Aktualności

Zaproszenie na seminarium branżowe dla organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców miasta, przedstawicieli organizacji pozarządowych, urzędników, radnych i wszystkich chętnych na kawiarenkę obywatelską, która odbędzie się w czwartek 22 maja br. o godz. 17.00 w Restauracji „Na Starówce” przy ul. Chłodnej 2 w Suwałkach.

Spotkanie ma umożliwiać suwalskim organizacjom działającym w tym samym obszarze tematycznym poznanie się, wymianę doświadczeń oraz kształtowanie współpracy umożliwiającej realizację w przyszłości wspólnych partnerskich inicjatyw.

Program:
1. prezentacja organizacji pozarządowych,

 1. perspektywy rozwoju współpracy między organizacjami oraz organizacjami a samorządem w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży w Suwałkach,
 2. zdefiniowanie i usystematyzowanie problemów oraz potrzeb ważnych dla organizacji pozarządowych zajmujących się dziećmi i młodzieżą,
 3. postulaty zmian dotyczących kierunków współpracy między organizacjami a administracją samorządową w Suwałkach (konkursy ofert, polityka lokalowa, patronaty, projekty partnerskie itp.),
 4. oferta Suwalskiego Biura Wolontariatu,
 5. wsparcie organizacji (doradztwo, szkolenia, informacja o aktualnych konkursach grantowych, itp.).

Wspólne poznanie się oraz identyfikowanie problemów, a następnie szukanie i opracowywanie rozwiązań z udziałem organizacji zajmujących się określoną branżą, będzie służyło wzmocnieniu potencjału tych organizacji oraz polepszeniu współpracy pomiędzy suwalskim samorządem a organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami.

Otwarta formuła spotkania daje każdej organizacji szansę uzyskania informacji, wypowiedzenia się oraz aktywnego włączenia się w działania z zakresu interesującego go tematu, w warunkach umożliwiających poznanie się i integrację.

 

Załączniki:
Zaproszenie na seminarium branżowe dla organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży

Czytaj dalej →

Kawiarenka Obywatelska „Suwałki są miastem przyjaznym dla seniorów?!”

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców miasta, przedstawicieli organizacji pozarządowych, urzędników, radnych i wszystkich chętnych na kawiarenkę obywatelską, która odbędzie się w czwartek 22 maja br. o godz. 17.00 w Restauracji „Na Starówce” przy ul. Chłodnej 2 w Suwałkach.

Spotkanie odbędzie się w formie debaty oksfordzkiej. Teza debaty brzmi: „Suwałki są miastem przyjaznym dla seniorów”. Za lub przeciw tezie wypowiedzą się zaproszeni mówcy oraz wszyscy chętni uczestnicy kawiarenki. Każdy będzie mógł wyrazić swoje zdanie odnosząc się do wypowiedzi innych, przedstawiając własne argumenty lub tylko zajmując określone miejsce na sali. W kawiarence weźmie udział Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk.

Spotkanie zostanie poświęcone sytuacji osób starszych w Suwałkach. Tych zdrowych i zadowolonych oraz tych, którzy żyją w trudnych warunkach i potrzebują wsparcia. O samotności i radości życia seniorów, o zdrowiu i włączaniu seniorów do aktywności na rzecz Suwałk. Osoby starsze mogą być szanowane, podziwiane, słuchane lub pomijane, lekceważone, usunięte w cień. Seniorów z każdym rokiem w naszym mieście przybywa. Czy warto wykorzystać ich głos, wiedzę, doświadczenie a nawet głowy i ręce do pracy na rzecz Miasta?

W roli mówców wystąpią (kolejność alfabetyczna):
– Agnieszka Dziemian – Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Kalina”
– Barbara Grabowska – Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
– Adam Ołowniuk – Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
– Jadwiga Sowulewska – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
– Agnieszka Szyszko – Pełnomocnik Prezydenta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
– Bogdan Wieczorek – lekarz psychiatra

Na debatę oksfordzką zapraszamy zarówno seniorów, jak i ludzi młodych, członków organizacji po-zarządowych oraz wszystkich mieszkańców Suwałk.

 

Załączniki:
Zaproszenie na II Kawiarenkę Obywatelską

Czytaj dalej →

Powstała Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

Powstała Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

Dnia 14 maja 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, odbyło się zebranie założycielskie związku organizacji pozarządowych z miasta Suwałki o nazwie Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM. Zebrani przedstawiciele 21 stowarzyszeń i fundacji podjęli decyzje dotyczące utworzenia tego swoistego stowarzyszenia zrzeszającego nie jak to zwykle bywa osoby fizyczne ale pojedyncze organizacje pozarządowe. Przyjęto nazwę, logo, statut oraz wybrano władze na dwuletnią kadencję.

