o organizacjach członkowskich

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach jest organizacją pozarządową o charakterze niedochodowym, którego misją jest animowanie inicjatyw obywatelskich, służących urzeczywistnieniu idei społeczeństwa obywatelskiego. Otwierając ludzi na siebie nawzajem chcemy podnosić świadomość społeczną, a co za tym idzie współtworzyć świat bez podziałów na lepszych i gorszych.
W ramach prowadzonych działań stowarzyszenie realizuje przedsięwzięcia organizacyjne, szkoleniowe, poradnicze i badawcze w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej. Działamy na rzecz wspierania aktywności obywateli, przyczyniając się do rozwiązania wielu problemów społecznych.
Stowarzyszenie powstało we wrześniu 2002 roku, a jego działalność formalnie zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 14 stycznia 2003 roku. Od 2005 roku Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego i nie prowadzi działalności gospodarczej.
Obecnie nasza działalność prowadzona jest w następujących obszarach:
– Razem dla Suwałk – Działania projektu skupiają się przede wszystkim na poprawie jakości współpracy pomiędzy Miastem Suwałki a organizacjami pozarządowymi.
– Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach – Projekt przewiduje wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej.
– Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem – w ramach Podlaskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw prowadzimy w Białymstoku, Łomży, Hajnówce i Suwałkach 4 punkty wsparcia, w których udzielana jest bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna, rzeczowa i wolontarystyczna osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
– Biuro Poradnictwa Obywatelskiego – zapewniamy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej bezpłatną pomoc w rozwiązaniu problemów prawnych i administracyjnych w ramach prowadzonego bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
– Punkt Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy – zapewniamy bezpłatną pomoc psychologiczną i prawną dla ofiar przemocy i ich bliskich.
– Współpraca międzynarodowa –  organizujemy warsztaty, obozy i seminaria z udziałem młodzieży i osób dorosłych z naszego regionu oraz innych krajów celem lepszego poznania obywateli i organizacji z innych krajów, realizacji zadań społecznych oraz wymiany doświadczeń.
– Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie – rokrocznie organizujemy objazdową imprezę filmową poświęcona prawom człowieka.
– Suwalskie Biuro Wolontariatu – pośrednictwo wolontariatu
– Ochrona zadrzewień – edukacja społeczeństwa w zakresie roli zadrzewień w kształtowaniu różnorodności biologicznej.

 

 

Działamy w Suwałkach, naszą siedzibą jest zabytkowa kamienica w centrum miasta, w której znajduje się piękna sala – miejsce koncertów, warsztatów, wystaw, wieczorów z poezją. Celem naszych działań jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży artystycznie uzdolnionej w oparciu o najznakomitsze wzorce w osobach dorosłych, uznanych artystów, którzy biorąc udział w naszych projektach popularyzują ideę Fundacji. W celu wychwycenia talentów współpracujemy ze szkołami muzycznymi w regionie, organizujemy koncerty i warsztaty, na których wspólnie występują Mistrzowie i Uczniowie. Działacze Fundacji  to ludzie znani w Suwałkach, a także zupełnie anonimowi. Wszystkich jednoczy idea wyrównywania szans rozwoju dzieciom z północno wschodniego zakątka Polski.
W kwietniu 2014 roku minęło 2 lata naszej działalności. Zrealizowaliśmy 18 koncertów muzyki klasycznej, w których wystąpili znani artyści z Polski i zagranicy m.in. Janusz Olejniczak, Vadim Brodsky, Zofia Łałak, bracia Roszkowscy, Efka, Nina Kuzma Sapiejewska, Adam Korniszewski, Anna Maria Staśkiewicz, Krzysztof Mesinger Janusz Strobel Anna Stankiewicz, Magdalena Małecka, Anna Seniuk, Sean Noonan, a także kameralne koncerty Orkiestry Aukso. Każdy koncert poprzedzał krótki występ utalentowanego młodego muzyka z regionu, dając mu tym samym szansę do obycia się ze sceną i poznania zawodowych muzyków. Wybór młodych talentów odbywał się przy współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. w Suwałkach. Koncerty odbywały się w  prywatnej sali użyczonej nieodpłatnie przez fundatora, mieszczącej się w Suwałkach przy ul. Chłodnej 12.

