Powstała Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM

Dnia 14 maja 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, odbyło się zebranie założycielskie związku organizacji pozarządowych z miasta Suwałki o nazwie Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM. Zebrani przedstawiciele 21 stowarzyszeń i fundacji podjęli decyzje dotyczące utworzenia tego swoistego stowarzyszenia zrzeszającego nie jak to zwykle bywa osoby fizyczne ale pojedyncze organizacje pozarządowe. Przyjęto nazwę, logo, statut oraz wybrano władze na dwuletnią kadencję.

Podstawowym zadaniem Federacji jest budowanie płaszczyzny współpracy, integracja środowiska, wymiana informacji i doświadczeń oraz inicjowanie wspólnych działań. Federacja ma pełnić rolę rzecznika interesów organizacji członkowskich, podejmując działania tam, gdzie pojedyncze organizacje są za słabe, gdzie potrzeba silnego głosu wyrażenia wspólnego stanowiska. Organizacjom zależy, aby szybciej i skuteczniej rozwiązywać problemy w ich działalności. Chcą pracować na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, reprezentować interesy organizacji, budować ich rzetelny wizerunek oraz promować partnerską współpracę z administracją publiczną i biznesem.

Federacja powstała w wyniku partnerskiej współpracy suwalskich organizacji pozarządowych na bazie projektu „Razem dla Suwałk” zainicjowanego przez stowarzyszenie PRYZMAT. Majowe zebranie założycielskie poprzedzone było dwoma wyjazdowymi warsztatami, które odbyły się w lutym i kwietniu br. w Gawrych Rudzie. W trakcie tych spotkań organizacje pozarządowe zintegrowały się oraz pracowały nad utworzeniem federacji: misją, celami, statutem, kampanią promocyjną i przyszłymi działaniami. Dyskutowano też na temat mocnych i słabych stron suwalskich organizacji społecznych, dotychczasowej współpracy z administracją samorządową oraz oczekiwaniami na przyszłość. Dzięki wspólnym wyjazdom spotkaniom szkoleniowym i stałemu kontaktowi poszczególne organizacje zaczęły blisko ze sobą współpracować, a samo powołanie Federacji pojawiło się jako efekt wspólnych przemyśleń i dyskusji. Okazało się to rozwiązaniem, na które wszyscy czekają, a które służyć ma organizacjom członkowskim w skuteczniejszym rozwiązywaniu problemów ich indywidualnej i wspólnej działalności.

Współdziałanie na rzecz dobra wspólnego, zdaniem organizacji tworzących federację, stanowi wyraz dojrzałości i odpowiedzialności podmiotów społecznych, a także ma przyczyniać się do rozwoju nie tylko samego III sektora, ale również miasta i jego mieszkańców. Jednym z ustaleń federacji, jest dbanie o przestrzeganie standardów działania. Niezależność, przejrzystość, odpowiedzialność, rzetelność, partnerstwo i unikanie konfliktu interesów to podstawowe zasady do których zgodnie z przyjętą „Kartą Zasad Działania Organizacji Pozarządowych”, zobowiązują się w federacji organizacje członkowskie.

Zarząd Federacji:
Prezes – Jarosław Ruszewski (Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT)
Wiceprezes – Ewa Katarzyna Kotowska (Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach)
Wiceprezes – Adam Niewulis (Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012”)
Sekretarz – Adam Ołowniuk (Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej)
Skarbnik – Danuta Złotnik (Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku)
Członek – Ewa Wosiak (Stowarzyszenie Spełniona Nadzieja)
Członek – Andrzej Świtaj (Klub Sportowy „Jaćwing” – Suwałki Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”)

Komisja rewizyjna Federacji:
Przewodniczący – Tomasz Bziom (Stowarzyszenie Suwalskiego Sportu „Ósemka”)
Członek – Jadwiga Zdzisława Sowulewska (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów)
Członek – Grzegorz Świerzbin (Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma)
Federacja zakłada formułę organizacji otwartej, do której mogą w każdej chwili włączać się kolejne zainteresowane suwalskie organizacje pozarządowe. Wszystkie organizacje zainteresowane współpracą i przystąpieniem do Federacji, serdecznie zapraszamy. W tym celu prosimy o kontakt z federacją w biurze stowarzyszenia PRYZMAT przy ul. Noniewicza 91 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: pryzmat@pryzmat.org.pl. Razem możemy więcej!
Lista założycieli Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM

 1. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
 2. Fundacja Akademia Piłkarska Wigry Suwałki
 3. Fundacja ART-SOS
 4. Klub Sportowy „Jaćwing” – Suwałki Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”)
 5. Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
 6. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”
 7. Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów
 8. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 9. Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań” w Suwałkach
 10. Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach
 11. Stowarzyszenie Dobre Serce
 12. Stowarzyszenie Featon
 13. Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma
 14. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012
 15. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Przedsiębiorczości JASNE ŻYCIE
 16. Stowarzyszenie Spełniona Nadzieja
 17. Stowarzyszenie Suwalskiego Sportu „Ósemka”
 18. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
 19. Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór”
 20. Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej
 21. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego

Dodaj komentarz

Przewiń do góry