Podstawowym zadaniem Federacji jest budowanie płaszczyzny współpracy, integracja środowiska, wymiana informacji i doświadczeń oraz inicjowanie wspólnych działań. Federacja ma pełnić rolę rzecznika interesów organizacji członkowskich, podejmując działania tam, gdzie pojedyncze organizacje są za słabe, gdzie potrzeba silnego głosu wyrażenia wspólnego stanowiska. Organizacjom zależy, aby szybciej i skuteczniej rozwiązywać problemy w ich działalności. Chcą pracować na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, reprezentować interesy organizacji, budować ich rzetelny wizerunek oraz promować partnerską współpracę z administracją publiczną i biznesem.

Federacja powstała w wyniku partnerskiej współpracy suwalskich organizacji pozarządowych na bazie projektu „Razem dla Suwałk” zainicjowanego przez stowarzyszenie PRYZMAT. Majowe zebranie założycielskie poprzedzone było dwoma wyjazdowymi warsztatami, które odbyły się w lutym i kwietniu br. w Gawrych Rudzie. W trakcie tych spotkań organizacje pozarządowe zintegrowały się oraz pracowały nad utworzeniem federacji: misją, celami, statutem, kampanią promocyjną i przyszłymi działaniami. Dyskutowano też na temat mocnych i słabych stron suwalskich organizacji społecznych, dotychczasowej współpracy z administracją samorządową oraz oczekiwaniami na przyszłość. Dzięki wspólnym wyjazdom spotkaniom szkoleniowym i stałemu kontaktowi poszczególne organizacje zaczęły blisko ze sobą współpracować, a samo powołanie Federacji pojawiło się jako efekt wspólnych przemyśleń i dyskusji. Okazało się to rozwiązaniem, na które wszyscy czekają, a które służyć ma organizacjom członkowskim w skuteczniejszym rozwiązywaniu problemów ich indywidualnej i wspólnej działalności.

Współdziałanie na rzecz dobra wspólnego, zdaniem organizacji tworzących federację, stanowi wyraz dojrzałości i odpowiedzialności podmiotów społecznych, a także ma przyczyniać się do rozwoju nie tylko samego III sektora, ale również miasta i jego mieszkańców. Jednym z ustaleń federacji, jest dbanie o przestrzeganie standardów działania. Niezależność, przejrzystość, odpowiedzialność, rzetelność, partnerstwo i unikanie konfliktu interesów to podstawowe zasady do których zgodnie z przyjętą „Kartą Zasad Działania Organizacji Pozarządowych”, zobowiązują się w federacji organizacje członkowskie.

Zarząd Federacji:
Prezes – Jarosław Ruszewski (Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT)
Wiceprezes – Ewa Katarzyna Kotowska (Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach)
Wiceprezes – Adam Niewulis (Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012”)
Sekretarz – Adam Ołowniuk (Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej)
Skarbnik – Danuta Złotnik (Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku)
Członek – Ewa Wosiak (Stowarzyszenie Spełniona Nadzieja)
Członek – Andrzej Świtaj (Klub Sportowy „Jaćwing” – Suwałki Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”)

Komisja rewizyjna Federacji:
Przewodniczący – Tomasz Bziom (Stowarzyszenie Suwalskiego Sportu „Ósemka”)
Członek – Jadwiga Zdzisława Sowulewska (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów)
Członek – Grzegorz Świerzbin (Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma)
Federacja zakłada formułę organizacji otwartej, do której mogą w każdej chwili włączać się kolejne zainteresowane suwalskie organizacje pozarządowe. Wszystkie organizacje zainteresowane współpracą i przystąpieniem do Federacji, serdecznie zapraszamy. W tym celu prosimy o kontakt z federacją w biurze stowarzyszenia PRYZMAT przy ul. Noniewicza 91 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: pryzmat@pryzmat.org.pl. Razem możemy więcej!
Lista założycieli Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

 1. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
 2. Fundacja Akademia Piłkarska Wigry Suwałki
 3. Fundacja ART-SOS
 4. Klub Sportowy „Jaćwing” – Suwałki Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”)
 5. Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
 6. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”
 7. Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów
 8. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 9. Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań” w Suwałkach
 10. Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach
 11. Stowarzyszenie Dobre Serce
 12. Stowarzyszenie Featon
 13. Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma
 14. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012
 15. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Przedsiębiorczości JASNE ŻYCIE
 16. Stowarzyszenie Spełniona Nadzieja
 17. Stowarzyszenie Suwalskiego Sportu „Ósemka”
 18. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
 19. Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór”
 20. Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej
 21. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego

Czytaj dalej →

Zebranie założycielskie Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

Dnia 14 maja br. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach odbędzie się zebranie założycielskie zakładanej federacji suwalskich organizacji pozarządowych.