 

  • JAĆWING. Klub sportowy. Stowarzyszenie  kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzących Cross.‎

 

Miejskie Towarzystwo Krzewienie Kultury Fizycznej zajmuje się aktywizacją ruchową ludzi w różnym wieku. Przez wszystkie lata działalności MTKKF realizował cele statutowe, skupiając się na współuczestniczeniu w procesie rozwoju kultury fizycznej oraz upowszechnianiu rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej w mieście Suwałki. MTKKF prowadzi działalność sportowo – rekreacyjną sprzyjającą podnoszeniu i utrzymaniu sprawności fizycznej społeczności lokalnej, zwłaszcza dzieci i młodzieży, prowadzi też działalność na rzecz osób dorosłych, niepełnosprawnych i seniorów, zmierzającą do podniesienia ich aktywności ruchowej i sprawności fizycznej. Powyższe działania realizowane są poprzez organizację różnego rodzaju zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych takich jak:
– Akademia FIT – aerobik, nordic walking, aqua fitness, tańce, zumba, wycieczki, integracja.
– Ośrodek Zwalczania Nadwagi – promocja aktywności ruchowej wśród osób otyłych i z nadwagą
– Ośrodek Terapii Ruchowej dla Osób III wieku – poprawa kondycji, koordynacji, gibkości, ogólnej sprawności seniorów oraz osób z niepełnosprawnością ruchową
– Aqua fitness –trening w wodzie przy muzyce dla każdego
– Czwartki Lekkoatletyczne – dzieci i młodzież szkolna
– Biegi przełajowe – biegać każdy może – imprezy miejskie
– Międzynarodowy Bieg Narciarski o Puchar Bieguna Zimna w Szelmencie – biegacze zimowi
– Spartakiada Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski – impreza dla osób z upośledzeniem

 

Pierwszy w Suwałkach klub pływacki MUKS działający do dziś. Organizator przez szereg lat: nauk pływania, szkolenia zawodników, obozów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Suwałk i okolic (średnio rocznie szkolimy około 600 dzieci), imprez sportowych od szczebla lokalnego do centralnego. W tym okresie zorganizowaliśmy kilkaset wyjazdów dla dzieci z Suwałk na różnego rodzaju formy zorganizowanego wypoczynku i zawody sportowe takie jak: Zimowe Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych, Mistrzostwa Polski Juniorów i Grand Prix Puchar Polski. Cele – rozwój pływania i propagowanie zdrowego stylu życia.

 

PST prowadzi bezpłatną Niepubliczną Terapeutyczną Szkołę Podstawową „Bajka” z oddziałami przedszkolnymi oraz Gimnazjum ”Prolog”- szkoły adresowane dla dzieci z autyzmem i innymi dysfunkcjami. Dbamy o prawidłowy proces edukacyjny i  terapeutyczny naszych podopiecznych. Prowadzimy zajęcia mające na celu integrację dzieci niepełnosprawnych z otoczeniem. Realizujemy projekty skierowane do dzieci, młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin. Oprócz działalności oświatowej, jako organizacja pożytku publicznego, prowadzimy zajęcia terapeutyczne przeznaczone dla osób dotkniętych niepełnosprawnością.

