Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór”

ul. Kościuszki 71
16-400 Suwałki
www.Wybor.PogodneSuwalki.pl
stowarzyszenie.wybor@wp.pl

Od 1996 roku jesteśmy stowarzyszeniem profesjonalnie działającym na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy domowej.

Nasza kadra to osoby pracujące na co dzień w lecznictwie odwykowym, posiadające znajomość problemów oraz wysokie kwalifikacje zawodowe, zapewniając tym samym profesjonalne, oparte na atrakcyjnych, nowoczesnych i efektywnych metodach pracy. Są to również wysokokwalifikowani specjaliści z dziedziny uzależnień, przemocy, socjoterapii, pedagogiki, psychologii z długoletnim doświadczeniem zawodowym co daje gwarancje dobrej jakości proponowanej przez nas pomocy.

Celem naszych działań jest wskazywanie negatywnych skutków nadużywania alkoholu i innych środków zmieniających świadomość w życiu społecznym, rodzinnym, zawodowym jak i dla zdrowia człowieka. Wspieramy osoby chcące żyć w trzeźwości przy czym promujemy zdrowy styl życia.

Jako odrębną strukturę stowarzyszenia prowadzimy NZOZ.

Metodami naszych działań jest m.in. organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi, specjalistami z poszczególnych dziedzin wiedzy, prelekcje, wykłady, szkolenia, pogadanki, dyskusje. Organizujemy wolny czas podopiecznym, pomoc psychiatryczna, psychologiczna i prawniczą. Podejmujemy działania na rzecz środowiska, rozwijania i prezentacji zainteresowań własnych młodzieży. Współpracujemy z Instytucjami Państwowymi, Samorządowymi i organizacjami pozarządowymi. Utrzymujemy naszą działalność z dotacji celowych, darowizn, składek członkowskich, kontraktu z NFZ.

Koncentrujemy naszą uwagę szczególnie na tworzeniu środowiska wsparcia dla osób chcących żyć w trzeźwości, wskazywaniu negatywnych skutków nadużywania alkoholu i innych środków zmieniających świadomość oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez:

  • udzielanie pomocy psychoterapeutycznej i prawnej osobom uwikłanym w przemoc
  • udzielanie pomocy psychoterapeutycznej dla DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)
  • dodatkową oferta pogłębionej terapii dla uzależnionych i współuzależnionych jako uzupełnienie terapii w placówkach lecznictwa odwykowego
  • prowadzenie Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
  • wspieramy grupy samopomocowe AA, Al-Anon, NA, DDA.

Galeria:

Dodaj komentarz

Przewiń do góry