poza zatwierdzeniem sprawdzań z działalności za rok ubiegły, na Walnym Zebraniu odbędą się wybory organów na kolejną dwuletnią kadencję.

Porządek obrad Zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2015 r.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres
2014 -2015r.
6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania ze swej działalności oraz
sprawozdania zawierającego wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych za
2015 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 r.
2) Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności za okres 2014 -2015 r.
3) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za okres 2014 – 2015 r.
4) Udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej za okres 2014 – 2015r.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór władz: Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia osób, które będą mogły w imieniu
Stowarzyszenia podpisywać umowy z członkami Zarządu
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

W przypadku uwag, wniosków itp. proszę zgłaszać je bezpośrednio: e-mail: razem@federacjasuwalki.pl, tel. 87 565 02 58, 503 116 243 lub osobiście w biurze przy ul. Noniewicza 91.

Zapraszam,
W imieniu Zarządu
Dr Jarosław Ruszewski
Prezes Zarządu

Przewiń do góry