 

PZERiI w Suwałkach skupia ok. 600 członków: emerytów, rencistów i inwalidów, w większości osoby 60+. Związek jest pozarządową, samodzielną i niezależną organizacją społeczną z blisko 70-letnią tradycją.
Cele:
– wspomaganie warunków socjalno-bytowych członków
– współdziałanie z organami władzy
– organizowanie życia kulturalnego
– reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy samorządowej
– poprawianie warunków socjalno-bytowych
Realizowane projekty:
– sierpień 2013 r – wycieczka szlakiem Piastowskim (48 osób)
– wrzesień 2013 r – Pożegnanie Lata w Dąbrówce k/Suwałk (48 osób)
– październik 2013 r – Okręgowy Zjazd Delegatów
– grudzień 2013 r – Wigilia (150 osób)
– luty 2014 r – Bal Seniora w restauracji „Na Starówce” (200 osób)
– kwiecień 2014 r – Dzień Inwalidy (150 osób)
– maj 2014 r – Majówka w miejscowości Oszkinie /Puńska (100 osób)
– udział w IV Przeglądzie Emeryckich Zespołów Folklorystycznych w Piszu (250 osób)
Odbiorcy: emeryci, renciści i inwalidzi z Suwałk i powiatu suwalskiego

 

Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań” w Suwałkach – jako Organizacja Pożytku Publicznego od 22 lat prowadzi placówkę pobytu dziennego dziecka, a tym samym ściśle współpracuje z Urzędem Miejskim oraz Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podejmując działania w realizacji programów profilaktycznych, pomocowych oraz społecznych. Ponadto współpracuje z innymi stowarzyszeniami, które działają na rzecz dzieci. Placówka jest czynna przez cały rok kalendarzowy od godziny 8:00 do godziny 18:00. Jednak największą aktywność placówka  ta wykazuje na polu pomocowym na rzecz dzieci potrzebujących i ich rodzin. Świetlica jest również organizatorem wypoczynku letniego i zimowego, jak też  wielu działań mających na celu wspieranie dzieci w rozwoju ich zainteresowań i procesie uspołecznienia.

 

  • Stowarzyszenie Dobre Serce

 

  • Stowarzyszenie Featon

 

 

Cele Stowarzyszenia:
– Działanie na rzecz rozwoju sportu i rekreacji;
– Udzielanie pomocy wyróżniającym się sportowcom i wszystkim innym ludziom potrzebującym pomocy;
– Pomoc merytoryczna, rzeczowa i finansowa oraz doradztwo we wszystkich dziedzinach związanych ze sportem, rekreacją, rehabilitacją i imprezami sportowymi;
– Integrowanie różnych podmiotów i ludzi w działaniach na rzecz podnoszenia poziomu sport i rekreacji;
– Propagowanie i upowszechnianie osiągnięć sportowych i organizacyjnych;
– Udzielanie  pomocy osobom dotkniętym nieszczęśliwymi wypadkami bądź chorobami;
– Wychowanie i edukacja młodzież przez sport i rekreację;
–  Propagowanie zdrowego trybu życia;
– Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiami społecznym;
– Wyzwalanie i wspieranie inicjatyw w działaniach rozwoju sportu i rekreacji;
– Działanie na rzecz rehabilitacji osób chorych i upośledzonych;
– Ochrona i reprezentowanie swoich interesów wobec innych organizacji i instytucji;
Realizacja celów:
– Organizowanie zamkniętych oraz publicznych kwest i zbiórek;
– Organizowanie imprez charytatywnych;
– Organizowanie szkoleń, konferencji, spotkań, itp.;
– Współpraca z instytucjami i organizacjami różnych form;
– Inspirowanie i prowadzenie różnych form działań popularyzujących cele Stowarzyszenia;
– Tworzenie ognisk, klubów, sekcji, organizacji sportowych i rekreacyjnych itp.;
– Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na cele statutowe Stowarzyszenia;
– Dokonywanie zakupów na cele statutowe;
– Organizacja międzynarodowych imprez integracyjnych;
– Walka z alkoholizmem, narkotykami i innymi uzależnieniami poprzez  sport;
– Organizacja krajowych i międzynarodowych imprez sportowych i rekreacyjnych;
– Edukacja;
– Udział w rozgrywkach krajowych, zagranicznych  zawodach sportowych oraz wszelkich imprezach o charakterze sportowym i rekreacyjnym;
– Działalność na rzecz propagowania sportu i rekreacji poprzez wykorzystanie mediów;
– Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, procedur, terapii oraz szkoleń dla rehabilitantów;
Realizowane projekty:
– Benefis Wojciecha Kowalewskiego;
– I Mikołajkowy Turniej O Puchar Wojciecha Kowalewskiego;
– Aktywne i Bezpieczne Wakacje-Półkolonie Sportowe z Modułem Edukacyjno-Poznawczym FIO 2013;
– II Mikołajkowy Turniej O Puchar Wojciecha Kowalewskiego;
– Moje Małe Mistrzostwa 2014 ;
– Liga Młodego Orła 2014;
– Wakacyjna Akademia –  Półkolonie FIO 2014;

