Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w 2015 r.

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie województwa podlaskiego, do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w 2015 roku.

Zadaniem komisji konkursowej będzie weryfikacja wyników oceny formalnej ofert dokonanej przez departament merytoryczny, analiza i dokonanie oceny merytorycznej ofert spełniających kryteria formalne na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu konkursowym oraz przedstawienie propozycji podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych ofert wybranych do udzielenia dotacji.

W skład komisji konkursowej wejdzie czterech przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych
Obowiązki członków komisji konkursowej:
– rzetelne i obiektywne wykonywanie powierzonych czynności, kierowanie się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem,
– czynny udział w pracach komisji,
– niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka komisji,
– nieujawnianie, bez zgody przewodniczącego komisji, podmiotom biorącym udział w konkursie oraz innym organizacjom pozarządowym informacji o przebiegu prac komisji, wyboru ofert i udzieleniu dotacji.

Oferty należy składać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym w załączeniu do 19 listopada br.  Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego, mieszczącej się w Białymstoku przy ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, w zamkniętej kopercie z opisem: „Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej na rok 2015” bądź elektronicznie na adres: eliza.szadkowska@wrotapodlasia.pl  (w tytule maila wpisać: „Zgłoszenie do komisji konkursowej 2015”).

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z p. Elizą Szadkowską – Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. (85) 66 54 103, e-mail:eliza.szadkowska@wrotapodlasia.pl

Załączniki:

Dodaj komentarz

Przewiń do góry