Zgodnie z poczynionymi ustaleniami na spotkaniu warsztatowym dotyczącym utworzenia w Suwałkach federacji organizacji pozarządowych, jakie odbyło się w dniach 26-27 kwietnia 2014 r. w Gawrych Rudzie, zapraszamy upoważnionego przedstawiciela organizacji do udziału w zebraniu założycielskim celem założenia Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM.

Zebranie odbędzie się w dniu 14 maja 2014 r., godz. 17.00 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT przy ul. Noniewicza 91 w Suwałkach. W związku z tym, prosimy o upoważnienie osoby, do podejmowania decyzji w imieniu organizacji, w tym rekomendowania osoby/osób do władz związku tej federacji, zgodnie z załączonym wzorem upoważnienia. Chcemy zaznaczyć, iż osobą upoważnioną z ramienia organizacji może być każdy, kto uzyska takie upoważnienia (może być więc to zarówno Prezes, członek zarządu lub inna osoba, którą Zarząd organizacji upoważni). Upoważnienie te, proszę dostarczyć przed datą zebrania, tak byśmy mogli przygotować je pod względem organizacyjnym.

Planowany przebieg zebrania założycielskiego

 1. Otwarcie zebrania, przedstawienie jego celu oraz jego uczestników.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Podjęcie uchwały o powołaniu Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM.
 4. Dyskusja nad Statutem Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM, zgłoszenie i ewentualne zatwierdzenie poprawek oraz uwag.
 5. Podjęcie uchwały o przyjęciu Statutu.
 6. Wybór komisji skrutacyjnej.
 7. Zgłoszenie kandydatów i wybór władz stowarzyszenia: Zarządu oraz komisji rewizyjnej.
 8. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie zebrania.

W przypadku pytań, pozostajemy do dyspozycji.

Czytaj dalej →

II spotkanie dotyczące budowy Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

II spotkanie dotyczące budowy Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

W dniach 26-27 kwietnia 2014 r. odbyło się już drugie spotkanie dotyczące budowy federacji organizacji pozarządowych miasta Suwałki. Warsztaty odbyły się w Hotelu Nad Wigrami w Gawrych Rudzie. Podczas spotkania dwudziestu jeden organizacjom udało się wypracować nazwę, logo, wizytówkę oraz motto, które będzie przyświecać naszym działaniom a także formę wyboru zarządu, wymagania stawiane członkom i zasady jakimi powinniśmy się kierować w celu osiągnięcia wspólnego kodeksu etycznego. Przed nami kolejne szkolenia, krajowa wizyta studyjna oraz kawiarenki obywatelskie na które zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane działalnością III sektora. Przypominamy, iż zakładamy formułę federacji jako organizacji otwartej, do której mogą w każdej chwili i na każdym etapie jej tworzenia oraz późniejszej działalności włączyć się kolejne zainteresowane organizacje z miasta Suwałki.

Czytaj dalej →

O I Kawiarence Obywatelskiej w DwuTygodniku Suwlaskim

Czytaj dalej →

I Kawiarenka Obywatelska – Reprezentanci III sektora przy Prezydencie Miasta Suwałk

I Kawiarenka Obywatelska – Reprezentanci III sektora przy Prezydencie Miasta Suwałk

Dnia 27 marca 2014 r. w Restauracji „Na Starówce” odbyła się I Kawiarenka Obywatelska. Służyła ona wymianie doświadczeń na temat problemów i działań związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych w Suwałkach.

Spotkanie na które licznie przybyli przedstawiciele organizacji pozarządowych nosiło nazwę „Organy opiniodawczo-doradcze III sektora przy prezydencie Miasta Suwałk”. Zaproszeni mówcy – przedstawiciele reprezentujący suwalskie organizacje pozarządowe w organach opiniodawczo-doradczych funkcjonujących przy prezydencie Miasta Suwałk przedstawili przybyłym gościom swoją dotychczasową działalność i wskazali jak są przez nich reprezentowani. Przedstawione zostały cele oraz zakres działalności organów opiniodawczo-doradczych jak również największe sukcesy z dotychczasowej działalności. Ukazane zostały aktualne informacje nt. budowy Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Suwałki oraz przedstawiona została misja i zamierzenia Federacji, które zostały wypracowane przez uczestników dotychczasowych spotkań. Otwarta forma kawiarenki obywatelskiej dała każdemu szanse uzyskania informacji, wypowiedzenia się oraz aktywnego włączenia się w działania z zakresu interesującego go tematu.

Czytaj dalej →

Kawiarenka obywatelska „Organy opiniodawczo-doradcze III sektora przy Prezydencie Miasta Suwałk”

Serdecznie zapraszamy suwalskie organizacje pozarządowe na Kawiarenkę Obywatelską pod hasłem „Reprezentanci III sektora przy Prezydencie Miasta Suwałk”, która odbędzie się dnia 27 marca 2014 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Restauracji „Na Starówce” przy ul. Chłodnej 2 w Suwałkach.