 

Pragniemy zaprosić Państwa do aktywnego uczestnictwa i wspierania inicjatywy społecznej, jaką jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Przedsiębiorczości „JASNE ŻYCIE”. W wyniku dynamicznych przemian społecznych i kulturowych ostatnich lat, wytworzył się podatny grunt, na którym nowocześni Polacy-Europejczycy mogą budować swoją przyszłość zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Szeroki dostęp do informacji oraz nowoczesnych technologii, nie zawsze jednak oznacza podniesienie poziomu tych zainteresowań, czy też nieograniczony dostęp do tzw. kultury wysokiej. W naszej opinii szczególną uwagę należy poświęcić dziedzinom, mającym najznamienitszy wpływ na kształt współczesnego społeczeństwa. Dlatego też, postawiliśmy sobie za cel poszczególne priorytety:
– Podnoszenie poziomu nauczania oraz wykształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez wspieranie innowacyjnych form edukacji i wyrównywanie do niej dostępu.
– Upowszechnienie i rozwój kultury, sztuki, rekreacji i krajoznawstwa oraz promowanie form kreatywnego spędzania wolnego czasu.
– Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych.
– Działania na rzecz rozwoju świadomości lokalnej, dbanie o estetykę i promocję miasta Suwałk.
– Wspieranie i zachęcenie młodzieży do podejmowania samodzielnych inicjatyw pożądanych społecznie.
– Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
– Wspieranie działań z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
– Działania związane z promocją zdrowego trybu życia oraz ochroną zdrowia.

 

Celem stowarzyszenia jest wzajemna pomoc oraz reprezentowanie interesu chorych na choroby nowotworowe i inne, w szczególności dzieci, na zewnątrz, a zwłaszcza wobec instytucji zobowiązanych do leczenia i opieki. Pomoc dzieciom zmagającym się z chorobami nowotworowymi i innymi oraz wsparcie dla ich rodzin. Propagowanie i inicjowanie idei dawców szpiku kostnego, pomocy materialnej i finansowej na rzecz chorych dzieci, propagowanie akcji pod hasłem „Matko sprawdź krew swojemu dziecku” zainicjowanej przez Stowarzyszenie w 2003 r. W miarę posiadanych środków udzielanie pomocy dzieciom – podopiecznym stowarzyszenia, w zakresie leczenia, dojazdów do specjalistycznych placówek zdrowia, dopłat do kolonii zdrowotnych oraz innych wydatków związanych z leczeniem i rehabilitacją. Do 2010 r. ze wsparcia stowarzyszenia skorzystało szesnaścioro dzieci. Zdecydowana większość z nich cieszy się dobrym zdrowiem, chociaż nadal wymaga opieki medycznej. Co roku do stowarzyszenia dołącza 2 – 3 dzieci.

