Suwalska Federacja Organizacji Pozarządowych RAZEM została reprezentantem interesów III sektora na poziomie wojewódzkim Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z głosem doradczym

Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego – organ opiniodawczo-doradczy Zarządu Województwa Podlaskiego, podjęła  w dniu 8 sierpnia 2014 r. uchwałę w sprawie udziału przedstawicieli Federacji dla Łomży oraz Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM w posiedzeniach Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Nasi przedstawiciele będą zapraszani do uczestnictwa w posiedzeniach Rady w celu zasięgnięcia bezstronnej i fachowej opinii podmiotów niereprezentowanych w Radzie.

Jak czytamy w uchwale, mając na uwadze rozwój stałej współpracy sektora publicznego i sektora pozarządowego, konieczne jest umożliwienie udziału w spotkaniach Federacji dla Łomży oraz Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych RAZEM. Udział przedstawicieli ww. podmiotów w posiedzeniach Rady jest znaczący w kontekście reprezentatywności interesów III sektora na poziomie wojewódzkim oraz rozwoju partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli.

Dodaj komentarz

Przewiń do góry