Do udziału w tym otwartym spotkaniu, zaprosiliśmy przedstawicieli reprezentujących suwalskie organizacje pozarządowe, w organach opiniodawczo-doradczych funkcjonujących przy Prezydencie Miasta Suwałk, tj.: Suwalskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Radzie Sportu oraz Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, tak by mogli przedstawić swoją działalność i wskazać innym organizacjom, jak są one przez nich reprezentowani.

Spotkanie ma służyć też wymianie doświadczeń na temat problemów i działań związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych w Suwałkach, w tym także dotyczących aktualnych informacji na temat budowy federacji organizacji pozarządowych Miasta Suwałki.

Program:
– prezentacja działalności Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Suwałk oraz Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Suwałk;
– Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Suwałki (informacje o sprawach związanych z budową federacji, sprawozdanie z warsztatów federacji, dyskusja);
– sprawy różne: informacje dla organizacji i o organizacjach (aktualne zaproszenia, szkolenia, konkursy, itp.).

Otwarta forma kawiarenek obywatelskich daje każdemu szansę uzyskania informacji, wypowiedzenia się oraz aktywnego włączenia się w działania z zakresu interesującego go tematu, w warunkach umożliwiających poznanie się i integrację. Zachęcamy do udziału i dyskusji.

 

Załączniki:
Zaproszenie na I Kawiarenkę Obywatelską

Czytaj dalej →

O Federacji Organizacji Pozarządowych w DwuTygodniku Suwalskim

Czytaj dalej →

I Spotkanie dotyczące budowy federacji organizacji pozarządowych miasta Suwałki, 22-23 lutego 2014 r.

I Spotkanie dotyczące budowy federacji organizacji pozarządowych miasta Suwałki, 22-23 lutego 2014 r.

Dnia 22-23 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie dotyczące budowy federacji organizacji pozarządowych miasta Suwałki. Warsztaty odbyły się w Hotelu Nad Wigrami w Gawrych Rudzie. Wzięło w nim udział 20 przedstawicieli Suwalskich Organizacji Pozarządowych. W trakcie spotkania określiliśmy m.in. zadania Federacji, misję i jej cele. Czekają nas jeszcze kolejne szkolenia, krajowa wizyta studyjna oraz kawiarenki obywatelskie. Dzięki zaangażowaniu członków NGO wierzymy, że wspólnymi siłami uda nam się powołać Federację.
 

 

 

 

Czytaj dalej →

Budujemy Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Suwałki

W imieniu Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, mamy przyjemność zaprosić organizacje pozarządowe mające zarejestrowaną siedzibę w mieście Suwałki na pierwsze spotkanie związane z budową Federacji Organizacji Pozarządowych z miasta Suwałki, które odbędzie się w dniach 22-23 lutego 2014 r.

W trakcie spotkania chcemy rozpocząć dyskusję oraz WSPÓLNIE określać m.in. zadania dla federacji, misję i jej cele. Rozpoczynamy o godz. 9.00 w sobotę, a kończymy w niedzielę o godz. 14.00. W późniejszym terminie organizacje zainteresowane utworzeniem federacji, będą mogły korzystać z kolejnych szkoleń, krajowej wizyty studyjnej oraz kawiarenek obywatelskich.

Zakładamy formułę Federacji jako organizacji otwartej, do której będą mogły w każdej chwili i na każdym etapie jej tworzenia oraz późniejszej działalności włączać się kolejne zainteresowane organizacje z miasta Suwałki.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i wierzymy, że wspólnymi siłami uda nam się powołać federację. Do udziału w spotkaniu zapraszamy maksymalnie po 2 przedstawicieli z organizacji, przy czym należy wskazać jedną osobę, która będzie uczestniczyć regularnie w pracach powołujących federację. Druga osoba natomiast będzie traktowana jako rezerwowa w przypadku, kiedy pierwsza nie będzie mogła uczestniczyć w ww. spotkaniach. Jest to niezmiernie ważne, aby w spotkaniach tworzących federację uczestniczyła zawsze ta sama decyzyjna osoba z danej organizacji, ponieważ tylko wtedy będą one konstruktywne. Liczba miejsc ograniczona. Osoby zainteresowane prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępnego w załączeniu) i dostarczenie go osobiście, emailem lub faxem pod adresem: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58, e-mail: razemdlasuwalk@pryzmat.org.pl

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Razem dla Suwałk”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z tym nie ponosicie Państwo kosztów związanych z wyżywieniem i noclegiem.

W razie pytań prosimy o kontakt.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
ul. Noniewicza 91, tel./fax 87 565 02 58,
e-mail: razemdlasuwalk@pryzmat.org.pl,
www.pryzmat.org.pl

 

Załączniki:

Czytaj dalej →

Dołącz
Top