 

Stowarzyszenie Suwalskiego Sportu „Ósemka” powstała 30 października 2013 r. i zrzesza wszystkich bilardowych miłośników. Prowadzimy działalność wychowawczą i popularyzatorską w zakresie kultury fizycznej i sportu, ze szczególnym uwzględnieniem sportu bilardowego. Współdziałamy również w działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w życiu kulturalnym i społecznym. Po przez swoje działania zależy nam na „zarażeniu” sportem jak największej liczby osób jak i na popularyzacji sportów „niszowych”. Co roku organizujemy Suwalską Ligę Bilardową w czterech różnych kategoriach: Liga Dzieci i Młodzieży, Liga Kobiet, Liga Old Boyów oraz Liga Mistrzów Bilardowych. Przez cały rok rozgrywamy blisko 50 turniejów bilardowych, w których udział biorą zarówno suwalczanie jak i zawodnicy z innych województw.

 

 

  • Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach

Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach  powstało w 2010 roku po to aby służyć społeczeństwu i odpowiadać na różne problemy i deficyty jakie występują w codziennym  życiu. Dlatego też  Stowarzyszenie ma szeroką gamę swojej działalności od edukacji, kultury, sportu poprzez aktywizację osób wykluczonych społecznie i bezrobotnych. Staramy się swoimi działaniami wspierać te środowiska, które naszej pomocy potrzebują. Dlatego adresatami naszych działań są zarówno dzieci, młodzież jak i osoby wykluczone społecznie czy osoby starsze. Nasze działania realizujemy poprzez: tworzenie placówek edukacyjnych, wyrównawczych, kulturalnych, prowadzenie działalności informatycznej, edukacyjnej i kształceniowej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, przyczynianie się do budowania społeczeństwa obywatelskiego, organizacja koncertów, widowisk, akcji charytatywnych, akcji promocyjnych, rozwój przedsiębiorczości, organizowanie wycieczek szkolnych, obozów, zielonych szkół, wspieranie działań polegających na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, bezrobociu oraz pomocy dzieciom i młodzieży zaniedbywanych środowiskowo.
Dotychczasowe działania:
– Stowarzyszenie dla Rozwoju w Suwałkach Od 2011 roku współpracowało z Gminą Krasnopol oraz Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Krasnopolu realizując:
– 11.2011r – wspieranie organizacji „ Wieczoru Andrzejkowego” współpracując z Stowarzyszeniem „Euroregion Niemen”
– 01.2012-30.04.2012 r. –  realizacja zadania publicznego „Warsztaty ludowe- taniec i śpiew- dla dzieci i młodzieży z Gminy Krasnopol” dotacja udzielona przez Zarząd Województwa Podlaskiego w kwocie 5.000 zł.
– 01.03.2012-28.02.2014 r. –  realizacja projektu – Punkt Przedszkolny” Przedszkolaki- Krasnopolaki” dofinansowanego ze środków EFS: poddziałanie 9.1.1-„Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w kwocie 476 585,52 zł. Partnerem projektu był OKSiR w Krasnopolu oraz Urząd Gminy Krasnopol.
– Obecnie stowarzyszeni przygotowuje się do działań podejmowanych w mieście Suwałki skierowanych do osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
– Członkowie stowarzyszenia w celu profesjonalnej pomocy i działań uczestniczą w wielu szkoleniach podnosząc cały czas swoja wiedze i umiejętności.

 

  • Suwalskie Stowarzyszenie Wybór

 

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku to wszechstronne uaktywnianie seniorów, czynne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym miasta. W 16 sekcjach stwarzamy seniorom możliwość między innymi nauki języków obcych, obsługi komputera, rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Poprzez wolontariat zapewniamy pomoc potrzebującym, angażujemy się w zbiórki żywności. Cykliczne wykłady pozwalają seniorom zdobywać wiedzę  na temat zdrowia, historii miasta, regionu, psychologii. Wspólne wyjazdy do opery, teatru, na wycieczki, uczestnictwo w wieczorkach tanecznych są doskonałą okazją do wyjścia z domu, poznania nowych przyjaciół.

 

Dodaj komentarz

Przewiń do góry