Seniorzy z pasją Horyzont

ul. Kościuszki 71
16-400 Suwałki
www.horyzont-seniorzy.pl

Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją HORYZONT powstało 30 października 2017 r. Pomysłodawcą założenia Stowarzyszenia był zespół Ocean Życia, który powstał w lipcu 2014 roku przy PZERiI w Suwałkach. Założenie Stowarzyszenia daje nam znacznie większą możliwość finansowania podejmowanych działań.

Mimo krótkiego okresu istnienia możemy pochwalić się już wieloma działaniami. Mamy swoje biuro, znajdujące się przy ul. Kościuszki 71, plan działania, stronę internetową www.horyzont-seniorzy.pl i logo.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • Zwiększenie aktywności społecznej seniorów i obywateli;
 • Angażowanie wszystkich chętnych do różnorodnych form aktywności fizycznej i intelektualnej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań;
 • Promocja i popieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu, propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia oraz dobrych obyczajów;
 • Działalność na rzecz osób w wieku senioralnym;
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • Działalność w zakresie ochrony środowiska;
 • Działalność na rzecz ochrony zdrowia;
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Działalność naukowa, naukowo – techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie turystyki, kultury fizycznej i sportu;
 • Promocja i organizacja wolontariatu;
 • Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • Pomoc Polonii i Polakom za granicą oraz nawiązywanie kontaktów;
 • Organizowanie i wspieranie różnorodnych form działalności międzypokoleniowej;
 • Organizowanie i wspieranie działań zapobiegających zjawiskom wykluczenia społecznego szczególnie osób starszych;
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • Działalność charytatywna;
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Utworzyliśmy nowy zespół wokalno-instrumentalny Cantabile, który wykonuję inny rodzaj muzyki, przygotowuje repertuar na swój debiutancki występ. Mamy zaczątek kabaretu, który podczas zabaw dał już pierwsze występy. Organizujemy zabawy taneczne.

Zapraszamy do nas ludzi z pasją.

Przewiń do góry